LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 464 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. spalio 26 d. Nr. XIV-2206

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 464 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 464 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

464 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas

1. Aparatūrai ir įrenginiams taikomų reikalavimų nesilaikymas, aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas, aparatūros, įrenginių, radijo bangų siuntimo, radijo stebėsenos įrenginių naudojimas ir (arba) įvežimas į Lietuvos Respubliką be leidimo, kai leidimas reikalingas pagal teisės aktus, radijo ryšio slopinimo įrenginių, radijo ryšio perėmimo įrenginių neteisėtas naudojimas ir (arba) laikymas, radijo ryšio stočių, kurios yra skirtos arba pritaikytos veikti radijo dažniais (kanalais), kuriems naudoti yra reikalingas leidimas, ir kurios yra paruoštos veikti šiais radijo dažniais (kanalais), neteisėtas laikymas

užtraukia baudą asmenims, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, arba juridinių asmenų, kurie nesiverčia elektroninių ryšių veikla, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas aparatūros, įrenginių, radijo bangų siuntimo, radijo ryšio slopinimo, radijo ryšio perėmimo, radijo stebėsenos įrenginių arba radijo ryšio stočių konfiskavimas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda