LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. SAUSIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-35 „DĖL TARPUSAVYJE KEIČIAMŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ VIII KREŠĖJIMO FAKTORIŲ IR IX KREŠĖJIMO FAKTORIŲ GRUPIŲ BEI EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI NUSTATYTI PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 2  d. Nr. V-2174

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. V-35 „Dėl tarpusavyje keičiamų vaistinių preparatų VIII krešėjimo faktorių ir IX krešėjimo faktorių grupių bei ekvivalentinių dozių jų bazinei kainai nustatyti patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PANAŠAUS GYDOMOJO POVEIKIO VAISTINIŲ PREPARATŲ VIII KREŠĖJIMO FAKTORIŲ IR IX KREŠĖJIMO FAKTORIŲ GRUPĖS IR EKVIVALENTINIŲ DOZIŲ JŲ BAZINEI KAINAI APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2020 m. rugsėjo 17 d. nutarimą Nr. DT-7/1:

1. T v i r t i n u šias panašaus gydomojo poveikio vaistinių preparatų grupes ir ekvivalentines dozes jų bazinei kainai apskaičiuoti:

1.1. Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai ir Factor VIII conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Factor VIII conc. žmogaus 100 IU, injekciniai

1000 tarptautinių vienetų (TV)

Factor VIII conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo

1000 arba 780 tarptautinių vienetų (TV)

 

1.2. Factor IX conc. žmogaus 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo ir Factor VIII conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto atpalaidavimo:

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas

Ekvivalentinė dozė

Factor IX conc. žmogaus 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo

1000 arba 1125 tarptautinių vienetų (TV)

Factor IX conc. rekombinantiniai 100 IU, injekciniai, paprasto veikimo

625 arba 1625 tarptautinių vienetų (TV)

 

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Aurelijus Veryga