LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-944 „DĖL TELERADIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 20 d. Nr. V-890

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-944 „Dėl Teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIAS TEIKIANT NAUDOJAMOS TELERADIOLOGIJOS PRIEMONĖS, TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 16 punktą, įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2.2. Aprašo 16 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Aurelijus Veryga


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-944

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-890

redakcija)

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIAS TEIKIANT NAUDOJAMOS TELERADIOLOGIJOS PRIEMONĖS, TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo  sveikatos  draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės (toliau – paslaugos), teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) įrangai, specialistams ir paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –  PSDF) biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

2.1. Asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikiant naudojamos  teleradiologijos priemonės  – asmens sveikatos priežiūros paslauga, kurią Aprašo nustatyta tvarka teikdama viena ASPĮ arba vienas ASPĮ struktūrinis padalinys (toliau – konsultuojamoji ASPĮ) konsultuojasi su kita ASPĮ arba su kitu ASPĮ struktūriniu padaliniu, vykdančiu veiklą kitu adresu (toliau – konsultuojančioji ASPĮ) dėl radiologinio tyrimo skyrimo ir atlikimo, konsultuojančioji ASPĮ, gavusi iš konsultuojamosios ASPĮ atlikto radiologinio tyrimo vaizdus, juos įvertina, parengia išvadą dėl radiologinio tyrimo ir ją perduoda konsultuojamajai ASPĮ.

2.2. DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) standartas – tarptautinis  standartas, naudojamas skaitmeniniams medicininių tyrimų vaizdams ir su jais susijusiai informacijai tvarkyti, saugoti ir ja keistis.

2.3. MEDVAIS Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos posistemė Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema.

2.4. Radiologinis tyrimas – rentgenografinis ir (ar) mamografinis, ir (ar) kompiuterinės tomografijos, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas.

2.5. Skaitmeninė radiologinė įranga – radiologinių tyrimų įranga, tiesiogiai sukurianti skaitmeninius radiologinio tyrimo vaizdus.

2.6. Skaitmenizuota rentgenologinė įranga – radiologinių tyrimų įranga, suskaitmeninanti analoginius  rentgenologinius vaizdus.

2.7. Teleradiologijos priemonės – MEDVAIS arba kitos informacinės technologijos, techninė įranga ir ryšių priemonės, kurias naudodamos ASPĮ gali formuoti radiologinių tyrimų vaizdus ir jais bei su jais susijusia informacija keistis.

3. Abi ASPĮ – konsultuojamoji ir konsultuojančioji – privalo turėti licenciją, suteikiančią teisę veiklos adresu (adresais) teikti atitinkamą radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugą (rentgenodiagnostikos ir (ar) mamografijos, ir (ar) kompiuterinės tomografijos, ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos), dėl kurios konsultuojamasi.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI ĮRANGAI 

 

4. Konsultuojamosios ir konsultuojančiosios ASPĮ įranga turi atitikti šiuos reikalavimus: 

4.1. ASPĮ turi turėti skaitmeninę radiologinę arba skaitmenizuotą rentgenologinę įrangą;

4.2. gydytojo radiologo darbo vietoje turi būti:

4.2.1. įdiegta programinė įranga, skirta radiologinių tyrimų vaizdams DICOM standartu tvarkyti, užtikrinanti radiologinių tyrimų vaizdų (jų serijų) perdavimą (gavimą) DICOM standartu į (iš) MEDVAIS tiesiogiai arba per ASPĮ informacinės sistemos skaitmeninių medicininių vaizdų archyvą ir galimybę atlikti paciento informacijos užklausą (gauti informaciją) iš vaizdų saugyklų ir informacinių sistemų (MEDVAIS ir kt.), kuriose vaizdai saugomi DICOM standartu;

4.2.2. radiologinių tyrimų vaizdų apdorojimo ir pakitimų matavimo įranga, turinti šias funkcijas: vaizdų pilkosios skalės keitimo (šviesumo ir kontrasto reguliavimo), vaizdų inversijos, vaizdų pasukimo (pavertimo) ir veidrodinio atvaizdavimo, vaizdų padidinimo, vaizdų išsaugojimo, ilgio ir kampo matavimo, vaizdų užrašų;

4.2.3. ne mažiau kaip du monitoriai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

4.2.3.1. rentgenografinių tyrimų monitoriai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 500 cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip 2 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 19 colių;

4.2.3.2. mamografinių tyrimų monitoriai turi atitikti pustonių skalės standartizuoto atvaizdavimo reikalavimus, nustatytus DICOM standarte; didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip  500  cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip 5 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažiau kaip 21 colio;

4.2.3.3. kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų monitoriai:  didžiausias šviesumas (šviesos srautas) – ne mažesnis kaip 300 cd/m-2, monitoriai – ne mažesnės kaip 1,2 mln. vaizdo elementų (megapikselių) raiškos; ekrano įstrižainė – ne mažesnė kaip 19 colių;

4.2.4. sudaryta galimybė radiologinių tyrimų vaizdus perduoti į MEDVAIS tiesiogiai arba per ASPĮ informacinės sistemos skaitmeninių medicininių vaizdų archyvą. Jei laikinai nėra užtikrintos radiologinių tyrimų vaizdų perdavimo į MEDVAIS funkcinės galimybės, turi būti sudaryta galimybė vaizdus DICOM standartu perduoti (gauti) panaudojant kitas informacinių technologijų ir ryšių priemones, užtikrinančias asmens duomenų saugą ir atitiktį DICOM standartui, pvz., internetu prisijungus prie e. sveikatos portalo ir į MEDVAIS įkeliant radiologinių tyrimų vaizdus rankiniu būdu.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS

 

5. Teikiant paslaugas pagal kompetenciją dalyvauja:

5.1. konsultuojamosios ASPĮ gydytojas radiologas, kuris Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka konsultuojasi su konsultuojančiosios ASPĮ gydytoju radiologu dėl radiologinio tyrimo skyrimo, atlikimo būdo, poreikio radiologinį tyrimą atlikti pakartotinai, radiologinių tyrimų vaizdų kokybės ir kitais gydytojo radiologo kompetencijos klausimais;

5.2. konsultuojančiosios ASPĮ gydytojas radiologas, kuris Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka konsultuoja konsultuojamosios ASPĮ gydytoją radiologą ir (ar) kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją, ir (ar) radiologijos technologą dėl radiologinio tyrimo skyrimo, atlikimo būdo, poreikio radiologinį tyrimą atlikti pakartotinai, radiologinių tyrimų vaizdų kokybės ir kitais klausimais pagal kompetenciją;

5.3. konsultuojamosios ASPĮ gydytojo radiologo ne darbo metu – kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas, kurie Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka konsultuojasi su konsultuojančiosios ASPĮ gydytoju radiologu dėl radiologinio tyrimo skyrimo, atlikimo būdo, poreikio radiologinį tyrimą atlikti pakartotinai, radiologinių tyrimų vaizdų kokybės ir kitais gydytojo radiologo kompetencijos klausimais;

5.4. radiologijos technologas, kuris atlieka Aprašo 10.1 ir 10.3 papunkčiuose nurodytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

6. Konsultuojamosios ASPĮ gydytojas radiologas gali kreiptis į konsultuojančiosios ASPĮ gydytoją radiologą:

6.1. kai konsultuojamosios ASPĮ gydytojui radiologui reikalinga kito gydytojo radiologo profesinė nuomonė;

6.2. tą dieną, kai konsultuojamosios ASPĮ gydytojo radiologo darbo metu pacientų srautas viršija ASPĮ vadovo nustatytą gydytojo radiologo darbo krūvį.

7. Konsultuojamosios ASPĮ gydytojas radiologas paciento medicinose dokumentuose nurodo ir pagrindžia kreipimosi į konsultuojančiosios ASPĮ gydytoją radiologą poreikį.

8. Konsultuojamosios ASPĮ kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas kreipiasi į konsultuojančiosios ASPĮ gydytoją radiologą, kai Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytais atvejais įstaigoje nėra gydytojo radiologo.

9. Kai konsultuojamosios ASPĮ gydytojas radiologas kreipiasi į konsultuojančiosios ASPĮ gydytoją radiologą, paslaugos teikiamos tokia tvarka:

9.1. formą Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtintą Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 027/a), arba E 027 „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, kurios duomenų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (toliau – forma E 027), ir pacientui atlikto radiologinio tyrimo vaizdus gydytojas radiologas arba radiologijos technologas teleradiologijos priemonėmis perduoda konsultuojančiajai ASPĮ;

9.2. konsultuojančiosios ASPĮ gydytojas radiologas, įvertinęs gautoje formoje Nr. 027/a arba formoje E 027 (toliau – Siuntimas) pateiktą informaciją ir gauto radiologinio tyrimo vaizdus, užpildo formą Nr. 027/a arba formą E 027-va „Medicininio vaizdo diagnostinis aprašymas“, kurios duomenų sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (toliau kartu – Atsakymas), kurioje pateikia profesinę nuomonę ir (ar) rekomendacijas konsultuojamosios ASPĮ gydytojui radiologui arba radiologinio tyrimo vaizdų aprašymą ir išvadą dėl radiologinio tyrimo ir teleradiologijos priemonėmis perduoda Atsakymą konsultuojamajai ASPĮ.

10. Kai konsultuojamosios ASPĮ kitos profesinės kvalifikacijos gydytojas specialistas kreipiasi į konsultuojančiosios ASPĮ gydytoją radiologą, paslaugos teikiamos tokia tvarka:

10.1. Siuntimą konsultuojamosios ASPĮ radiologijos technologas teleradiologijos priemonėmis perduoda konsultuojančiajai ASPĮ;

10.2. konsultuojančiosios ASPĮ gydytojas radiologas, įvertinęs gautame Siuntime pateiktą informaciją, skiria pacientui radiologinį tyrimą, nurodo jo atlikimo būdą ir informuoja apie tai konsultuojamosios ASPĮ kitos profesinės kvalifikacijos gydytoją specialistą;

10.3. konsultuojamosios ASPĮ radiologijos technologas atlieka pacientui radiologinį tyrimą pagal gydytojo radiologo paskyrimą ir teleradiologijos priemonėmis perduoda radiologinio tyrimo vaizdus konsultuojančiajai ASPĮ įvertinti, aprašyti ir išvadai dėl radiologinio tyrimo parengti;

10.4. konsultuojančiosios ASPĮ gydytojas radiologas įvertina ir aprašo radiologinio tyrimo vaizdus, parengia išvadą dėl radiologinio tyrimo, užpildo Atsakymą, ir teleradiologijos priemonėmis perduoda jį konsultuojamajai ASPĮ.

11. Paslaugų teikimas ASPĮ ir tarp jos struktūrinių padalinių, vykdančių veiklą skirtingais adresais, organizuojamas jos vadovo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PASLAUGŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA

 

12. Teritorinė ligonių kasa sudaro sutartį su konsultuojamąja ASPĮ dėl šių paslaugų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis, išskyrus, kai konsultuojamoji ASPĮ ir konsultuojančioji ASPĮ yra tas pats juridinis asmuo:

12.1. gydytojo radiologo konsultacijos, kurios metu  naudojamos teleradiologijos priemonės;

12.2. gydytojo specialisto konsultacijos, kurios metu  naudojamos teleradiologijos priemonės;

12.3. kompiuterinės tomografijos tyrimo, kurio metu naudojamos teleradiologijos priemonės;

12.4. magnetinio  rezonanso  tomografijos  tyrimo, kurio metu naudojamos teleradiologijos priemonės;

13. Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytos paslaugos apmokamos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“.

14. Aprašo 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nurodytos paslaugos apmokamos vadovaujantis Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo bei Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

15. Stacionare gydomiems pacientams suteiktų paslaugų sąnaudos yra įskaičiuotos į aktyviojo gydymo atvejų, priskiriamų gretimų giminingų diagnozių grupėms, bazines kainas.

16. Konsultuojamoji ASPĮ prašymą apmokėti PSDF biudžeto lėšomis asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikiant naudojamos teleradiologijos priemonės, gali pateikti tik po to, kai atlikto radiologinio tyrimo vaizdai ir jų aprašymas bus įdėti į MEDVAIS.

17. ASPĮ dėl paslaugų teikimo tarpusavyje atsiskaito ASPĮ sudarytoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, išskyrus atvejus, kai konsultuojančioji ASPĮ ir konsultuojamoji ASPĮ yra tas pats juridinis asmuo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Teikiant paslaugas pildoma atitinkamai forma Nr. 025/a „Ambulatorinės asmens sveikatos istorija“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, arba forma Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“, taip pat forma Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ arba forma Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“.

19. Pacientui atlikto radiologinio tyrimo vaizdai saugomi MEDVAIS ir (ar) ASPĮ informacinės sistemos skaitmeninių vaizdų archyve.

20. Už radiologinio tyrimo duomenų saugumą, kokybę ir paciento asmens duomenų konfidencialumą atsako konsultuojamosios ir konsultuojančiosios ASPĮ vadovai.

________________________