HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-8 „DĖL KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 10 d. Nr. D1-45

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/89/ES, kuria nustatoma jūrinių teritorijų planavimo sistema,“.

2. Pakeičiu 83.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

83.6. nustatyti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus;“.

3. Pakeičiu 93.10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.10.1. aerodromo apsaugos zonose;“.

4. Papildau 93.17 papunkčiu:

93.17. Lietuvos transporto saugos administracija, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi aerodromo triukšmo apsauginėse zonose.“

5. Pakeičiu 182.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

182.9.1. aerodromo apsaugos zonose;“.

6. Papildau nauju 182.15 papunkčiu:

182.15. Lietuvos transporto saugos administracija, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi aerodromo triukšmo apsauginėse zonose;“.

7. Buvusį 182.15 papunktį laikau 182.16 papunkčiu.

8. Pakeičiu 274.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

274.9.1. aerodromo apsaugos zonose;“.

9. Papildau nauju 274.15 papunkčiu:

274.15. Lietuvos transporto saugos administracija, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi aerodromo triukšmo apsauginėse zonose;“.

10. Buvusį 274.15 papunktį laikau 274.16 papunkčiu.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas