http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. 1K-81 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠOMIS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU DRAUDŽIAMŲ ASMENŲ SKAIČIAUS PROGNOZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 18 d. Nr. 1K-16

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 6, 8, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymu:

1. P a k e i č i u Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų skaičiaus prognozavimo etapus ir principus.“

1.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Ateinančių metų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiaus prognozė raštu teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai ir Finansų ministerijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų antrojo ketvirčio pabaigos. Šioms institucijoms teikiama užpildyta nustatytos formos lentelė „Duomenų apie valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičių 20__ m. pradžioje ir prognozuojamą 20__ m. šių asmenų skaičių suvestinė“ (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir aiškinamasis raštas.“

1.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Prireikus ateinančių metų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiaus prognozė tikslinama Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, nesilaikant pirmiau nurodytų terminų. Tikslinant ateinančių metų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičiaus prognozę, Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytoms institucijoms teikiama užpildyta nustatytos formos lentelė „Duomenų apie patikslintą 20__ m. valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozę suvestinė“ (Tvarkos aprašo 2 priedas).“

1.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Draudžiamųjų valstybės lėšomis grupės nustatomos remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 4 dalimi.“

1.5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičius nustatomas ir prognozuojamas atskirai analizuojant duomenis apie kiekvienai Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nurodytai draudžiamųjų valstybės lėšomis grupei priklausančių asmenų skaičių atitinkamo mėnesio paskutinę dieną.“

1.6. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. į skaičiavimus neįtraukiami asmenys, kurie privalo mokėti ir (ar) už kuriuos mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos pagal Įstatymo 17 straipsnio 1–7 ir 9 dalis,

pavyzdžiui: į valstybės lėšomis draudžiamų asmenų skaičių neįtraukiamas Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos dieninio skyriaus studentas, dirbantis pagal darbo sutartį;“.

1.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Ateinančių metų valstybės lėšomis draudžiamų asmenų, nurodytų Įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte, skaičius gali būti prognozuojamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos oficialiai paskelbtus duomenis apie prognozuojamą šių asmenų skaičių. Jeigu Lietuvos Respublikos finansų ministerija oficialiai neskelbia (neatnaujina) atitinkamų metų šių asmenų skaičiaus prognozės, gali būti pasirenkamas Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamas prognozuojamas atitinkamų metų šių asmenų skaičius.“

1.8. Pakeičiu 1 priedą „Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičius 20__ m. pradžioje ir prognozuojamas 20__ m. šių asmenų skaičius“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.9. Pakeičiu 2 priedą „Patikslinta 20__ m. valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozė“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

1.10. Pakeičiu 3 priedą „Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų grupių, išvardytų prioriteto tvarka, sąrašas“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                         Jūratė Sabalienė

 

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos

draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus

prognozavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

DUOMENŲ APIE VALSTYBĖS LĖŠOMIS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU DRAUDŽIAMŲ ASMENŲ SKAIČIŲ 20__ M. PRADŽIOJE IR PROGNOZUOJAMĄ

20__ M. ŠIŲ ASMENŲ SKAIČIŲ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr. pagal Sveikatos draudimo įstatymo

6 str. 4 d.

Draudžiamųjų grupė, nurodyta Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d.

Draudžiamųjų skaičius einamųjų metų pradžioje

20__ m. draudžiamųjų skaičiaus

prognozė

1

2

3

4

1.

 

2.

 

...

 

 

 

Iš viso

 

____________________________

 

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos

draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus

prognozavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

DUOMENŲ APIE PATIKSLINTĄ 20__ M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU DRAUDŽIAMŲ ASMENŲ SKAIČIAUS PROGNOZĘ SUVESTINĖ

 

Eil. Nr. pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d.

Draudžiamųjų grupė, nurodyta Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d.

Ankstesnė 20__ m. draudžiamųjų skaičiaus prognozė

Patikslinta 20__ m. draudžiamųjų skaičiaus prognozė

1

2

3

4

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

Iš viso

 

______________________

 

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos

draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus

prognozavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

VALSTYBĖS LĖŠOMIS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU DRAUDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ, IŠVARDYTŲ PRIORITETO TVARKA, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Draudžiamųjų grupė

Draudžiamųjų grupės eilės numeris pagal jai teikiamą prioritetą (didžiausias prioritetas – 1 numeris, mažiausias – 20 numeris)

Eilės numeris pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 str. 4 d. pateiktą draudžiamųjų grupių sąrašą

1

2

3

4

1.

Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu

1

18

2.

Nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai

2

17

3.

Asmenys iki 18 metų

3

6

4.

Asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją

4

1

5.

Asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies šalpos kompensaciją

5

6.

Užimtumo tarnyboje įsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys Užimtumo tarnybos organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys

(iki 2018 m. spalio 1 d. – teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys)

6

2

7.

Nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba turintys iki 2017 m. gruodžio 31 d. įgytą ne mažesnį kaip 30 metų pensijų socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti

7

3

8.

Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, mokiniai, kurie mokosi Lietuvos Respublikos mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu

8

7

9.

Valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai

9

15

10.

Vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia)

10

9

11.

Vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų

11

5

12.

Asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais

12

10

13.

Nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą

13

8

14.

Moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo

14

4

15.

Asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą

15

11

16.

Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą

16

12

17.

Asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo

17

13

18.

Asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas

18

16

19.

Buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai

19

14

20.

Asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka

20

19

 

________________