ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-235

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 4 dalimi ir Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 8 punktu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programą;

1.2. Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T1-43 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Jonas Gudauskas

 


 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu

Nr. T1-235

 

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Šilalės rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, remiantis Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti ir antikorupcijos švietimo plėtrai Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2.  Šios programos tikslas – nustatyti pagrindinius kovos su korupcija Savivaldybės administracijoje tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje ir padėti vienyti Savivaldybės administracijos pastangas plėtoti antikorupcinę veiklą.

3.  Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.  Programą tvirtina Šilalės rajono savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

APLINKOS ANALIZĖ

 

5.  Korupcija yra viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir tuo pačiu vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo mastu, sprendimų diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu.

6.  Savivaldybės administracijoje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta nuolatinė Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija.

7.  Vykdant antikorupcinę veiklą Šilalės rajono savivaldybėje buvo atlikti šie svarbiausių antikorupcijos veiklos sričių darbai:

7.1. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – Šilalės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų srityje, Viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centre, Šilalės rajono savivaldybės administracijos skyriuose, Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos srityje. Motyvuotos išvados pateiktos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

7.2. Visiškai įrengtas ir veikia Šilalės rajono savivaldybės gyventojų aptarnavimas „Vieno langelio“ principu.

7.3. Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt skiltyje „Veikla“ poskiltyje „Viešieji pirkimai“ pateikiami Šilalės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų skelbimai, techninės specifikacijos, pirkimų planai, taisyklių ir dokumentų formos ir nurodyti atsakingi asmenys.

7.4. Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje skelbiama informacija apie vykdomas korupcijos prevencines priemones, nurodyti atsakingi asmenys, nurodyti telefonai, kur kreiptis susidūrus su korupcijos atvejais.

8.  Savivaldybėje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, vyksta antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta nuolatinė Antikorupcijos komisija.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

9.  Programos strateginis tikslas yra užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos priemonių vykdymo koordinavimą, korupcijos kontrolės tęstinumą, padidinti skaidrumą, atvirumą, kelti visuomenės korupcinį sąmoningumą.

10.  Pirmasis programos tikslas – siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai.

11.  Uždaviniai pirmajam tikslui – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai.

12.  Antrasis programos tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą.

13.  Uždaviniai antrajam programos tikslui pasiekti – didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą.

14.  Trečiasis programos tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą.

15.  Uždaviniai trečiajam tikslui pasiekti – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose.

16.  Ketvirtasis programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

17.  Uždaviniai ketvirtajam programos tikslui pasiekti – atnaujinti antikorupcinio švietimo sistemą, didinti gyventojų (viešųjų paslaugų gavėjų) pasitikėjimą viešąsias paslaugas teikiančių įmonių ir įstaigų darbuotojais, užtikrinant skaidrų ir teisingą paslaugų teikimą.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖS KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

18.  Už valstybės antikorupcinės politikos įgyvendinimą Savivaldybėje, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija.

19.  Už korupcijos prevenciją atsako Savivaldybės administracijos direktorius (jo nesant Administracijos direktoriaus pavaduotojas), visų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.

20.  Programos priemonių vykdytojai yra Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti asmenys.

21.  Už Programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, kuriam yra pavesta vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

22.  Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.

23.  Už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingas Savivaldybės administracijos tarnautojas ne rečiau kaip kartą per metus teikia apibendrintą informaciją apie Programos vykdymo eigą ir veiksmingumą Savivaldybės administracijos direktoriui, jeigu reikia, Savivaldybės tarybai ir skelbia viešai.

24.  Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai per mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia už Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atsakingam Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.

25.  Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, kaip nepriklausoma kontrolės ir audito institucija, Programą gali vertinti ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

26.  Programa vykdoma iš Savivaldybės biudžeto asignavimo šaltinių.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.  Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (Programos priedas), kuriame nustatytos korupcijos prevencijos priemonės, vykdytojai, vykdymo terminai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo rodikliai ir finansavimas.

28.  Savivaldybės institucijos, įstaigos ir įmonės, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasiūlymus Antikorupcijos komisijai dėl Programos pakeitimo ar papildymo.

29.  Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų  išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa gali būti keičiama Savivaldybės tarybos sprendimu.

30.  Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

_________________________

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu 

Nr. T1-235

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Pirmasis programos tikslas – siekti didesnio Savivaldybės valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnautojų atsparumo korupcijai.

Tikslo rezultato kriterijai:

gyventojai kartą per mėnesį Savivaldybės interneto svetainėje informuojami apie Savivaldybės gautas pajamas ir patirtas išlaidas;

gyventojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis kilimas 15 proc. (kasmet po 5 proc.);

gyventojai teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų įgyvendinimo – 10 proc. visų teikiamų norminių aktų;

nustatytos Savivaldybės įstaigos, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo galimybės

1 uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą gyventojams, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai.

Eil.

Nr.

Problema

Priemonės pavadinimas

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

1

2

3

4

5

6

1.  

Gyventojai jiems priimtinu būdu sužino iš kur savivaldybė gauna pajamas ir kaip išleidžia biudžeto lėšas per metus

Sukurti savivaldybės įstaigų išlaidų ir pajamų viešinimo sistemą

Buhalterinės apskaitos ir Finansų skyriai

2015-2017 m.

Gyventojai kas pusmetį Savivaldybės interneto svetainėje informuojami apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas

2.  

Nepakankama skaidrumo stoka sveikatos priežiūros srityje

Įpareigoti Savivaldybės gydytoją informaciniuose stenduose ir sveikatos priežiūros internetiniuose tinklalapiuose skelbti, kur gyventojai gali kreiptis susidūrę su korupcijos problemomis

Savivaldybės gydytojas

2015-2017 m.

Korupcijos problemos viešinimas pagerins gyventojų nuomonę apie korupcijos prevenciją sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse 15 proc.

3.  

Gyventojų nuomonės tyrimas rodo, kad didžioji dalis gyventojų neigiamai vertina valdžios bendravimą su gyventojais, jų priimtus sprendimus, tvirtinamas programas, vykdomus projektus

Organizuoti gyventojų įtraukimą į svarbiausių Savivaldybės sprendimų projektų svarstymą ir pasiūlymų teikimą. Vykdyti gyventojų apklausas

Personalo ir ūkio skyrius, Administracijos direktoriaus įpareigotas valstybės tarnautojas

2015-2017 m.

Gyventojai teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų įgyvendinimo – 10 proc. iš visų teikiamų norminių aktų

4.  

Atliekant Savivaldybės įstaigų auditą, vertinti, ar nėra pastebėtuose trūkumuose korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškų

Teikti Savivaldybės administracijos direktoriui audito išvadas ir nurodyti pastebėtas galimas korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškas savivaldybės įstaigų veiklos srityje

Centralizuotas vidaus audito skyrius

2015-2017 m.

Atliktų auditų ir pateiktų išvadų, susijusių su korupcijos pasireiškimo galimybėmis, skaičius

5.  

Yra rizika, kad priimami teisės aktai gali būti inicijuoti ir priimti sprendimai galimai palankūs vienai suinteresuotai gyventojų grupei, nepaisant daugumos suinteresuotų šalių interesų

Antikorupciniu požiūriu vertinti teisės aktų projektus, vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigotas valstybės tarnautojas, teisės aktų projektų rengėjai

2015–2017 m.

Antikorupciniu požiūriu įvertinta 80 proc. visų teisės aktų projektų

Antrasis programos tikslas – užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

Tikslo rezultato kriterijai:

parengtas tvarkos aprašas dėl apsaugos darbuotojui, kuris pateikia informaciją apie kito darbuotojo galimai padarytus teisės aktų pažeidimus;

darbuotojai periodiškai (kartą per ketvirtį) informuoti apie galimybę pranešti apie korupcinį veiksmą, paskatinti už pranešimus

1

2

3

4

5

6

6.  

Nėra sukurtas veiksmingas asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, dalyvaujančių jas atskleidžiant ir tiriant, apsaugos mechanizmas

Apsaugoti darbuotojus ir kitus asmenis nuo neteisėto poveikio, kai jie praneša apie kitų asmenų teisės pažeidimus, užtikrinant informacijos konfidencialumą ir pranešėjo anonimiškumą

Personalo ir ūkio skyrius

2015–2016 m.

Parengtas tvarkos aprašas dėl apsaugos darbuotojui, kuris pateikia informaciją apie kito darbuotojo teisės aktų pažeidimus

7.  

Nėra numatyta, kaip bus saugoma pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir su pranešimo autoryste susijusi informacija

Apsaugoti pranešėją nuo neteisėto poveikio. Numatyti dokumento saugojimo vietą gavus anoniminį ir(ar) neanoniminį pranešimą

Personalo ir ūkio skyrius

2015-2016 m.

Parengta dokumentų saugojimo tvarka, kad būtų apsaugoti pranešusieji apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

8.  

Nėra grįžtamojo ryšio su pranešėju, pranešusiu apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nenurodyta per kokį laikotarpį bus teikiamas atsakymas

Informuoti pranešėją, kad jam bus pateiktas atsakymas apie vykdomą tyrimą ir numatyti per kokį laiko tarpą bus pateiktas atsakymas

Personalo ir ūkio skyrius

2015-2016 m.

Nurodyta ir viešai paskelbta informacija apie laiko tarpą per kurį bus pateiktas atsakymas pranešėjui, pranešusiam apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

9.  

Nėra darbuotojų pranešimų apie kitų darbuotojų vykdomus teisės aktų pažeidimus

Skatinti darbuotojus pranešti apie neteisėtus kolegų veiksmus

Savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigotas valstybės tarnautojas

2015–2017 m.

Darbuotojai periodiškai (kartą per ketvirtį) informuojami apie galimybę pranešti apie korupcinį veiksmą, paskatinami už pranešimus

10.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais sudaromos komisijos ir darbo grupės įvairiems klausimams spręsti. Į jas gali būti įtraukiami asmenys, suinteresuoti savanaudiškai spręsti problemas

Tikrinti, kad į Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromas komisijas ir darbo grupes įtrauktų valstybės tarnautojų dalyvavimas šių komisijų ir darbo grupių veikloje nesukeltų interesų konflikto

Savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigotas valstybės tarnautojas

2015–2017 m.

Savivaldybėje, jos įstaigose ir įmonėse valstybės tarnautojams ir kitiems atsakingiems darbuotojams sumažės galimybių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

Atliktų kontrolės veiksmų skaičius.

11.

Jaučiamas atotrūkis tarp valstybės ir Savivaldybės antikorupcinių iniciatyvų ir nevalstybinių institucijų pastangų įveikti korupciją

Bendradarbiauti ir keistis informacija korupcijos prevencijos srityje su kompetentingomis valstybės ir nevalstybinėmis institucijomis

 

Antikorupcijos komisija

2015–2017  m.

Pagerės bendradarbiavimas tarp viešojo administravimo subjektų. Bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius.

12.

Priimant sprendimus Savivaldybės taryboje, suinteresuoti Tarybos nariai konkrečiais svarstomais klausimais nusišalina nuo sprendimų priėmimo, tačiau toks nusišalinimas lieka nežinomas visuomenei

Savivaldybės interneto svetainėje skelbti informaciją apie nusišalinimą nuo Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo

Savivaldybės tarybos sekretorius

2015–2017 m.

Visuomenė bus informuojama, kas, kada ir dėl ko nusišalino nuo balsavimo dėl Savivaldybės tarybos svarstomų sprendimų projektų. Paskelbtų nusišalinimų skaičius.

13.

Nėra galimybės gyventojams anoniminiu telefonu paskambinti ir pranešti apie galimus teisės aktų pažeidimus ar korupcijos pasireiškimą

Užtikrinti Savivaldybės specialiosios antikorupcinių veiksmų anoniminių pranešimų linijos (karštosios linijos) veikimą

Savivaldybės administracijos direktoriaus įpareigotas valstybės tarnautojas

2015–2017 m.

Užtikrintas tinkamas anoniminės telefono linijos administravimas. Užregistruotų anoniminių ir kitų pranešimų skaičius.

Trečias programos tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą

Tikslo rezultato kriterijus – pakoreguotos mažos vertės pirkimų tvarkos nuostatos, siekiant išvengti piktnaudžiavimo

Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiuose viešojo pirkimo etapuose

14.

Galimas piktnaudžiavimas atliekant mažos vertės pirkimus

Peržiūrėti Savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisykles, siekiant sumažinti piktnaudžiavimų vykdant tokius pirkimus galimybę

Specialistas, atsakingas už viešuosius pirkimus

2015 m.

Turėtų būti peržiūrėtos Savivaldybės administracijos Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo taisyklės, siekiant išvengti piktnaudžiavimo

Ketvirtasis programos tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

Tikslo rezultato kriterijai:

darbuotojų, išklausiusių teisės aktų antikorupcinio švietimo mokymus, – 10 proc. kasmet;

renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičius;

antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius

Uždavinysperžiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo sistemą

1

2

3

4

5

6

15.

Korupcijos užuomazgos atsiranda jaunystėje per kontrabandinių rūkalų ir svaigalų vartojimą

Skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti antikorupcinio

švietimo programas,  organizuoti renginius, skatinti pedagogus ir mokinius domėtis korupcijos prevencija ir pilietiškumo ugdymu

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

2015–2017 m.

Surengtų renginių skaičius, mokinių, supažindintų su antikorupcijos iniciatyvomis ir korupcijos grėsmėmis, skaičius.

16.

Savivaldybės administracijos darbuotojai yra nepakankamai įsitraukę į korupcijos prevencijos ir neteisėtų veikų nustatymo veiklą

Siųsti Savivaldybės administracijos darbuotojus į mokymus antikorupcijos temomis

Savivaldybės administracijos direktorius

2015–2017 m.

Savivaldybės tarnautojai ir darbuotojai bus supažindinti su korupcijos pasekmėmis ir prevencinėmis priemonėmis. Mokymo renginių ir juose dalyvavusių asmenų skaičius per metus 10 proc.

_________________________________________