LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. LIEPOS 21 D. ĮSAKYMO NR. 3-439 „DĖL LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINIUS KROVINIŲ VEŽIMUS PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 31 d. Nr. 3-503

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. 3-439 „Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimoir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ VYKDYTI TARPTAUTINIUS KROVINIŲ VEŽIMUS PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis dėl bendradarbiavimo kelių transporto srityje ir siekdamas užtikrinti, kad tinkamai būtų naudojami leidimai vykdyti tarptautinius krovinių vežimus,

tvirtinu pridedamus:

1. leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvos Respubliką pavyzdį;

2. leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės, kuriai skirtas šis leidimas, ar tranzitu per Lietuvos Respubliką ir į trečiąsias šalis ir atvirkščiai pavyzdį.“

2. Įgalioju Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos pateikti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos paraiškas suprojektuoti šiame įsakyme nurodytus leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus blankus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis