LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 3D-564 „DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. 3D-186

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“, ir 53 punktą išdėstau taip:

53. Pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, saugoti platinimo tikslais, tiekti rinkai draudžiama. Jei saugomų platinimo tikslais ar tiekiamų rinkai Lietuvos Respublikoje registruotų augalų apsaugos produktų ar augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėnesių, augalų apsaugos produktų turėtojas gali pateikti augalų apsaugos produktus kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties ištyrimui į augalų apsaugos produkto gamintojo laboratoriją ar akredituotą laboratoriją kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties ištyrimui pagal taisyklių 50 punkte nurodytus tyrimų metodus. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, veikliojoje medžiagoje esančios reikšmingos priemaišos ir jų kiekis, jei reikšmingos priemaišos yra įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos produkto formai MŽŪO ir PSO vadove. Augalų apsaugos produkto turėtojas gali tiekti rinkai pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo tyrimo atlikimo datos, tik turėdamas gamintojo laboratorijoje ar akredituotoje laboratorijoje atlikto tyrimo teigiamus rezultatus ir augalų apsaugos produkto gamintojo ar jo įgalioto atstovo rašytinę išvadą (popierinę ar elektroninę), kad pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto ar augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, sudėtį bei pateikęs šiuos dokumentus Tarnybai vienu šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tiekimo rinkai pradžios. Leidžiama tiekti rinkai augalų apsaugos produktą, kurio partijos numeris yra toks pat kaip ištirto augalų apsaugos produkto. Pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produkto pakuotė privalo būti papildomai paženklinta žymeniu: „Augalų apsaugos produkto galiojimo terminas pratęstas iki (data)“, nurodant gamintojo ar akredituotos laboratorijos tyrimo protokolo, ataskaitos ar kito laboratorijos tyrimo atlikimą patvirtinančio dokumento numerį, datą. Už papildomai paženklinto augalų apsaugos produkto kokybę atsako augalų apsaugos produkto turėtojas, tiekiantis augalų apsaugos produktą rinkai.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                           Kęstutis Navickas

 

 

SUDERINTA                                                  SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                      Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos                                       sveikatos apsaugos ministerijos

2021-03-08 raštu Nr. (10)-D8(E)-1495           2021-03-12  raštu Nr. (1.1.5Mr-411) 10-1659