NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL narkotikų, tabako ir ALKOHOLIO kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo nr. t1-90 „dėl TARPŽINYBINĖS NAUJŲ PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. balandžio 3 d. Nr. T1-161

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas 1961 metų Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos 39 straipsnio, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijos 23 straipsnio ir Europos Tarybos 2005 m. gegužės 10 d. sprendimo 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL 2005 L 127, 32), 4 straipsnio 1 punkto nuostatas bei vadovaudamasis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244, 10.7, 10.24 ir 12.2 papunkčiais:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Zenius Martinkus – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorius (Komisijos pirmininkas);

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Julita Šiuipienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Audronė Astrauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos stiprinimo valdybos Rizikos sveikatai valdymo ir kurortologojos skyriaus vyriausioji specialistė;

Skirmantė Ambrazienė – Valstybinė ne maisto produktų inspekcijos Gaminių kontrolės skyriaus vedėja;

Nerijus Banys – Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-iosios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas;

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Tania Griškienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo skyriaus vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Asta Janulytė - Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Jūratė Margerienė - laikinai einanti Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro vedėjos pareigas;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Organinės chemijos katedros vedėjas;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Valerijus Rašomavičius – Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

2. T v i r t i n u Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos darbo reglamentą (pridedama).“

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Zenius Martinkus

 


 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. T1- 90

(Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2014 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. T1-161 redakcija)

 

TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS

VERTINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos (toliau – Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 1961 metų Bendrąja narkotinių medžiagų konvencija, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencija, Europos Tarybos 2005 m. gegužės 10 d. sprendimu 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (toliau – Sprendimas 2005/387/TVR), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. T1-53 „Dėl Keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Departamento direktoriaus įsakymas Nr. T1-53), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą, susijusią su psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimu ir kontrolės priemonių nustatymu.

3. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir viešumo principais, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą. Komisijos nariai privalo saugoti konfidencialią informaciją, kuri pateikiama posėdžio metu ir įvardijama kaip konfidenciali informacija.

4. Šiame Darbo reglamente psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos suprantamos kaip narkotinės ir psichotropinės medžiagos, įrašytos į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 ir naujos psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos, kaip nurodyta Departamento direktoriaus įsakyme Nr. T1-53.

Kitos šiame Darbo reglamente vartojamos sąvokos atitinka 1961 metų Bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje, 1971 metų Psichotropinių medžiagų konvencijoje, Sprendime 2005/387/TVR, Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatyme, Departamento įsakyme Nr. T1-53 apibrėžtas sąvokas.

5. Komisija nėra juridinis asmuo. Komisiją techniškai aptarnauja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

 

II. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

6. Komisija vykdo šias funkcijas:

6.1. nagrinėja ir vertina informaciją apie psichoaktyvų efektą sukeliančias medžiagas;

6.2. pagal kompetenciją kreipiasi į Europos Sąjungos institucijas ir įstaigas, naudojasi informaciniais tinklais dėl reikalingos informacijos Komisijos funkcijoms atlikti ir vertina gautą informaciją;

6.3. vykdydama šio Darbo reglamento 6.1 ir 6.2 papunkčiuose numatytas funkcijas, rengia (priima) šio Darbo reglamento 21 punkte numatytus siūlymus ir teikia juos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) direktoriui.

7. Komisija, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:

7.1. prašyti ir gauti iš valstybės institucijų ir įstaigų medžiagą (informaciją), reikalingą Komisijos funkcijoms atlikti;

7.2. pasitelkti specialistus, mokslininkus ir ekspertus Komisijos kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti ar su jais susijusioms problemoms nagrinėti, prireikus kviesti juos į posėdžius.

 

III. KOMISIJOS SUDĖTIS

 

8. Komisijos sudėtį įsakymu tvirtina Departamento direktorius.

9. Komisiją sudaro farmacijos, medicinos, biologijos, chemijos, toksikologijos ir kitų sričių, susijusių su psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų vertinimu, specialistai.

10. Komisijos pirmininkas yra Departamento direktorius ar kitas jo paskirtas asmuo. Komisijos sekretorius yra Departamento valstybės tarnautojas. Komisijos sekretorius neturi balso teisės.

11. Komisijai pageidaujant posėdžiuose turi teisę dalyvauti kviestiniai ekspertai arba kiti specialistai pagal kompetenciją.

 

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdžiuose arba klausimus svarstant ir dėl jų balsuojant elektroniniu būdu (elektroniniu paštu). Komisijos darbo formą konkrečiu atveju nustato Komisijos pirmininkas.

13. Komisijos pirmininkas:

13.1. šaukia posėdžius, atsako už Komisijai pavestų funkcijų atlikimą;

13.2. nustato Komisijos posėdžio datą, laiką ir vietą;

13.3. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Komisijos veikla;

13.4. vykdo kitas šiame Darbo reglamente nustatytas funkcijas.

14. Komisijos sekretorius:

14.1. gavęs informaciją apie nustatytą (įtariamą) svaiginimąsi psichoaktyvų efektą sukeliančiomis medžiagomis arba esamų rinkos ribojimo priemonių pakeitimus Lietuvos Respublikoje ar (ir) Europos Sąjungoje:

14.1.1. peržiūri gautus dokumentus, iš prieinamų šaltinių surenka papildomą informaciją apie dokumentuose minimas medžiagas;

14.1.2. pagal poreikį pateikia paklausimus Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms ir įstaigoms dėl papildomos informacijos surinkimo apie dokumentuose minimas medžiagas;

14.1.3. parengia surinktos informacijos santrauką;

14.2. esant poreikiui, rengia Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia jį Komisijos pirmininkui;

14.3. protokoluoja Komisijos posėdžius, derina posėdžių protokolų projektus;

14.4. vykdo kitas šiame Darbo reglamente numatytas funkcijas.

15. Ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio, Komisijos sekretorius išsiunčia Komisijos nariams kvietimą dalyvauti posėdyje, posėdžio darbotvarkę ir informacijos santrauką.

16. Tuo atveju, kai Komisijos pirmininkas nusprendžia, kad klausimai gali būti svarstomi ir dėl jų sprendimai priimami Komisijos nariams balsuojant elektroniniu paštu, Komisijos sekretorius persiunčia Komisijos nariams informacijos santrauką ir suformuluotus klausimus, į kuriuos Komisijos nariai turi atsakyti „už“, „prieš“ arba „susilaikė“ per Komisijos pirmininko nustatytą terminą. Laikoma, kad klausimui pritarta, jei jam pritarė ne mažiau kaip pusė Komisijos narių.

17. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos narių. Priimti sprendimai posėdyje yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių Komisijos narių. Komisijos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo informuoti Komisijos sekretorių. Komisijos posėdyje nedalyvaujantis Komisijos narys gali raštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti nuomonę dėl svarstomų klausimų Komisijos sekretoriui ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki posėdžio datos. Raštu pateikta nuomonė turi būti paskelbta Komisijos posėdyje ir užprotokoluota. Jei Komisijos narys iki posėdžio pradžios negali raštu pareikšti nuomonės, Komisijos narį delegavusi institucija gali oficialiu raštu (įgaliojimu) deleguoti į Komisijos posėdį kitą atstovą ir suteikti jam balso teisę. Jeigu posėdyje negali dalyvauti daugiau negu pusė Komisijos narių, Komisijos pirmininkas posėdį atideda, apie tai informuodamas Komisijos narius.

18. Posėdyje nagrinėjamus klausimus pristato Komisijos pirmininkas, po to savo nuomonę gali pareikšti kiti Komisijos nariai.

19. Visi Komisijos nariai turi lygias balso teises. Balsuojama atvirai. Jeigu kokiu nors klausimu nuomonės nesutampa, Komisijos narys gali pareikšti savo atskirąją nuomonę raštu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.

 

V. KOMISIJOS SIŪLYMŲ ĮFORMINIMAS

 

20. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, nurodant datą, protokolo numerį, dalyvavusius Komisijos narius, svarstytus klausimus ir priimtus siūlymus, nurodomi balsavimo rezultatai, t. y. pažymima, kas balsavo „už“, „prieš“ ar „susilaikė“ (susilaikyti Komisijos narys turi teisę tik tuo atveju, jei konkretus nagrinėjamas klausimas, dėl kurio balsuojama, yra ne jo kompetencijos objektas). Taip pat įrašoma atskiroji Komisijos nario nuomonė, jei tokia buvo. Su visais Komisijos nariais suderintą Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, o jo nesant - Komisijos pirmininko pavaduotojas, ir Komisijos sekretorius. Protokolo projektas parengiamas ir Komisijos nariams derinimui pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Prie suderinto ir pasirašyto protokolo pridedami svarstyti dokumentai.

21. Komisija teikia šiuos siūlymus:

21.1. dėl psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų įtraukimo į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus;

21.2. dėl psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio dydžio nustatymo;

21.3. dėl kitų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rinkos ribojimo priemonių taikymo ar jų pakeitimo.

22. Kartu su Komisijos siūlymu pagal galimybę pateikiama ši informacija:

22.1. apie galimas svarstytų psichoaktyvių efektą sukeliančių medžiagų, rinkos ribojimo ar kontrolės priemones;

22.2. aprašanti psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų, chemines ir fizines savybes, įskaitant pavadinimą (-us), kuriuo (-iais) svarstyta medžiaga yra žinoma, ir, jei yra, mokslinį pavadinimą (tarptautinį nepatentuotą pavadinimą);

22.3. apie psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų, aptikimo dažnumą, aplinkybes ir (arba) kiekius bei informaciją apie jų gamybos priemones ir metodus;

21.4. apie organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvavimą psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų gamyboje ar prekyboje;

22.5. apie pirmuosius rizikos, susijusios su psichoaktyvų efektą sukeliančiomis medžiagomis, požymius, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų, bei vartotojų savybes;

22.6. apie psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų naudojimą vaistų, maisto papildų gamyboje, kitais sveikatos priežiūros tikslais;

22.7. apie tai, ar šiuo metu atliekamas psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų vertinimas, ar jos įvertintos pagal Jungtinių Tautų sistemą, ar vykdomas jų vertinimas Europos Sąjungoje;

22.8. svarstant naują psichoaktyvią medžiagą, pažymima pranešimo data, nurodyta pranešimo apie naują psichoaktyvią medžiagą Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ar Europolui formoje;

22.9. apie tai, ar psichoaktyvų efektą sukeliančioms medžiagoms jau taikomos kontrolės priemonės Lietuvos Respublikoje ar Europos Sąjungoje;

22.10. papildomai apie:

21.10.1. cheminius pirmtakus (prekursorius), kurie, kaip žinoma, buvo panaudoti psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų gamybai;

22.10.2. nustatytą ar numanomą psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų vartojimo būdą ir sritį;

22.10.3. kitą psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų vartojimą ir tokio vartojimo mastą, su jų vartojimu susijusią riziką, įskaitant pavojų sveikatai ir socialinio pobūdžio pavojų;

22.11. apie esamas psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rinkos ribojimo ar kontrolės priemones;

22.12. apie naujai paaiškėjusius duomenis, kurių nebuvo žinoma iki psichoaktyvų efektą sukeliančios medžiagos patvirtintų rinkos ribojimo ar kontrolės priemonių;

22.13. apie galimus psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rinkos ribojimo ar kontrolės priemonių pakeitimus;

23. Pasirašyti Komisijos posėdžių protokolai, kiti dokumentai registruojami ir perduodami Departamento skyriui pagal kompetenciją ir saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

____________________