Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPų PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI

 

2022 m. gegužės 31 d. Nr. 1P-164-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto c ir d papunkčiais, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. 1-114 „Dėl prašymo perduoti valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei“:

1. P e r d u o d u Marijampolės savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise – gatvėms ir vietiniams keliams, komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti:

1.1. 1,1385 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5673-3992, kadastro Nr. 5162/7001:7; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Marijampolės sav. teritorijoje (keliui MS0032 eksploatuoti);

1.2. 0,5128 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5696-3394, kadastro                                   Nr. 5162/7001:9; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Putriškių k., Tvenkinio g. (Tvenkinio gatvei eksploatuoti);

1.3. 0,9035 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5713-4779, kadastro                                    Nr. 5162/7001:8; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Marijampolės sav. teritorijoje (keliui Putriškės–Padovinys eksploatuoti);

1.4. 3,1749 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5627-7124, kadastro Nr. 1801/7001:230; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolėje, J. Ambrazevičiaus–Brazaičio g. (J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvei eksploatuoti);

1.5. 1,6727 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5549-9938, kadastro                                    Nr. 5178/7001:13; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Sasnavos sen., Raišupio k. (keliui SS0076 eksploatuoti);

1.6. 1,9924 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5545-1077, kadastro                                    Nr. 5126/7001:10; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Sasnavos sen., Nedėldaržio k. (keliui Pakeliškės k. – Čystos Būdos k. eksploatuoti);

1.7. 1,3870 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5554-2736, kadastro                                    Nr. 5126/7001:9; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Sasnavos sen., Nedėldaržio k. (keliui Gavaltuva–Nedėldaržis eksploatuoti);

1.8. 0,4522 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5562-5824, kadastro                                    Nr. 5134/7001:10; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Marijampolės sen., Pajiesio k. (keliui Igliškėliai–Pajiesio k. eksploatuoti);

1.9. 1,1687 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5563-6238, kadastro                                    Nr. 5130/7001:8; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Gudelių sen., Leiciškių k. (keliui                Nr. 181 – Leiciškių k. eksploatuoti);

1.10. 1,5661 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5563-6183, kadastro                                    Nr. 5130/7001:9; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Marijampolės sav., Gudelių sen., Miknonių k. (keliui                Miknonių k. – Kalnynų k. eksploatuoti).

2. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėją pasirašyti Marijampolės savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriui prižiūrėti, kad Marijampolės savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                       Saulius Mocevičius