LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. VASARIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1V-143 „DĖL UŽSIENIEČIŲ, PASITRAUKUSIŲ IŠ UKRAINOS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ UKRAINOJE, REGISTRACIJOS CENTRŲ VEIKLOS IR ŠIŲ UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 21 d. Nr. 1V-217

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. vasario 24 d. dekreto Nr. 1K-872 „Dėl nepaprastosios padėties paskelbimo“ 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. XIV-929 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento sprendimo paskelbti nepaprastąją padėtį patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. XIV-932 „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ 1 straipsnio 5 dalimi ir 3 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“:“.

1.2. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:

1.6.1. koordinuoti nevyriausybinių organizacijų, teikiančių humanitarinę pagalbą registracijos centruose ir teikiant kitą paramą, veiklą (šio įsakymo 2.1.2 papunktis);

1.6.2. koordinuoti užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, apgyvendinimą.

1.3. Papildau 1.9 papunkčiu:

1.9. savivaldybių administracijoms įgyvendinti šio įsakymo 3 ir 4 punktus.

1.4. Papildau 3 punktu:

3. Fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis), kurie užsieniečiams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nurodytas sąlygas ir užsiregistravusiems Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – užsiregistravę užsieniečiai), perduoda Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomą būstą, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme, ar kitas gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties, kitos (sodų) paskirties patalpas (toliau kartu – būstas) neatlygintai naudotis panaudos pagrindais (toliau – panaudos davėjai), skiriama kompensacija už būsto suteikimą (toliau – kompensacija): suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų šiame punkte nurodytų užsiregistravusių užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. Panaudos davėjas kompensacijos mokėjimo laikotarpiu, pasikeitus būsto panaudos sutartyje užsiregistravusių užsieniečių skaičiui ar nutraukus panaudos sutartį, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo aplinkybių pasikeitimo dienos, apie tai pranešti savivaldybės administracijai. Panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Siekdamas gauti kompensaciją, panaudos davėjas turi kreiptis į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą. Kompensacija išmokama už praėjusį kalendorinį mėnesį (laikotarpį), bet ne vėliau kaip iki einamojo kalendorinio mėnesio 15 dienos.

Būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu panaudos pagrindais suteikus būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam užsieniečiui, kompensacija skiriama šiame punkte nustatyta tvarka, o šiame punkte nurodytas kompensacijos mokėjimo laikotarpis nesikeičia.

Tam pačiam panaudos davėjui už tą patį būstą, pasibaigus kompensacijos mokėjimo laikotarpiui, gali būti skiriama kita kompensacija, tik jeigu būstas panaudos pagrindais buvo suteiktas kitiems užsiregistravusiems užsieniečiams, negu buvo suteiktas prieš tai, ir panaudos davėjas yra sudaręs naują būsto panaudos sutartį.

Kompensacijos sumą apskaičiuoja ir išmoka savivaldybių administracijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.“

1.5. Papildau 4 punktu:

4. Savivaldybės prireikus teikia neatlygintinas transportavimo paslaugas užsieniečiams, kurie gyvena ar gyvens savivaldybės teritorijoje esančiose apgyvendinimo vietose, vežant juos į apgyvendinimo vietas, registracijos centrus ar Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teritorinius padalinius.“

2. Nustatau, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punkte nurodyti prašymai dėl kompensacijos gali būti teikiami nuo 2022 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Agnė Bilotaitė