KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GeneraliniS direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-427 „DĖL PREMIJŲ, SKIRIAMŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTININKAMS IR KITIEMS RINKTINĖS NARIAMS UŽ SPORTO LAIMĖJIMUS, SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 8 d. Nr. V-194

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 7 straipsnio 4 punktu ir 23 straipsnio 3 dalimi,“.

2. Pakeičiu nutarimu patvirtintą Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Didelio meistriškumo sportininkas – sportininkas, iškovojęs atitinkamą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927 „Dėl didelio meistriškumo sportininkų ir kitų rinktinės narių skatinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintuose Premijų, skiriamų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus, dydžiuose numatytą, vietą.

2.2. Kiti rinktinės nariai – treneriai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, rinktinių vadovai ir kitas tam tikrose sporto šakose reikalingas aptarnaujantis personalas. Rinktinės sudaromos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nustatyta tvarka.“

2.2. Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5. sportininko vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, el. p. bei pasiektas laimėjimas;“

2.3. Pakeičiu 9.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.6. sportininko pasirengimui talkinusių kitų rinktinės narių vardai, pavardės, nuolatinės gyvenamosios vietos adresai, el. p. (ši informacija turi būti suderinta su sportininką rengusios organizacijos vadovais);“

2.4. Pakeičiu 9.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7. premijų sportininkams ir kitiems rinktinės nariams paskirstymo projektą;“

2.5. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Departamentas sportininką, kitą rinktinės narį apie skirtą premiją informuoja raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo.“

2.6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Departamentas perveda premiją į sportininko, kito rinktinės nario, kuriam skirta premija, nurodytą sąskaitą banke po to, kai sportininkas, kitas rinktinės narys, kuriam skirta premija, pateikia Departamentui duomenis pagal šio aprašo priede nurodytą formą.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                           Edis Urbanavičius

 

 

Premijų, skiriamų didelio meistriškumo

sportininkams ir kitiems rinktinės nariams

už sporto laimėjimus, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo priedas

 

 

Kūno kultūros ir sporto departamentui

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

 

 

DUOMENYS PREMIJAI UŽ SPORTO LAIMĖJIMUS

IŠMOKĖTI IR DEKLARUOTI

 

______________

(sudarymo data)

 

 

Premijos gavėjo vardas, pavardė

 

 

 

Asmens kodas

 

 

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

 

 

Adresas*

 

 

 

Kontaktai

(tel., el. p.)

 

 

 

Patvirtinu, kad jei paskutinę mokestinio laikotarpio dieną, t. y. einamųjų metų gruodžio 31 d., nuolatinė gyvenamoji vieta (tais metais, kai gauta premija) pasikeis, informuosiu apie šį pasikeitimą Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iki kitų metų sausio mėnesio 20 d.

 

                                                                                                        ___________________________

                                                                                                                                           (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nurodoma ne deklaruota, o nuolatinė gyvenamoji vieta (Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių 32 p.).