LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-962 „DĖL UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLOS VERTINIMO 2018 METAIS“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 5 d. Nr. V-545

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. V-962 „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“:

1. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. iki 2018 m. gegužės 21 d. pateikia MOSTA Palyginamojo vertinimo reglamento:

9.2.1. 23.1.1, 23.1.2, 24.1.1 ir 24.1.2 papunkčiuose nurodytus duomenis apie institucijų 2013–2016 metų MTEP veiklą pagal mokslų sritis;

9.2.2. 23.1.2, 24.1.1 ir 24.1.2 papunkčiuose nurodytus duomenis apie institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP veiklą;“.

2. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. iki 2018 m. liepos 10 d. pateikia:

9.3.1. Švietimo ir mokslo ministerijai ir MOSTA – institucijų vertinamųjų vienetų 2017 metų MTEP veiklos, nurodytos Formos 5–7 punktuose, vertinimo rezultatus;

9.3.2. MOSTA – šio įsakymo 8.2 papunktyje nurodytus duomenis;“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė