LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO  2012 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-289 „DĖL LEIDIMŲ VAŽIUOTI VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIAIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. 3-598

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Pavedu Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos patvirtinti:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis valstybinės reikšmės keliais, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, galima važiuoti tik gavus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –Direkcija) leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone (toliau – leidimas).“

2.2. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Leidimus išduoda Direkcija, važiavimo maršrutą suderinusi su Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.“

2.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. Direkcija prašymą suderinti važiavimo maršrutą Aprašo 7 punkte nurodytoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų gavimo Direkcijoje dienos;“.

2.4. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. važiavimo maršrutą derinančios institucijos suderina didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme išduoti leidimą nurodytą važiavimo maršrutą, suderina pakeistą važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos; jei važiavimo maršrutą derinančios institucijos per 2 darbo dienas nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą pateikimo dienos nepateikia Direkcijai atsakymo, laikoma, kad važiavimo maršrutas yra suderintas;“.

2.5. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. kai derinamas Aprašo 11 punkte nurodytos didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršrutas, važiavimo maršrutą derinančios institucijos patikrina, ar nepasikeitė sąlygos, kad būtų leidžiama didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašyme išduoti leidimą nurodytu metu šia transporto priemone važiuoti paruoštu ir suderintu maršrutu, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą gavimo dienos suderina važiavimo maršrutą arba motyvuotai atsisako derinti važiavimo maršrutą; jei važiavimo maršrutą derinančios institucijos ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Direkcijos prašymo suderinti važiavimo maršrutą pateikimo dienos nepateikia Direkcijai atsakymo, laikoma, kad važiavimo maršrutas yra suderintas;“.

2.6. Pripažįstu netekusiu galios 8.4 papunktį.

2.7. Pakeičiu 10 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10. Norint gauti leidimą, Direkcijai būtina pateikti:“.

2.8. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. Direkcijos nustatytos formos prašymą išduoti leidimą nurodant:“.

2.9. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės, kurios matmenys su kroviniu ar be jo  yra didesni už didžiausiuosius leidžiamuosius matmenis: aukštį daugiau kaip 50 cm ir (ar) plotį daugiau kaip 100 cm ir (ar) ilgį daugiau kaip 500 cm, ir (ar) masė su kroviniu yra daugiau kaip du kartus didesnė už didžiausiąją leidžiamąją masę, savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, prieš teikdamas prašymą išduoti leidimą, su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis suderina važiavimo maršrutą, kurį nurodo prašyme išduoti leidimą. Važiavimo maršruto suderinimą patvirtinančiuose dokumentuose privalo būti nurodyti viso maršruto ilgiai.“

2.10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Prašymas išduoti leidimą Direkcijai gali būti pateikiamas per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, taip pat elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – Kontaktinis centras) arba tiesiogiai kreipiantis į Direkciją.“

2.11. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Apie Direkcijoje gautą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo prašymą išduoti leidimą didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo išduoti  leidimą gavimo Direkcijoje dienos.“

2.12. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Leidimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ir apie tai informuojamas didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą ir reikiamų dokumentų pateikimo Direkcijai. Kai pateikiamas nevisiškai ar neteisingai užpildytas prašymas išduoti leidimą, su prašymu išduoti leidimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai, Direkcija ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos apie tai informuoja didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininką ar valdytoją. Tokiu atveju leidimą Direkcija išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teisingai užpildyto prašymo išduoti leidimą ir (ar) trūkstamų dokumentų gavimo Direkcijoje. Jeigu prašymas išduoti leidimą pateiktas per Kontaktinį centrą, didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui atsakoma (kai leidimas neišduodamas) ar pranešama (kai reikia patikslinti prašymą išduoti leidimą ir (ar) dokumentus) per Kontaktinį centrą. Jeigu prašymas pateiktas kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jam atsakoma ar pranešama naudojantis šiomis priemonėmis.“

2.13. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Kai tuo pačiu maršrutu planuojama tam tikrą laikotarpį važiuoti ta pačia arba skirtingomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, jų savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo gali prašyti Direkciją tam laikotarpiui suderinti su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis didžiausiųjų leidžiamųjų matmenų, ašies (ašių) apkrovų ir (ar) masės didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą. Suderinus važiavimo maršrutą, Direkcija leidimus išduoda pakartotinai nederindama atskirų didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršruto su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis, tačiau šios institucijos turi teisę pasikeitus eismo sąlygoms ar kelių būklei bet kada atšaukti savo sprendimą dėl suderinto važiavimo maršruto. Apie tai nedelsiant informuojama Direkcija.“

2.14. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1.  pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas neįvykdo Direkcijos reikalavimo pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;“.

2.15. Pakeičiu 17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.4. Aprašo 7 punkte nurodytos institucijos nesuderino važiavimo valstybinės reikšmės keliais maršruto;“.

2.16. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Leidimų išdavimas ribojamas, kai Aprašo 7 punkte nurodytos institucijos, vadovaudamosi Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu, laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią. Apie leidimų išdavimo ribojimo pradžią ir pabaigą savo interneto svetainėje praneša Direkcija, iš Aprašo 7 punkte nurodytų institucijų gavusi informaciją apie laikinai apribotą, nutrauktą eismą ar uždarytą gatvę, kuri yra valstybinės reikšmės kelio tąsa, ir taikomą leidimų išdavimo ribojimą.“

2.17. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Kai prašymas išduoti leidimą yra patenkinamas ir priimamas sprendimas išduoti leidimą, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis patikrina, ar sumokėta valstybės rinkliava už leidimo išdavimą. Jei valstybės rinkliava sumokėta ir:

21.1. nereikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodyto mokesčio – leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą gavimo išduoda leidimą;

21.2. reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą gavimo apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui prašyme išduoti leidimą nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu; kai mokestis sumokamas, leidimus išduodantis Direkcijos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų apie sumokėtą mokestį gavimo išduoda leidimą.“

2.18. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys paskelbiami Direkcijos interneto svetainėje.  Leidimo važiuoti vieną kartą duomenys skelbiami iki leidimo galiojimo pabaigos.“

2.19. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Leidimas panaikinamas, jei didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsisako leidimo iki jo galiojimo pradžios, Aprašo 13 punkte nurodytais būdais pateikęs laisvos formos pranešimą Direkcijai. Panaikinus leidimą, valstybės rinkliava už leidimo išdavimą negrąžinama.“

2.20. Pakeičiu 291 punktą ir jį išdėstau taip:

291. Jeigu Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių, priskirtų kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių važiavimo maršrutą su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis suderina šių transporto priemonių savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo (užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai priklausančių didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių atveju įgaliotu asmeniu gali būti laikoma Lietuvos kariuomenė), leidimai važiuoti vieną kartą didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis gali būti išduodami vadovaujantis šio skyriaus nuostatomis.“

2.21. Pakeičiu 292 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

292. Vidaus reikalų ministerijai ar įstaigoms prie ministerijos, Lietuvos kariuomenei arba užsienio valstybės karinės apsaugos sistemai, prašant suderinti važiavimo maršrutą, Aprašo 7 punkte nurodytoms institucijoms būtina nurodyti:“.

2.22. Pakeičiu 292.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

292.1 važiavimo maršrutą (nurodyti gatvių, kuriomis bus važiuojama, pavadinimus ir (ar) numerius);“.

2.23. Pakeičiu 293 punktą ir jį išdėstau taip:

293. Rekomenduojama Aprašo 7 punkte nurodytoms institucijoms važiavimo maršrutą, Aprašo 292.2 ir 292.3 papunkčiuose nurodytus duomenis ir, jeigu reikia, kitas važiavimo sąlygas suderinti ne vėliau kaip per vieną darbo dieną.“

2.24. Pakeičiu 294 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

294. Norint gauti leidimą važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, Direkcijai būtina pateikti:“.

2.25. Pakeičiu 294.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

294.1. Direkcijos nustatytos formos važiavimo deklaraciją ir nurodyti;“.

2.26. Pakeičiu 294.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

294.2. Aprašo 293 punkte nurodytus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad važiavimo maršrutas suderintas su Aprašo 7 punkte nurodytomis institucijomis (jeigu šie dokumentai Direkcijai nebuvo pateikti anksčiau).“

2.27. Pakeičiu 295 punktą ir jį išdėstau taip:

295. Važiavimo deklaraciją pateikia ir už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo. Važiavimo deklaracija Direkcijai gali būti pateikiama per atstumą, elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis per Kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į Direkciją.“

2.28. Pakeičiu 296 punktą ir jį išdėstau taip:

296. Laikoma, kad leidimas važiuoti vieną kartą Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis pagal važiavimo deklaraciją yra išduotas nuo važiavimo deklaracijos pateikimo Direkcijai dienos. Toks leidimas galioja 7 dienas (pvz., nuo 2017-06-14 iki 2017-06-20 imtinai, nuo laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos dienos 24 val.) važiuoti vieną kartą važiavimo deklaracijoje nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis nurodytu maršrutu. Šio laikotarpio pradžia sutampa su važiavimo deklaracijoje nurodyta važiavimo data ar važiavimo pradžios data, jeigu važiuojama ilgiau kaip vieną dieną, ir negali būti ankstesnė už važiavimo deklaracijos pateikimo datą.“

2.29. Pakeičiu 297 punktą ir jį išdėstau taip:

297. Direkcijos darbuotojas, gavęs važiavimo deklaraciją, įvertina, ar reikia mokėti Aprašo 6 punkte nurodytą mokestį, ir, jeigu reikia, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį ir informaciją apie jį perduoda didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkui ar valdytojui ar jo įgaliotam asmeniui važiavimo deklaracijoje nurodytu elektroniniu paštu“.

2.30. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas valstybinės reikšmės keliais, privalo leidimą mėnesiui ar metams turėti didžiagabaritėje ir (ar) sunkiasvorėje transporto priemonėje ir pateikti pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams. Leidimų važiuoti vieną kartą su savimi turėti ir pateikti neprivaloma, jų duomenys skelbiami Direkcijos interneto svetainėje. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas leidimas. Važiuojant Aprašo 291 punkte nurodytomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, kontroliuojantiems pareigūnams pareikalavus turi būti pateikta važiavimo deklaracijos kopija.“

2.31. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Leidimo turėjimą kelyje kontroliuoja teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracijos) ir muitinės pareigūnai. Muitinės pareigūnai leidimo turėjimą kontroliuoja ir muitinės postuose. Kontroliuojant, ar didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas) turi leidimą važiuoti vieną kartą, Direkcijos interneto svetainėje tikrinami paskelbti išduotų leidimų važiuoti vieną kartą duomenys.“

2.32. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų, Administracijos ir muitinės pareigūnai tikrina, ar neviršyti nustatyti didžiausieji leidžiamieji ir (ar) leidime nurodyti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių matmenys, ašies (ašių) apkrovos ir (ar) masė. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                             Rokas Masiulis