NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKIMO VIDINIU KANALU IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 1P-251-(1.3.)

Vilnius

 

T v i r t i n u  Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas

 


 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1P-251-(1.3.)

 

 

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKIMO VIDINIU KANALU IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo vidiniu kanalu ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) galbūt rengiamą padaryti, padarytą ar daromą pažeidimą pateikimo, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo ir nagrinėjimo bei sprendimo dėl to priėmimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kompetentingas subjektas Nacionalinės žemės tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius.

2.2. PažeidimasNacionalinėje žemės tarnyboje galbūt rengiama daryti, daroma ar padaryta neteisėta veika, administracinis, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos patvirtinimo“ (toliau – antikorupcinė politika), pažeidimas, Nacionalinėje žemės tarnyboje, vadovaujantis standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) pažeidimas, netinkamas pareigų vykdymas ar nevykdymas, biurokratizmas, piktnaudžiavimas suteiktais įgaliojimais, šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Nacionaline žemės tarnyba.

2.3. Pranešėjasasmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

2.4. Pranešimas – pranešėjo kreipimasis į Nacionalinę žemės tarnybą, kuriuo jis pateikia informaciją apie pažeidimą.

2.5. Vidinis kanalas – nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje teikimo, vertinimo ir nagrinėjimo bei pranešėjo informavimo procedūra.

3.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Darbo reglamentas), ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

 

4Kompetentingas subjektas, įgyvendindamas Aprašo reikalavimus, atlieka šias funkcijas:

4.1. analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje;

4.2. užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;

4.3. bendradarbiauja su Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), struktūriniais padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;

4.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus;

4.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

5Kompetentingas subjektas, atlikdamas informacijos apie pažeidimą tikrinimą, turi teisę:

5.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš kitų Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinių padalinių ir jų darbuotojų;

5.2. apklausti su tikrinama informacija susijusius Nacionalinės žemės tarybos darbuotojus ir kitus asmenis (pvz., liudininkus);

5.3. konsultuotis su specialistais ir gauti jų išvadas.

6Aprašo reikalavimus įgyvendinančiam kompetentingam subjektui negali būti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti jam šiame Apraše priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

7Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

8Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

9Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo pranešėjas arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

10Pranešėjo duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Nacionalinėje žemės tarnyboje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMAS, PRANEŠIMO PRIĖMIMAS, REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS NAGRINĖTI

 

11Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – pranešėjo turima informacija apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

12Pranešėjas informaciją apie pažeidimą, užpildęs Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede nustatytos formos pranešimą, Nacionalinėje žemės tarnyboje gali pateikti šiais būdais:

12.1.  Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, skiltyje „NŽT vidinis kanalas“;

12.2tiesiogiai atvykęs į Nacionalinę žemės tarnybą (Gedimino pr. 19, 01103 Vilnius) pas kompetentingą subjektą;

12.3atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 12.2 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

13Pranešėjas, teikiantis informaciją apie pažeidimą, neprivalo būti visiškai įsitikinęs apie pranešamų faktų tikrumą, jam nekyla pareiga vertinti, ar pažeidimas, apie kurį praneša, atitinka nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, kaip jie apibrėžti teisės aktuose, požymius.

14Pranešimą priima, o tuo atveju, jeigu pranešimas buvo pateiktas elektronine forma, atspausdina, ir nuasmenintą pranešimą Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) užregistruoja kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas. DVS dokumento registracijos kortelėje pranešėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys neįrašomi.

15Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas pranešimo DVS neregistruoja, jeigu pranešime pateikta informacija priskirtina pagal kompetenciją nagrinėti kitam Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui. Tokiu atveju pranešimas perduodamas užregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriui.

16Pranešimą gavęs Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinis padalinys, kuris nėra kompetentingas subjektas, pranešimo DVS neregistruoja ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, pranešimo originalą perduoda arba išsiunčia paštu kompetentingam subjektui su žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“, o tuo atveju, jeigu pranešimas buvo gautas elektroniniu paštu, Nacionalinės žemės tarnybos struktūrinio padalinio darbuotojas privalo nedelsdamas šį pranešimą persiųsti kompetentingam subjektui ir persiųstą pranešimą iš karto ištrinti.

17.  Pranešėjui pageidaujant, kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu jį informuoja apie tokios informacijos gavimo faktą.

18.  Užregistruotus pranešimus atsakingas darbuotojas perduoda kompetentingo subjekto vadovui. Užrašęs rezoliuciją, kompetentingo subjekto vadovas perduoda pranešimą nagrinėti kompetentingo subjekto darbuotojui.

19Draudžiama gautą pranešimą perduoti nagrinėti kompetentingo subjekto darbuotojui, kurio veiksmai skundžiami.

20.  Jeigu gautu pranešimu skundžiami kompetentingo subjekto vadovo veiksmai, užregistruotas pranešimas perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui. Gautą pranešimą Nacionalinės žemės tarnybos direktorius, užrašydamas rezoliuciją, perduoda nagrinėti kitam struktūriniam padaliniui ar Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

21Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, ne Nacionalinei žemės tarnybai priskirtas nagrinėti pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai informuoja pranešėją.

22Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimo ir apie tai per 5 darbo dienas pranešėją informuoja, jeigu:

22.1pranešimo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to negalima šio pranešimo išnagrinėti;

22.2pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

22.3asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

23Kompetentingo subjekto darbuotojas, baigęs pranešėjo pateiktos informacijos apie pažeidimą tyrimą, parengia išvados su siūlymais projektą, neįvardijant pranešėjo, ir, suderinęs Darbo reglamento nustatyta tvarka, jį pasirašo. Išvados su pasiūlymais projektas laikomas suderintu, kai jis yra pavizuojamas.

24Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas užregistruoja išvadą su pasiūlymais ir ją:

24.1tuo atveju, jeigu pranešimas nepagrįstas, DVS priemonėmis perduoda susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui;

24.2tuo atveju, jeigu pranešimas pagrįstas, DVS priemonėmis perduoda Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui rezoliucijai užrašyti.

25Apie priimtą sprendimą ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodant priimto sprendimo apskundimo tvarką, pranešėjas informuojamas raštu.

26Informacijos apie pažeidimą tikrinimas turi būti atliktas ir sprendimas dėl to priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Šis terminas dėl objektyvių priežasčių gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tai informuojant pranešėją.

 

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

27.  Darbuotojai, kuriems tapo žinomi pranešėjo asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo. Už šių bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimą darbuotojams gali būti taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

28.  Už vidinio kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Nacionalinės žemės tarnybos direktorius.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29.  Dokumentai, susiję su šio Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.

30.  Įgyvendinant pranešėjo, kaip duomenų subjekto, teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamento) (OL 2016 L 119, p. 1),  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus  2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1P-26-(1.3 E.) „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo“, nuostatomis.

31Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija. Šiame Aprašo punkte nurodytą informaciją ir statistinius duomenis kompetentingas subjektas teikia Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.

32Aprašas ir informacija apie paskirtą kompetentingą subjektą, jo kontaktus, taip pat informacija apie Nacionalinėje žemės tarnyboje veikiantį vidinį kanalą skelbiami interneto svetainėje www.nzt.lt.

_____________________

 

part_3d0ef142fa7d48ecb58aa87972666740_end