LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

įsakymas

DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 10 d. Nr. V-405

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

1. Tvirtinu Asmens duomenų apsaugos politiką (pridedama).

2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtinta Asmens duomenų apsaugos politika įsigalioja nuo 2018 m. rugpjūčio 10 d., o Asmens duomenų apsaugos politikos nuostatos galioja ir tais atvejais, kai Lietuvos mokslo taryba duomenų subjektų duomenis surinko prieš įsigaliojant Asmens duomenų apsaugos politikai.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                         Valdemaras Razumas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-405

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.     Lietuvos mokslo tarybos asmens duomenų apsaugos politikos (toliau – Politika) paskirtis – informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymą bei nurodyti jų turimas teises šių duomenų ir Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) atžvilgiu.

2.     Taryba užtikrina, kad Politika atitinka šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

2.1. asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

2.2.  asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

2.3.  asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

2.4.  asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

2.5.  asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi;

2.6.  asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

2.7.  Taryba yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

3.     Taryba gali įgalioti savo valdomus duomenis tvarkyti duomenų tvarkytojus, tai yra informacinių technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, patarėjus, auditorius, konsultantus, saugos tarnybas ir kitus asmenis, kurie Tarybos valdomus duomenis tvarko nustatytais tikslais ir pagal Tarybos nurodymus. Duomenų tvarkytojo prieigos teisės prie asmens duomenų naikinamos nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Taryba, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS POLITIKOS SĄVOKOS IR TRUMPINIAI

 

4.  ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

5.  BDAR – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

6.  Taryba – duomenų tvarkytojas, juridinio asmens kodas 188716281, buveinės adresas: Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius.

7.  Darbuotojas – Tarybos valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

8.  Tarybos narys – Tarybos valdybos narys, Tarybos humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys bei gamtos ir technikos mokslų komiteto narys.

9.     Duomenys / asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

10.   Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

11.   Duomenų subjektas – Tarybos darbuotojas, pareiškėjas, ekspertas ar kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Taryba.

12.   Duomenų tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

13.   Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri Tarybos vardu tvarko asmens duomenis.

14.   Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Tarybos ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

15.   Prašymas – Duomenų subjekto, siekiančio įgyvendinti Politikos 20 punkte nurodytas teises (išskyrus Politikos 21 punkte nurodytą teisę) asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu Politikoje nustatyta tvarka pateiktas rašytinis dokumentas.

16.   Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka BDAR ir ADTAĮ vartojamas sąvokas.

 

III SKYRIUS

TINKAMAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ INFORMAVIMAS

 

17.   Tarybos valdomi duomenys tretiesiems asmenims teikiami esant duomenų subjekto sutikimui arba kitam teisėto duomenų teikimo pagrindui.

18.   Duomenų subjektams, prieš pradedant tvarkyti jų asmens duomenis, būtina pateikti šią informaciją:

18.1.       Tarybos pavadinimą, rekvizitus ir kontaktinius duomenis;

18.2.       duomenų tvarkymo tikslus;

18.3.       duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;

18.4.       duomenų apsaugos pareigūno, jei taikoma, kontaktinius duomenis;

18.5.       asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;

18.6.       teisę prašyti, kad Taryba leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;

18.7.       teisę pateikti skundą;

18.8.       jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;

18.9.       kai taikoma, apie Tarybos ketinimą asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai;

18.10.     kai taikoma, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektams.

19.   Informacija turi būti pateikiama glausta, skaidria, aiškia ir lengvai prieinama forma, paprasta kalba.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

20.     Duomenų subjektas turi šias teises nustatytas BDAR:

20.1.  teisė būti informuotam;

20.2. prieigos (susipažinimo) teisė;

20.3.  ištrynimo teisė („teisė būti pamirštam“);

20.4.  teisė į patikslinimą;

20.5.  teisė apriboti duomenų tvarkymą;

20.6.  teisė į duomenų perkeliamumą;

20.7.  teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;

20.8.  teisė, susijusi su automatiniu sprendimų priėmimu ir profiliavimu.

21.     Politikos 20.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

21.1.  Tarybos interneto svetainėje www.lmt.lt;

21.2.  bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Tarybą ar Taryba kreipiasi į duomenų subjektą:

21.2.1.    jeigu duomenų subjektas į Taryba kreipiasi žodžiu – Taryba informuoja apie duomenų tvarkymą bei pateikia informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą, kiek tai įmanoma, žodžiu arba, esant poreikiui, nurodo duomenų subjektui teisės aktus, kurių pagrindu asmens duomenys Taryboje yra tvarkomi, nukreipia duomenų subjektą į Aprašo 21.1 papunktyje nurodytą Tarybos interneto svetainę bei perduoda Tarybos duomenų apsaugos pareigūno kontaktus;

21.2.2.    jeigu duomenų subjektas, teikdamas savo asmens duomenis, į Tarybą kreipiasi raštu, Taryba pateikia informaciją apie duomenų tvarkymą raštu, nurodydamas teisės aktus, kurių pagrindu asmens duomenys Taryboje yra tvarkomi, nukreipia duomenų subjektą į Aprašo 21.1 papunktyje nurodytą Tarybos interneto svetainę bei perduoda Tarybos duomenų apsaugos pareigūno kontaktus.

22.      Duomenų subjektas, įgyvendindamas prieigos (susipažinimo) teisę su Taryboje tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją nurodytą BDAR 15 str. 1d.

23.     Taryba pateikia atsakymą duomenų subjektui per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Atsakyme duomenų subjektui, be BDAR 15 str. 1d nurodytos informacijos, privaloma pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).

24.     Duomenų subjektui paprašius, Taryba pateikia tvarkomų duomenų kopijas. Kai duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Teisė gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją neįgyvendinama, jeigu tai gali daryti neigiamą įtaką kitų asmenų teisėms.

25.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis (Politikos 20.3 papunktis), jeigu yra vienas iš BDAR 17 str. 1 d. nustatytų pagrindų.

26.     Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis, ir Prašyme turi būti nurodyta, kokiu BDAR 17 str. 1 d. nurodytu pagrindu yra prašoma ištrinti asmens duomenis.

27.     Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam) Taryboje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

27.1.  Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

27.2.  archyvavimo tikslais, mokslinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais laikantis BDAR 89 straipsnio 1 dalyje nustatytų duomenų tvarkymo apsaugos priemonių, jeigu dėl Politikos 25 punkte nurodytos teisės gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;

27.3.  siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

28.     Taryba, gavusi Politikos 25 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, ir apie tai informuoti duomenų subjektą.

29.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Taryba:

29.1.  nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo pagrįstumo nustatymo, ištrina (sunaikina) su duomenų subjektu susijusius duomenis;

29.2.  jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti (sunaikinti) duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdo duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

29.3.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo (sunaikinimo) informuoja:

29.3.1.    duomenų subjektą apie ištrintus (sunaikintus) asmens duomenis;

29.3.2.    duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus (sunaikintus) asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams, ir, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų (sunaikintų) visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

30.     Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Taryboje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad Taryba ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis (teisė į patikslinimą).

31.     Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas kreipiasi į Tarybą siekdamas ištaisyti ar papildyti jo Taryboje tvarkomus duomenis, kurie buvo gauti ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, Taryba nedelsdama perduoda informaciją apie galimai netikslius ar neišsamius duomenis tuos duomenis tvarkančiam duomenų valdytojui.

32.     Taryba, gavusi Politikos 30 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, ir apie tai informuoti duomenų subjektą.

33.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Taryba privalo:

33.1.  nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo pagrįstumo nustatymo, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

33.2.  jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

33.3.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

33.3.1.    duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

33.3.2.    duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams.

 

34.     Įgyvendindamas Politikos 20.5 papunktį duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarybą su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš BDAR 18 str. 1 d. nurodytų pagrindų.

35.     Tuo atveju, kuomet duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo Taryboje tvarkomus asmens duomenis ir yra nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto duomenis ištrinti nedelsiant, duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

36.     Taryba, gavusi Politikos 34 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti vertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, ir apie tai informuoti duomenų subjektą.

37.     Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Taryba privalo:

37.1.  apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

37.2.  nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

37.3.  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams.

38.     Kai priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto duomenis, Taryba, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

39.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Tarybą su Prašymu persiųsti Tarybos tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui ar pateikti pačiam duomenų subjektui (Politikos 20.6 papunktis), jeigu yra BDAR 20 str. nustatytos sąlygos.

40.     Tam, kad būtų įgyvendintas duomenų subjekto Prašymas, turi būti visos BDAR 20 str. nurodytos sąlygos ir nustatyta prašančiojo perkelti duomenis tapatybė, o jei reikia, Taryba turi teisę paprašyti duomenų subjekto papildomos informacijos.

41.     Taryba, gavusi Politikos 40 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti vertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, ir apie tai informuoti duomenų subjektą.

42.     Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas pagrįstas ir duomenų gavėjas gali priimti duomenis Tarybos pasiūlytu formatu, raštu suderinus su duomenų subjektu duomenų perdavimo saugumą užtikrinančias priemones, prašomi perkelti duomenys pateikiami Politikos 55 punkte nurodytais terminais.

43.     Informacija gali būti pateikiama:

43.1.  duomenų subjektui;

43.2.  kitam duomenų valdytojui, jeigu:

43.2.1.    duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Taryba duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

43.2.2.    yra techninės galimybės pateikti duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

44.     Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Taryba nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Taryba neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

45.     Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu kreiptis į Tarybą su Prašymu dėl nesutikimo, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (teisė nesutikti su duomenų tvarkymu), jeigu Taryba duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti jai pavestas viešosios valdžios funkcijas, teisėtus Tarybos ar trečiosios šalies interesus, mokslinių ar statistinių tyrimų tikslais.

46.     Taryba, gavusi Politikos 45 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti vertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, ir apie tai informuoti duomenų subjektą.

47.     Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Taryba Politikos 55 punkte nurodytais terminais informuoja duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

48.     Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, duomenys yra tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Taryba privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

49.    Duomenų subjektas turi teisę, kad Taryboje jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas (Politikos 20.8 papunktis), dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį. Šios Duomenų subjekto teisės išimtys nustatytos BDAR 22 str. 2 d.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ DĖL JŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO TVARKA

 

50.   Prašymas turi būti pateikiamas:

50.1.       raštu:

50.1.1.    tiesiogiai atvykus į Tarybą – Prašymai priimami Tarybos raštinėje pateikiant juos Tarybos Mokslo fondo bendrųjų reikalų skyriaus atsakingam darbuotojui, Tarybos darbo valandomis;

50.1.2.    siunčiant paštu adresu: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius;

50.2.       elektroniniu būdu siunčiant elektroninio pašto adresu info@lmt.lt.

51.   Elektroniniu būdu Prašymas pateikiamas taip, kad būtų galima:

51.1.       atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį;

51.2.       atverti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos arba kitomis Tarybos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

52.   Prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba, įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas ir pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie tai, kokią Politikos 20 punkte nurodytą teisę ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

53.   Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

53.1.       jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai darbuotojui, duomenų subjektas Darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taryba pasilieka tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

53.2.       jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notaro patvirtinta ar notariniam patvirtinimui prilyginama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

53.3.       jeigu Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu, toks Prašymas turi būti pateikiamas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir Prašymą pateikusį asmenį.

54.   Duomenų subjektas Politikos 20 punkte nurodytas teises turi teisę įgyvendinti pats arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Prašymą Tarybai paduodantis asmens atstovas arba atstovas, kuris kreipiasi į Tarybą atstovaujamo asmens vardu, pateikdamas Tarybai Politikoje nustatytus reikalavimus atitinkantį Prašymą, turi pateikti ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą (Taryba pasilieka atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją).

55.   Taryba duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Jeigu Prašymo nagrinėjimo metu pareiškėjas jį patikslina (papildo) arba suformuluoja iš esmės naują Prašymą, nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto (papildyto) prašymo gavimo dienos.

56.   Politikos 55 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. Taryba prieš pratęsdama Prašymo nagrinėjimo terminą informuoja duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikia termino pratęsimo priežastis.

57.   Jeigu duomenų subjekto Prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, Taryba turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį Prašymą. Taryba pateikdama atsisakymą imtis veiksmų pagal Prašymą privalo raštu nurodyti atsisakymo motyvus bei informuoti duomenų subjektą apie duomenų subjekto turimą teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

58.   Taryba turi teisę atsisakyti nagrinėti Prašymą, jeigu Prašymas pateiktas nesilaikant Politikos 50–53 punktų nuostatų. Taryba pateikdama atsisakymą imtis veiksmų pagal Prašymą privalo raštu nurodyti atsisakymo motyvus bei informuoti duomenų subjektą apie duomenų subjekto turimą teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59.   Tarybos veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

60.   Politika įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 10 d. Politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir Tarybos veiklos pokyčius. Apie pakeitimus Taryba praneša interneto svetainėje www.lmt.lt ir kitomis priemonėmis.

__________________________________