VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJa

 

Nutarimas

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. Rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „DĖL valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. O3E-469

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 2, 5, 7, 9, 20, 21, 25, 31, 37, 38, 39, 45, 46, 47 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo septintuoju1 skirsniu įstatymu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 ir 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. gruodžio 27 d. pažymą Nr. O5E-373 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad, akcinei bendrovei „Achema“, koreguojant valstybės reguliuojamų paslaugų kainų viršutines ribas, kol nebus pasibaigęs nustatytas 5 metų kainų viršutinių ribų reguliavimo periodas, taikomos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos redakcijos, galiojusios iki 2018 m. spalio 8 d., nuostatos, išskyrus atvejį, kai akcinė bendrovė „Achema“ raštu pateikia prašymą Komisijai taikyti šiuo nutarimu patvirtintos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos redakcijos nuostatas.

3. Nustatyti, kad, nustatant ir (ar) koreguojant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo faktinių ir prognozuotų suskystintų gamtinių dujų terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, patirtų iki šio nutarimo įsigaliojimo, bus įvertintas pagal Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatas.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu

Nr. O3-367

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2018 m. gruodžio 28 d. nutarimo

Nr. O3E-469 redakcija)

 

VALSTYBĖS REGULIUOJAMŲ KAINŲ GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIUJE NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja gamtinių dujų įmonių (toliau – Įmonė) reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų ir konkrečių kainų nustatymą, kai reguliuojamų kainų paslaugos (produktai) patenka į:

1.1. gamtinių dujų skirstymo veiklos verslo vienetą;

1.2. suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklos verslo vienetą;

1.3. gamtinių dujų laikymo veiklos verslo vienetą;

1.4. gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo veiklos verslo vienetą;

1.5. gamtinių dujų tiekimo veiklos verslo vienetą, jei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija), vadovaujantis Komisijos patvirtintomis Rinkų tyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135 „Dėl Rinkų tyrimo taisyklių patvirtinimo“, atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo metu yra nustatoma, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo asmuo taiko pernelyg dideles kainas, tai yra palyginamosios analizės metodu įvertintas vidutines kainas, viršijančias gamtinių dujų ir gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainas, arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams.

2. Metodika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Diversifikavimo tvarkos aprašas), Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2015 m. birželio 15 d. nuomonę Nr. 03/2015 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo atitikimo Direktyvos 2009/73/EC, Reglamento (EC) Nr. 715/2009 gairėms bei kitoms susijusioms šios direktyvos bei reglamento nuostatoms“.

3. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

3.1. Bazinės sąnaudos – suskaičiuotos ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos penkerių metų laikotarpiui. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų skaičiavimus, Metodikos nustatyta tvarka įvertinami prognozuojami tų metų sąnaudų nuokrypiai, kuriuos pagrindžia Įmonė.

3.2. Bazinis gamtinių dujų kiekis – suskaičiuotas gamtinių dujų kiekis penkerių metų laikotarpiui, išreikštas megavatvalandėmis (MWh), naudojant bazinę viršutinę gamtinių dujų degimo šilumos vertę. Atliekant konkrečių metų reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų skaičiavimus, įvertinami prognozuojami tų metų gamtinių dujų kiekio nuokrypiai, kuriuos pagrindžia gamtinių dujų įmonė (toliau – Įmonė).

3.3. Gamtinių dujų importas – gamtinių dujų tiekimas iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką, išskyrus gamtinių dujų tiekimą iš trečiosios šalies į trečiąją šalį ir gamtinių dujų įmonių iš saugyklų, esančių Europos Sąjungos valstybėse narėse, tiekiamas dujas.

3.4. Gamtinių dujų produkto kaina – gamtinių dujų pirkimo kaina, kurią Įmonė sumoka už gamtines dujas pagal galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas kainos formules ar konkrečias kainas, įskaitant SGD pakartotinio dujinimo ir transportavimo iki mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginių sąnaudas.

3.5. Metinės sąnaudos – suskaičiuotos ekonomiškai pagrįstos (būtinosios) reguliuojamos paslaugos sąnaudos vienerių metų laikotarpiui.

3.6. Pajamų viršutinė riba – Įmonės atitinkamos reguliuojamos paslaugos bazinių sąnaudų bei investicijų grąžos suma, kuri kartą per metus gali būti koreguojama, pasikeitus infliacijos lygiui, pasikeitus importuojamų (atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas, nepasiekus arba viršijus pajamų viršutinę ribą ar nukrypus nuo pagal šią Metodiką nustatytų rodiklių.

3.7. Tarifas – prognozuojamų gamtinių dujų (produkto), įskaitant SGD pakartotinio dujinimo, SGD perkrovos ir gamtinių dujų pristatymo iki mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginio, konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo, tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo (toliau – Saugumo dedamoji) kainų bei skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų (produkto) kainų suma, taikoma buitiniams vartotojams.

3.8. Tiekimo kainos viršutinė riba – gamtinių dujų tiekimo įmonės tiekimo veiklos bazinių sąnaudų santykio su tiekimo veiklos baziniu gamtinių dujų kiekiu ir Komisijos nustatytos tiekimo veiklos maržos suma.

3.9. Transportavimas – gamtinių dujų gabenimas gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistema.

3.10. Vartojimo pajėgumai – didžiausias gamtinių dujų paros kiekis, gamtinių dujų sistemos naudotojui ir (ar) vartotojui reikalingas jų maksimaliems gamtinių dujų vartojimo poreikiams užtikrinti kiekvienoje gamtinių dujų pristatymo vietoje.

3.11. Vidutinė importo kaina – Komisijos nustatyta vidutinė svertinė ataskaitinio mėnesio gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kaina, suskaičiuota vadovaujantis Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodika, patvirtinta 2018 m. gruodžio    d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-  „Dėl Vidutinės svertinės importo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Vidutinė importo kaina).

4. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme ir kituose gamtinių dujų sektorių reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SEKTORIAUS KAINODAROS TAISYKLĖS

 

5. Reguliuojamų paslaugų kainodaroje nustatoma:

5.1. pajamos, nurodytos Metodikos III skyriaus I skirsnyje, IV skyriaus I skirsnyje, VI skyriuje – lygios reguliuojamų paslaugų teikimo sąnaudoms, įskaitant investicijų grąžą.

5.2. kainos, nurodytos:

5.2.1. Metodikos III skyriaus II skirsnyje, IV skyriaus II skirsnyje – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms;

5.2.2. Metodikos V skyriaus I ir II skirsniuose – lygios reguliuojamų kainų paslaugų teikimo sąnaudoms, įskaitant tiekimo maržą;

6. Reguliuojamų paslaugų, nurodytų Metodikos 5.1 papunktyje, gamtinių dujų kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas, t. y. reguliuojamam laikotarpiui nustatoma pajamų viršutinė riba, kuri antriems ir vėlesniems metams koreguojama, nustatant pakoreguotą pajamų viršutinę ribą.

7. SGD perkrovos paslaugos kaina nustatoma penkeriems metams, gamtinių dujų tiekimo kaina nustatoma vieneriems metams, gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams – kas pusę metų, gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau – Saugumo dedamoji) dydis nustatomas metams, kuris gali būti koreguojamas kas pusę metų, skirstymo sistemos balansavimo paslaugų kaina nustatoma vadovaujantis paros disbalanso mokesčiu.

8. Kainų ir (ar) pajamų viršutinės ribos yra Komisijos nustatomos 5 metų reguliavimo periodui. Gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų reguliavimo periodas gali būti keičiamas motyvuotu Komisijos sprendimu. Apie sprendimą dėl gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų reguliavimo periodo pakeitimo Komisija privalo informuoti Vyriausybę ar jos įgaliotą instituciją. Komisijos sprendimas dėl gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų reguliavimo periodo pakeitimo pradedamas taikyti ne anksčiau, kaip pasibaigus ankstesniajam gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų reguliavimo periodui. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinės ribos galiojimo laikotarpis nustatomas motyvuotu Komisijos sprendimu.

9. Nustatant kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas ir reguliuojamų paslaugų kainas, atsižvelgiama į:

9.1. atitinkamiems verslo vienetams ir atitinkamoms paslaugoms (produktams) Komisijos nustatytų bei faktiškai priskirtų reguliuojamos veiklos sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, (tiekimo veiklos maržą) apimtį praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

9.2. faktiškai suteiktų atitinkamų paslaugų (produktų) kiekius praėjusio reguliavimo laikotarpio metu;

9.3. naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju – prognozuojamų sąnaudų apimties ir prognozuojamų paslaugų (produktų) kiekių pagrįstumą, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos kainos ir (ar) pajamų viršutinės ribos ar kainos apskaičiavimo formulėje nustatyta kitaip;

9.4. gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir (ar) Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamosios analizės, iš anksto viešai skelbiamos Komisijos tinklalapyje, duomenis;

9.5. praėjusio reguliavimo periodo konkrečios Įmonės efektyvumo rodiklius;

9.6. po praėjusio reguliavimo periodo įvyksiančius reikšmingus įvykius, suplanuotus Įmonės veiklos pokyčius per ateinantį reguliavimo periodą, įskaitant su Komisija suderintų investicijų įgyvendinimą, turėsiančių poveikį sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą, bei patiektinų paslaugų (produktų) kiekio apimčiai;

9.7. Komisijos atlikto paskutinių reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimo metu nustatytą pagrįstą šių sąnaudų dydį;

9.8. pagrįstus reikšmingus pokyčius, kurie turi reikšmingos įtakos Įmonės veiklai, sąnaudų dydžiui ir struktūrai.

10. Reguliuojamos paslaugos sąnaudoms yra priskiriamos ekonomiškai pagrįstos sąnaudos, būtinos Įmonės reguliuojamai veiklai vykdyti. Būtinos sąnaudos yra suprantamos, kaip sąnaudos, kurių nepatyrusi, Įmonė negalėtų saugiai ir efektyviai vykdyti reguliuojamos veiklos bei su ja susijusių teisės aktų įpareigojimų. Įmonės veiksmai ir sąnaudos, tiesiogiai nesusiję su reguliuojama veikla, reguliacinės turto bazės dydžio pasikeitimu, kuriais gamtinių dujų įmonė įgyja, sukaupia, kontroliuoja ir naudoja finansinį turtą, nepriskiriamos prie reguliuojamos veiklos sąnaudų.

11. Planuojamus sąnaudų pokyčius Įmonė turi argumentuoti. Jei Įmonė nepateikia sąnaudų pasikeitimų motyvų arba jos nėra tinkamai pagrįstos, šios sąnaudos nėra pripažįstamos pagrįstomis. Naujos reguliuojamos veiklos pradžios atveju atsižvelgiama į prognozuojamas sąnaudas, kurias Įmonė turi pagrįsti ir argumentuoti, ir prognozuojamus paslaugų (produktų) kiekius, išskyrus atvejus, kai atitinkamos paslaugos kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų ar kainos skaičiavimuose nustatyta kitaip.

12. Skaičiuojant atitinkamos veiklos bazinių sąnaudų apimtis priskirtinai paslaugai, kuri reguliuojama nustatant kainos ir (ar) pajamų viršutinę ribą ar kainą penkeriems metams, vertinama:

12.1. Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms. Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.1.1. praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinius faktinius ir Komisijos nustatytus pastoviuosius gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius;

12.1.2. praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinę faktinę ir Komisijos nustatytą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį, kai gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio;

12.1.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio faktinius ir būsimus apimties pokyčius, pagrįstumą;

12.1.4. praėjusiu reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpiu įgyvendintų investicijų įtaką gamtinių dujų technologinėms reikmėms pastovių ir kintamų kiekių pokyčiams;

12.1.5. prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, kuri nustatoma vadovaujantis Metodikos 14 punktu;

12.1.6. naujų investicijų į gamtinių dujų infrastruktūras lemiamą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekių poreikį, nustatomą pagal su Komisija suderintas investicijas arba su Komisija suderintus principus;

12.1.7. Komisijos nustatyto gamtinių dujų technologinėms reikmėms kintamosios dalies kiekio procentinį santykį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis 12.1.8 papunkčiu;

12.1.8. pirmiesiems reguliavimo periodo metams nustatytą procentinį santykį, apskaičiuotą, praėjusių ketverių metų pagrįstą gamtinių dujų kiekio technologinėms reikmėms kintamąją dalį padalinus iš viso tais metais gamtinių dujų skirstymo operatoriaus paskirstyto gamtinių dujų kiekio, kai vertinamos kintamosios sąnaudos technologinėms reikmėms antriesiems–vėlesniems reguliavimo periodo metams.

12.2. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos. Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.2.1. metų, kuriems nustatoma kainos ir (ar) pajamų viršutinė riba, pradžiai atitinkamai paslaugai priskirtų ilgalaikio turto vienetų priskaitytiną metinę nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą;

12.2.2. Komisijos nustatyta tvarka suderintas ir įvykdytas investicijas;

12.2.3. koreguojančias nusidėvėjimo (amortizacijos) sumas, priskirtinas atitinkamai paslaugai, kurios turi būti nustatytos, jei praėjusio laikotarpio metu Įmonė dėl kokių nors priežasčių turėjo faktinių nukrypimų nuo ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos (investicijų programos) vykdymo;

12.2.4. planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus;

12.2.5. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų apraše, patvirtintame Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;

12.2.6. Komisija vertina nusidėvėjimo sąnaudų panaudojimą. Vykdydama investicijas atitinkamoje veikloje Įmonė pirmiausiai turi panaudoti lėšas, sukauptas nusidėvėjimo sąnaudoms šioje veikloje dengti.

12.3. Operacinės sąnaudos, t. y. remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos (toliau – OPEX(be DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.3.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus priešpaskutinių ir paskutinių metų metinio vartotojų kainų indekso (toliau – VKI) pokyčius, pakoreguotus efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta OPEX(be DU) apimtis buvo mažesnė už Komisijos nustatytą, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Jeigu praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų OPEX(be DU) apimtis buvo didesnė už Komisijos nustatytą ir Įmonė nepagrindė šio viršijimo – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama, papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). OPEX(be DU) dydis skaičiuojamas:

12.3.1.1. ekonomiškai pagrįstas metinis OPEX(be DU) dydis pirmiems reguliavimo periodo metamsyra apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

 

čia:

OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt-1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, kuri skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx), Eur;

It – Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) paskutinį mėnesį prieš duomenų pajamų ir (ar) kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms nustatyti pateikimą paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;

It-1 – VKI pokytis t-1 metais, proc. Jis nustatomas Statistikos departamento t-1 metų to paties mėnesio, kaip ir It atveju, paskelbtą VKI lyginant su praėjusių (t-2) metų to paties mėnesio VKI, proc.;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;

12.3.1.2. visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų,
OPEX (be DU) apimtis kiekvieniems metams nustatoma pagal
Statistikos departamento paskutinį mėnesį prieš duomenų kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti pateikimą, paskelbto VKI pokytį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, ir efektyvumo koeficientą. Antrųjų–penktųjų metų OPEX(be DU) skaičiuojamas pagal (2) formulę:

 

čia:

OPEXt+n (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+n metais (antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt+1 (be DU) – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės sąnaudos, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos t+1 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;

It+n – Statistikos departamento antraisiais–penktaisiais reguliavimo periodo metais paskutinį mėnesį prieš duomenų kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti pateikimą, paskelbto VKI pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.;

12.3.1.3. jeigu VKI pokytis ≤ 1 proc., tai OPEX(be DU) sąnaudos nekoreguojamos (paliekamos to paties dydžio);

12.4. Darbo užmokesčio sąnaudos (toliau OPEX(DU)). Šių sąnaudų atveju atsižvelgiama į:

12.4.1. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį arba faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį, įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį. Jeigu Įmonė per praėjusį reguliavimo periodą veikė efektyviai, t. y. praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų faktinė pagrįsta darbo užmokesčio apimtis buvo mažesnė už Komisijos nustatytas, – atsižvelgiama į faktinę pagrįstą šių sąnaudų metinę apimtį. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama, įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx). Jeigu praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų darbo užmokesčio sąnaudos buvo didesnės už Komisijos nustatytą – atsižvelgiama į Komisijos nustatytą šių sąnaudų metinę apimtį. OPEX(DU) dydis skaičiuojamas:

12.4.1.1. ekonomiškai pagrįstas darbo užmokesčio sąnaudų dydis pirmiems reguliavimo periodo metams yra apskaičiuojamas pagal (3) formulę:

 

čia:

OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t+1 metais (pirmais reguliavimo periodo metais), Eur;

OPEXt-1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos t-1 metais (priešpaskutiniais reguliavimo periodo metais), Eur. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausanči veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Cx);

ΔDUt – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

ΔDUt+1 – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis t+1 metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.

12.4.1.2. visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujo reguliavimo periodo metų, šių sąnaudų apimtis kiekvieniems metams nustatoma įvertinus Finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytį ateinantiems metams ir efektyvumo rodiklį. Darbo užmokesčio sąnaudos antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams skaičiuojamos pagal (4) formulę:

                              

čia:|

OPEXt+n(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos antraisias–penktaisiais reguliavimo periodo metais metais, Eur;

OPEXt+1(DU) – darbo užmokesčio sąnaudos pirmaisiais reguliavimo periodo metais, Eur;

ΔDUt+n – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis n-tiesiems metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.

12.4.1.3. jeigu pagal 3 arba 4 formulę skaičiuojamų OPEX(DU) sąnaudų ateinančių metų reikšmė gaunama mažesnė, nei prieš tai buvusių metų, OPEX (DU) sąnaudos ateinantiems metams paliekamos to paties dydžio;

12.4.2. aktualius Finansų ministerijos pateiktus duomenis pagal paskutinį ekonominės raidos scenarijų, t. y. kiekvienais metais perskaičiuojant OPEX(DU) yra pakoreguojami anksčiau naudoti prognoziniai duomenys pagal faktinius duomenis;

12.4.3. privalomojo socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų dydžius, nustatomus pagal galiojančių teisės aktų nuostatas;

12.4.4. naujų infrastruktūrų personalo sąnaudas, kurios nustatomos atsižvelgiant į Įmonės eksploatuojamos infrastruktūros techninės priežiūros reikalavimuose numatytą aptarnaujančio personalo skaičių ir kvalifikaciją.

12.5. Mokesčių sąnaudos. Šios sąnaudos nustatomos vadovaujantis galiojančiais mokesčius reglamentuojančiais teisės aktais. Mokesčių sąnaudos skaičiuojamos įvertinant metams prieš kainų viršutinių ribų nustatymą priskaitytinas mokesčių sąnaudas ir per artimiausius vienerius metus, kuriems nustatoma (koreguojama) kainos ir (ar) pajamų viršutinė riba, planuojamas investicijas.

12.6. Investicijų grąža, kuri nustatoma atsižvelgiant į:

12.6.1. protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais) pagal (5) formulę:

 

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), proc.;

RABi – paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, apskaičiuota pagal (6) formulę; Eur;

12.6.2. investicijų grąžos normą (toliau – WACC), kuri nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu
Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį. Gamtinių dujų įmonių strategiškai svarbioms investicijoms, padedančioms siekti nacionalinės ir Europos Sąjungos energetikos politikos tikslų, pagal šį papunktį nustatyta investicijų grąžos norma Komisijos sprendimu gali būti padidinta;

12.6.3. atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtino reguliuojamo turto vertę (RABi), kuri nustatoma pagal (6) formulę:

 

čia:

T – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto likutinė (balansinė) neperkainuota vertė metų, einančių prieš metus, kuriems nustatomos ar koreguojamos pajamų ir (ar) kainų viršutinės ribos, pabaigoje, Eur;

A – Įmonės atsargos, kurias ji privalo nuolat laikyti, Eur;

IT – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) nesuderintų su Komisija investicijų į ilgalaikį turtą likutinė vertė, Eur;

TS – turto, kuris nėra pradėtas eksploatuoti (nebaigta statyba), vertė, išskyrus strategiškai svarbių investicijų, padedančių siekti nacionalinės ir Europos energetikos politikos tikslų, nebaigtą statybą, jei šių investicijų įtaka nebuvo įvertinta, skaičiuojant WACC, Eur;

TD – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už gautas subsidijas, dotacijas, Eur;

TV – Įmonės atitinkamo verslo vieneto paslaugos (produkto) turtas, įsigytas už vartotojų lėšas, Eur;

TN – nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto likutinė vertė, Eur;

Tkt įm – turto dalis, kuri buvo finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo, Eur;

TA – turto vieneto komponentės, kai turto vieneto komponentė buvo atnaujinta (pakeista) įvykdžius su Komisija suderintas investicijas nepasibaigus to turto vieneto ar turto vieneto komponentės naudingo tarnavimo laikotarpiui, likutinė vertė, kuri nebuvo įvertinta (6) formulės T dedamojoje, Eur;

12.6.4. į reguliuojamo turto vertę įtraukiamą išnuomotą ar panaudos pagrindais perduotą turtą, kuris ir nevykdant nereguliuojamos veiklos visa apimtimi naudojamas reguliuojamoje Įmonės veikloje.

12.6.5. Įmonės veiklos efektyvumą:

12.6.5.1. jeigu dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX(be DU) ir OPEXDU (toliau kartu – OPEX) suefektyvinimo, kurį Įmonė įrodė Komisijai, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų įtaką, yra didesnė, palyginti su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos dydžiu, kuris yra skaičiuojamas pagal (7) formulę:

 

čia:

G1,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnust.,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

Investicijų grąža koreguojama ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams ir nustatant pajamų ir (ar) kainų viršutines ribas kito reguliavimo periodo pirmiesiems ir antriesiems metams, leistinų pajamų ribą i-tajai paslaugai mažinant 50 proc. investicijų grąžos ribą dėl veiklos efektyvumo viršijančia suma, suskaičiuota pagal 7 formulę.

12.6.5.2. jei dėl Įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo priėmus verslo sprendimus dėl įmonės reorganizacijos ir kitus sprendimus bei kurį įmonė įrodė Komisijai, kurie tiesiogiai nesusiję su Įmonės vykdoma reguliuojama veikla, reguliuojamos veiklos pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – ketverių ir visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų korekcijų įtaką viršija Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą, šios veiklos atitinkamo periodo leistina investicijų grąža didinama 50 proc. investicijų grąžos dydžiu, kuris yra apskaičiuojamas pagal (8) formulę:

 

čia:

G2,i – suma, kuria didinama leistina investicijų grąža, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXnust.,i – nustatyta OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

OPEXfakt.,i – faktinė OPEX apimtis per pirmus dvejus, vėliau – per ketverius reguliavimo periodo metus ir per visą reguliavimo periodą, priskirtina i-tajai paslaugai, Eur;

12.6.5.3. dėl Įmonės veiklos efektyvumo investicijų grąža koreguojama reguliavimo periodui po investicijų grąžos neatitikimo vertinimo pagal Metodikos 12.6.5.2 papunktį įvertinant 50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma, kuri suskaičiuota pagal Metodikos 8 formulę. Dėl Įmonės veiklos efektyvumo leistinų pajamų riba i-tajai paslaugai reguliavimo periodo metu mažinama
50 proc. investicijų grąžos ribą viršijančia suma, kuri suskaičiuota pagal 8 formulę. OPEX taikomas skatinamasis mechanizmas, t. y. OPEX per reguliavimo periodą ir naujam reguliavimo periodui nėra didinamas ar mažinamas kitais nei Metodikoje įtvirtintais atvejais;

12.6.5.4. įmonėms, kurių reguliavimo periodas prasidėjo iki 2018 metų, dėl gamtinių dujų įmonės veiklos efektyvumo, t. y. dėl OPEX suefektyvinimo taikomas investicijų grąžos koregavimas:

12.6.5.4.1. jeigu pirmų trijų reguliavimo periodo metų, o vėliau – visų penkerių reguliavimo periodo metų investicijų grąža, įvertinus taikytinų koregavimo koeficientų įtaką, yra didesnė daugiau kaip 2 procentais, palyginus su nustatyta atitinkamų metų investicijų grąža (pirmoji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), kitiems metams ir (arba) nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams šios veiklos kainos viršutinė riba mažinama 50 proc. pirmąją teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribą viršijančia suma, kuri yra skaičiuojama pagal (9) formulę:

čia:

G1 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų ir (arba) kito reguliavimo periodo antrųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 2 proc., (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus ir (arba) per visą reguliavimo periodą, (Eur).

12.6.5.4.2. jei gamtinių dujų įmonės investicijų grąža padidėja už Komisijos nustatytą atitinkamos veiklos investicijų grąžą daugiau kaip 6 procentais (antroji teigiamos investicijų grąžos neatitikties riba), nustatant kainas kito reguliavimo periodo pirmiesiems metams, viršutinė riba mažinama visa investicijų grąža, viršijančia sumą virš antrosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos, ir 50 proc. investicijų grąža, viršijančia sumą virš pirmosios teigiamos investicijų grąžos neatitikties ribos. Šiuo atveju suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo metų arba kito reguliavimo periodo pirmųjų metų sąnaudos, skaičiuojama pagal (10) formulę:

 

čia:

G2 – suma, kuria yra mažinamos kitų reguliavimo periodo metų arba kito reguliavimo periodo antrųjų metų sąnaudos, kai faktinė investicijų grąža viršija nustatytąją daugiau kaip 6 proc., (Eur);

ROIi – nustatyta investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus arba per visą reguliavimo periodą, priskirtina paslaugai, (Eur);

ROIf – faktinė investicijų grąža per pirmus trejus reguliavimo periodo metus visą reguliavimo periodą (Eur).

12.6.5.5. gamtinių dujų įmonių veiklos efektyvinimu nėra laikoma:

12.6.5.5.1. konkretūs sutaupymai, dėl kurių pablogėja gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas;

12.6.5.5.2. sutaupymai, sąlygoti neįgyvendintų remonto darbų, neprireikusių numatytų paslaugų, išskyrus atvejus, kai dėl gamtinių dujų įmonių priimtų konkrečių verslo sprendimų, remonto darbai ar numatytos paslaugos buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis;

12.6.5.5.3. rinkos sąlygoti mažesni, nei buvo tikėtasi, viešųjų pirkimų rezultatai;

12.6.5.5.4. veiklos sąnaudų sumažėjimas dėl paklausos, reagavimo į paklausą priemonių diegimo, įskaitant investicijų į tinklus sąnaudų sumažėjimą.

12.6.5.6. jei po pirmų dvejų, vėliau – po ketverių reguliavimo periodo metų, ir pasibaigus visam reguliavimo periodui, nustatoma, kad faktinė investicijų grąža, atsižvelgus į taikytinas korekcijas, viršijo Komisijos nustatytą dydį, apskaičiuojamas nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydis, kuriuo mažinamas reguliuojamos veiklos leistinas pajamų lygis ketvirtiesiems, o vėliau pirmiesiems ir antriesiems naujo reguliavimo periodo metams. Apskaičiuojant nustatytos investicijų grąžos viršijimo dydį, įvertinama:

12.6.5.6.1. įmonės uždirbta faktinė investicijų grąža iš reguliuojamos veiklos;

12.6.5.6.2. įmonės gautos papildomos pajamos, susijusios su reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų teikimu, kuriems teikti naudojami ar nenaudojami reguliuojamos veiklos ištekliai;

12.6.5.6.3. sąnaudų, kuriems Komisija nustatė atitinkamus normatyvus Metodikos 12 punkte nurodytoms sąnaudų grupėms, viršijimo suma, kuri apskaičiuojama Metodikos nustatyta tvarka;

12.6.5.6.4. įmonėms nukrypus nuo Komisijos nustatytų rodiklių, priežastys, lemiančios jų veiklos efektyvumą;

12.6.5.6.5. OPEX suefektyvinimas, suskaičiuotas pagal Metodikos 12.6.5.1–12.6.5.4 papunkčius.

13. Kai Metodikos 12.6.5.6 papunktyje numatyta tvarka apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Komisijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“. Tais reguliavimo periodo metais, kai grąžinamas investicijų grąžos viršijimas, pritaikoma ½ palūkanų normos.

14. Gamtinių dujų įmonė prognozuojamą gamtinių dujų pirkimo kainą, įvertinus įsigijimo šaltinius, nustato atsižvelgdama į:

14.1. galiojančiose gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir (ar) transportavimo sutartyse nustatytas formules ar konkrečias kainas. Jei pagal gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas gamtinių dujų produkto kaina pagal formulę perskaičiuojama dažniau nei kartą per metus, suskaičiuojamas prognozuojamos dvylikos mėnesių gamtinių dujų produkto kainos svertinis vidurkis, gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams nustatymo atveju suskaičiuojamas prognozuojamos šešių mėnesių gamtinių dujų produkto kainos svertinis vidurkis, taikant transportavimo sutartyse nustatytos dvylikos mėnesių vidutinį svertinį kainos dydį. Gamtinių dujų produkto kaina skaičiuojama kiekvienam mėnesiui pagal galiojančiose pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas formules ir (ar) kainas pagal sutartis įsigyjamų gamtinių dujų kiekių proporcijas, įskaitant SGD pakartotinio dujinimo ir transportavimo iki mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginio sąnaudas;

14.2. per vienerius metus iki duomenų pateikimo gamtinių dujų biržoje įvykusius sandorius ir gamtinių dujų kainų kitimo tendencijas reguliuojamų paslaugų kainų taikymo laikotarpiu.

15. Bazinis kiekis (pajėgumai) reguliavimo periodui nustatomas, atsižvelgiant į realizuotiną paslaugos kiekį per vienerius reguliavimo periodo metus, įvertinus:

15.1. praėjusio reguliuojamų kainų galiojimo laikotarpio pasibaigusių ketverių metų faktinę realizuoto kiekio metinę apimtį ir metinių pokyčių tendencijas;

15.2. sistemos naudotojų apklausos duomenis;

15.3. priežasčių, kurias Įmonė nurodė kaip lemiančias realizuoto kiekio faktinius ir būsimus apimties pokyčius, pagrįstumą;

15.4. planuojamą plėtrą būsimuoju reguliuojamų kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų galiojimo laikotarpiu;

15.5. kitų gamtinių dujų įmonių, galinčių daryti įtaką, baziniam kiekiui, plėtrą ir teisės aktuose nustatytus įpareigojimus;

15.6. prognozuojamą metinį realizuotiną kiekį, jei veiklą pradeda nauja dujų įmonė.

16. Investicijos derinamos su Komisija, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka. Nustatydama ir (ar) koreguodama kainų viršutines ribas Komisija įvertina Įmonės įvykdytų investicijų efektyvumą, atsižvelgdama į Įmonės su Komisija suderintų investicijų sprendimo priėmimo dokumentuose nurodytus rodiklius.

 

III SKYRIUS

SGD PAKARTOTINIO DUJINIMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SGD PAKARTOTINIO DUJINIMO PASLAUGOS PAJAMŲ VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMAS

 

17. SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pajamų viršutinė riba (Pd) skaičiuojama pagal (11) formulę:

 

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal (12) formulę:

                    

 

čia:

OPEXSGDT(be DU) – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXSGDT (DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, skaičiuojamos pagal SGDT operatoriaus pateiktus prognozuojamus duomenis, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

Pperk – pajamos, gautos už perkrovą pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos sąnaudos, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur.

18. Antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams OPEXSGDT(be DU) koreguojamas pagal Metodikos 12.3.1.2 papunktį, OPEXSGDT (DU) – pagal Metodikos 12.4.1.2 papunktį, CDA – pagal Metodikos 12.2 papunktį, CT – pagal Metodikos 12.5 papunktį, CNS, PQ – pagal Įmonės pateiktus pagrįstus duomenis, ROId – pagal Metodikos 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius. Papildomai vertinamas ir įmonės veiklos efektyvumas pagal Metodikos 12.6.5 papunktį.

19. SGD pakartotinio dujinimo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies.

19.1. Pastovioji kainos dalis skaičiuojama Vartojimo pajėgumų vienetui, pastoviajai kainos daliai priskirtą pajamų dalį dalijant iš Vartojimo pajėgumų, Eur/(MWh/parą/metus);

19.2. Kintamoji kainos dalis skaičiuojama planuojamo išdujinti SGD kiekio vienetui, kintamajai kainos daliai priskirtą pajamų dalį dalijant iš planuojamo išdujinti SGD kiekio, Eur/MWh.

20. SGD sistemos operatorius nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (≤ 1) ir suskaičiuoja konkrečią pastoviąją ir kintamąją SGD pakartotinio dujinimo kainos dalis. Pagal Metodikos 19.1 papunktį suskaičiuota SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis yra įskaičiuojama į tiekimo Saugumo dedamąją, kuri skaičiuojama pagal Metodikos 26 punktą.

21. SGD sistemos operatorius nustato SGD pakartotinio dujinimo kainos kintamąją dalį, atsižvelgdamas į regioninės gamtinių dujų rinkos vystymo eigą, galimybes užtikrinti diversifikuotą gamtinių dujų tiekimą Lietuvos Respublikos gamtinių dujų vartotojams efektyvios konkurencijos rinkoje sąlygomis ir taikydamas lyginamosios analizės principą pagal kitų SGD terminalų SGD pakartotinio dujinimo paslaugos kainų duomenis.

22. SGD perkrovos paslaugos (Tperk) kaina nustatoma penkeriems metams ir yra skaičiuojama pagal (14) formulę:

 

čia:

Tperk – SGD perkrovos paslaugos kaina, Eur/MWh;

SSGDTp – SGD terminalo, jo infrastruktūros, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, metinės eksploatavimo sąnaudos, skaičiuojamos pagal (15) formulę:

čia:

OPEXSGDTp – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti ir skaičuojamos pagal Metodikos (16) formulę, Eur;

CDAp – ilgalaikio turto, būtino perkrovos veiklai vykdyti, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

CTp – mokesčių sąnaudos, būtinos perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CNS – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos, su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių pagrįstos sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur;

čia:

CMp – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CPp – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CAp – administracinės sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

CSp – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur;

COp – kitos sąnaudos, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, Eur.

ROIp – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies, būtinos SGD perkrovos veiklai vykdyti, investicijų grąža, Eur;

QT – SGD terminalo techniniai pajėgumai per metus, MWh.

23. SGD terminale paslaugų teikimo metu sunaudoti SGD kiekiai technologinėms reikmėms nustatomi ir SGD terminalo naudotojams paskirstomi remiantis aktualios redakcijos SGD sistemos operatoriaus pagal Reikalavimus naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtintus Komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433 „Dėl Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“, parengtomis ir su Komisija suderintomis naudojimosi SGD terminalu taisyklėmis (toliau – Naudojimosi SGD terminalu taisyklės).

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMAS

 

24. Komisijos sprendimu nustatoma Saugumo dedamoji gamtinių dujų perdavimo sistemos vidiniame išleidimo taške, skirta SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms bei SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingo minimalaus metinio dujinamų gamtinių dujų kiekio (toliau – būtinasis kiekis) tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti (Dsaug). Paskirtasis tiekėjas ekonomiškai naudingiausiu būdu įsigyja ir realizuoja būtinąjį kiekį gamtinių dujų rinkoje ar SGD rinkoje. Paskirtojo tiekėjo parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio kaina yra nereguliuojama išskyrus Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstomis sąnaudomis pripažįstamos šios sąnaudos:

- skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo už būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Vidutinės importo kainos,

- technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos, kurias išimtinai patiria paskirtasis tiekėjas,

- SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos,

- paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD būtinojo kiekio tiekimo sąnaudų per ankstesnį reguliavimo periodą.

25. SGD terminalo lėšos administruojamos ir kompensuojamos SGD terminalo lėšų gavėjui, vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

26. Gamtinių dujų Saugumo dedamoji, nurodyta šios Metodikos 24 punkte, skaičiuojama pagal (17) formulę:

 

čia:

Dsaug,t+1 – ateinantiems (t+1) metams skaičiuojama Saugumo dedamoji, Eur/(MWh/parą/metus);

Dp,t+1 – SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, suskaičiuota ateinantiems metams pagal Metodikos 19.1 papunktį, Eur/(MWh/parą/metus);

Kįsig.,n – paskirtojo tiekėjo mokėtina faktinė kaina už per praėjusių keturių ketvirčių n-tąjį mėnesį įsigytą išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalį, Eur/MWh;

Kvid.,n – praėjusių keturių ketvirčių n-tojo mėnesio Vidutinė importo kaina, Eur/MWh;

Qn – praėjusių keturių ketvirčių įsigyto ir per n-tąjį mėnesį išdujinto ir (ar) perkrauto būtinojo kiekio dalis, nevertinant dėl neįprastų veiklos sąlygų susidariusių nuokrypių, MWh;

STECH, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos paskirtojo tiekėjo sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal (18)  formulę, Eur;

SFIN, t+1 – ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos, Eur;

P∆,t,x – paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo kainų, kiekių, Vidutinės importo kainos, technologinių sąnaudų, vartojimo pajėgumų bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudų skirtumo per praėjusius keturis ketvirčius, Eur;

m – indeksas, nurodantis per praėjusius keturis ketvirčius vertinamų P∆,t dedamųjų skaičių.

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymui, skirtumas, susidaręs tarp paskirtojo tiekėjo faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, patirtų iki šio įstatymo įsigaliojimo, taip pat kainų skirtumas už iš požeminės gamtinių dujų saugyklos išimamo SGD terminalo būtinojo kiekio likučio, kuris šio įstatymo įsigaliojimo metu buvo saugomas požeminėje gamtinių dujų saugykloje, įsigijimą mokėtos kainos ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytos vidutinės importo kainos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis įvertinami nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Qvp,t+1 – vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus;

Sadm,t+1 – prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos (toliau – administravimo sąnaudos), į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo, Eur. Administravimo sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.2 – 12.5 papunkčiuose išdėstytais principais.

26.1. Ateinantiems (t+1) metams prognozuojamos sąnaudos technologinėms reikmėms STECH,t+1  skaičiuojamos pagal (18) formulę:

 

čia:

Q TECH – per keturis praėjusius ketvirčius SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudotas SGD kiekis (toliau – technologinis kiekis), kuris yra kompensuojamas paskirtajam tiekėjui vadovaujantis Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatomis, nevertinant pagrįstų nuokrypių nuo įprastų veiklos sąlygų, MWh;

PGD – ateinantiems (t+1) metams prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama pagal (21) formulę.

26.2. Paskirtojo tiekėjo kompensuotinu technologiniu kiekiu (toliau – kompensuotinas kiekis) yra laikomas per paskutinius keturis ketvirčius susidaręs technologinis kiekis tomis paromis, kai: 

26.2.1. paskirtasis tiekėjas yra vienintelis SGD terminalo naudotojas, turintis SGD terminale fizinį ar virtualiai saugomą SGD likutį;

26.2.2. SGD terminale fizinį ar virtualiai saugomą SGD likutį turi ir kiti terminalo naudotojai ir paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis viršija kitų terminalo naudotojų technologinį kiekį, skaičiuojant technologinius kiekius procentine išraiška nuo per parą išdujinto SGD kiekio.

26.3. Paskirtojo tiekėjo vieno mėnesio kompensuotinas kiekis skaičiuojamas pagal (19) formulę:

 

čia:

k – indeksas, nurodantis mėnesio parą, kurią paskirtasis tiekėjas buvo ne vienintelis terminalo naudotojas. Tomis dienomis, kai paskirtasis tiekėjas yra vienintelis SGD terminalo naudotojas, kompensuojamas visas paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis;

QptBOG,k  – paskirtajam tiekimui priskirtas technologinis kiekis per parą, MWh;

QktBOG,k – kitiems išdujinamiems kiekiams, išskyrus paskirtojo tiekimo kiekius, priskirtas technologinis kiekis per parą, MWh;

Qktd,k – visas, išskyrus paskirtojo tiekimo kiekį, išdujinamas kiekis per parą, MWh;

Qptd,k – paskirtojo tiekimo išdujinamas kiekis per parą, MWh.

26.4. Kai per ataskaitinį mėnesį kiti SGD terminalo naudotojai nevykdė dujinimo ir jiems buvo priskirti technologiniai kiekiai (= 0), tai to mėnesio kitų SGD terminalo naudotojų technologinis kiekis procentine išraiška nuo jų išdujinto kiekio () skaičiuojamas kaip praėjusių keturių ketvirčių kitų SGD terminalo naudotojų technologinių kiekių ir jų išdujinto gamtinių dujų kiekio santykis procentais.

26.5. Kai to pačio ataskaitinio laikotarpio dalį, kai paskirtasis tiekėjas yra ne vienintelis SGD terminalo naudotojas ir paskirtojo tiekėjo technologinis kiekis procentine išraiška neviršija kitų SGD terminalo naudotojų vidutinio technologinio kiekio, QTECH,n yra prilyginamas 0.

26.6. Paskirtajam tiekėjui kompensuotinas kiekis skaičiuojamas pagal (20) formulę:

 

čia:

n – indeksas, nurodantis keturių praėjusių ketvirčių mėnesį, kurį paskirtasis tiekėjas  SGD terminale patiria sąnaudas technologinėms reikmėms; 

QTECH,n – paskirtojo tiekėjo vieno mėnesio kompensuotinas kiekis, suskaičiuotas pagal (19) formulę, MWh.

26.7. Prognozuojama būtinojo kiekio SGD pirkimo kaina (PGD) apskaičiuojama kaip metų, kuriems yra nustatoma Saugumo dedamoji, prognozuojamų būtinojo kiekio kainų svertinis vidurkis aktyviaisiais mėnesiais, kuriais pagal sutartį su tiekėju ateinančiais metais yra numatomas SGD pristatymas į SGD terminalą, ir skaičiuojama pagal (21) formulę:

 

čia:

i – indeksas (nuo 1 iki n), nurodantis metų, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį, kuriam yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, įvertinus pirmaisiais SGD terminalo veikimo metais neparduotą būtinojo kiekio likutį (toliau – likutis);

n – aktyvių mėnesių, kuriems yra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei būtinojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius (įskaitant likutį) per kalendorinius metus, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji;

Pi – faktinė būtinojo kiekio pirkimo kaina i-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, (Eur/MWh);

j – indeksas, nurodantis metų, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, aktyvųjį mėnesį (nuo 1 iki m), kuriam nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę prognozuojamai būtinojo kiekio SGD pirkimo kainai apskaičiuoti;

m – aktyvių mėnesių, kuriems nėra prieinami visi istoriniai duomenys, reikalingi pagal ilgalaikės sutarties formulę faktinei būtinojo kiekio pirkimo kainai apskaičiuoti, skaičius per kalendorinius metus, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji;

Pj – prognozuojama būtinojo kiekio SGD pirkimo kaina j-tąjį mėnesį, apskaičiuojama pagal ilgalaikės sutarties nuostatas, Eur/MWh;

Qi – faktinė būtinojo kiekio dalis, kuri buvo pristatyta i-tąjį mėnesį paskirtojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, MWh;

Qj – prognozuojama būtinojo kiekio dalis, kurią planuojama pristatyti j-tąjį mėnesį būtinojo kiekio tiekimo užtikrinimui metams, kuriems nustatoma Saugumo dedamoji, MWh, atsižvelgiant į kiekvienos dienos būtinojo kiekio išdujinimo grafiką ir faktinį, o jei tokio nėra, planuojamą būtinojo kiekio, importuoto per SGD terminalą, sunaudojimą technologinėms reikmėms pagal Naudojimosi SGD terminalu taisyklėse nurodytas leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normas, MWh;

Pl – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas kaip būtinasis kiekis metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, vidutinė svertinė kaina, Eur/MWh;

Ql – gamtinių dujų likučio, kuris bus naudojamas kaip būtinasis kiekis metais, kuriems skaičiuojama prognozuojama gamtinių dujų įsigijimo kaina, kiekis, MWh.

26.8. Prognozuojama būtinojo kiekio importo kaina apskaičiuojama pagal paskirtojo tiekėjo būtinojo kiekio importo sutarties nuostatas, įvertinančias aktyviųjų mėnesių importo kainos formulės kintamųjų reikšmes ir būtinojo kiekio likučio kainą.

27. Saugumo dedamoji Dsaug, t+1 gali būti koreguojama kas pusę metų:

27.1. jeigu pagal turimus faktinius t+1 metų I ketvirčio duomenis 17 formulės dedamoji lyginant su tuo metu galiojančia reikšme, pasikeičia daugiau nei 10 proc.;

27.2. esant motyvuotam Komisijos sprendimui.

 

IV SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO VEIKLOS VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SKIRSTOMAISIAIS DUJOTIEKIAIS PASLAUGOS KAINODARA

 

28. Gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinė riba Psk skaičiuojama pagal (22) formulę:

 

čia:

Ssk – nustatytos metinės skirstymo paslaugos bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (23) formulę:

 

čia:

OPEXsk(beDU) – nustatytos skirstymo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

CL – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.1 papunktį, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXsk(DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CKB – skirstymo sistemos balansavimo sąnaudos, jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių kiekių skirtumo t-1 metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

ROIsk – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota skirstymo veiklos investicijų grąža, (Eur).

Qsk – metinis bazinis skirstomų dujų kiekis, MWh.

29. Antriesiems–penktiesiems reguliavimo periodo metams OPEXsk(be DU) koreguojamas pagal Metodikos 12.3.1.2 papunktį, CL – pagal Metodikos 12.1 papunktį, OPEXsk(DU) – pagal Metodikos 12.4.1.2 papunktį, CDA – pagal Metodikos 12.2 papunktį, CT – pagal Metodikos 12.5 papunktį, CKB, PQ – pagal Įmonės pateiktus pagrįstus duomenis, ROId – pagal Metodikos
12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius.
Papildomai vertinamas ir įmonės veiklos efektyvumas pagal Metodikos 12.6.5 papunktį.

30. Įmonė, mažindama sąnaudas ir siekdama didesnio efektyvumo, turi užtikrinti sistemos patikimą darbą bei vartotojų aptarnavimo kokybę. Vadovaujantis Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90 „Dėl Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, gamtinių dujų skirstymo investicijų grąža po pirmų dvejų reguliavimo periodo metų, o vėliau – pasibaigus reguliavimo periodui, sumažinama atitinkamai už kiekvieną skirstymo patikimumo rodiklį:

30.1. 1 proc., jei skirstymo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo nuo 5 iki 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu;

30.2. 2 proc., jei skirstymo patikimumo rodiklis, kuriam nustatytas minimalus lygis, pablogėjo daugiau nei 10 proc., palyginti su Komisijos nustatytu minimaliu lygiu.

31. Gamtinių dujų skirstymo kainas nustato Įmonė, įvertinusi planuojamą paskirstyti dujų kiekį. Kainos gali būti diferencijuojamos pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį, galią, slėgį ir trukmę. Buitiniams vartotojams gamtinių dujų skirstymo kainos diferencijuojamos pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Nebuitiniams vartotojams – pagal gamtinių dujų kiekį ir pajėgumus. Nustatant bei diferencijuojant kainas, draudžiama diskriminuoti vartotojus, taikyti kryžminį subsidijavimą tarp vartotojų ar jų grupių. Diferencijuojant kainas, būtina vadovautis susidariusiomis sąnaudomis ir neviršyti kainos viršutinės ribos.

32. Skirstymo kainos diferencijuojamos į grupes pagal faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomą gamtinių dujų kiekį Q:

32.1. 1 grupė, kai Q ≤ 3120 kWh per metus;

32.2. 2 grupė, kai 3120 kWh per metus < Q ≤ 207980 kWh per metus;

32.3. 3 grupė, kai 207980 kWh per metus < Q ≤ 1040 MWh per metus;

32.4. 4 grupė, kai 1040 MWh per metus < Q ≤ 10399 MWh per metus;

32.5. 5 grupė, kai 10399 MWh per metus < Q ≤ 51995 MWh per metus;

32.6. 6 grupė, kai 51995 MWh per metus < Q ≤ 155985 MWh per metus;

32.7. 7 grupė, kai Q > 155986 MWh per metus.

33. Įmonė, Komisijai pateikusi pagrįstas priežastis, skirstymo kainos viršutinę ribą gali diferencijuoti į kitas gamtinių dujų skirstymo kainų grupes, nei nurodyta Metodikos 32 punkte, tačiau išlaikant šiame punkte nurodytas faktiškai per metus į gamtinių dujų pristatymo vietą vartotojui skirstomų gamtinių dujų kiekių ribas.

34. Sistemos naudotojams nustatoma vienanarė, dvinarė arba trinarė skirstymo kaina.

35. Gamtinių dujų skirstymo kainos taikomos „pašto ženklo“ principu, nepriklausomai nuo skirstymo atstumo.

36. Dvinarė arba trinarė dujų skirstymo kaina susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. Pastovioji dalis skaičiuojama pagal sistemos naudotojų užsakytus pajėgumus ir (ar) sistemos naudotojams nustatytus vartojimo pajėgumus, o kintamoji dalis – pagal skirstomą gamtinių dujų kiekį. Gamtinių dujų įmonės nustato pastoviosios dalies mokėjimo koeficientą (0,7), penkeriems metams, kuris gali būti peržiūrėtas dėl teisės aktų pasikeitimo.

37. Vartotojams paskirstytas gamtinių dujų kiekis bei pareikšti (užsakyti) pajėgumai nustatomi sutartimis su gamtinių dujų įmone. Vartotojo pajėgumai kiekvienais metais turi būti koreguojami, atsižvelgiant į faktinius praėjusių metų pajėgumus. Nustatant vartotojo pajėgumus, turi būti įvertinama, ar vartotojo (sistemos naudotojo) maksimalus paros gamtinių dujų suvartojimo momentas sutampa su pikiniu gamtinių dujų sistemos vartojimu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BALANSAVIMO GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOJE PASLAUGOS KAINODARA

 

38. Skirstymo sistemos operatorius, kuriam yra perduota skirstymo tinklų subalansavimo atsakomybė, mutatis mutandis vadovaujasi 2014 m. kovo 26 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 312/2014, kuriuo nustatomas gamtinių dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas. Skirstymo sistemos naudotojams, sukėlusiems disbalansą, skirstymo sistemos operatorius arba subjektas, kuriam yra perduota skirstymo tinklų subalansavimo atsakomybė, taiko su Komisija suderintose gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėse įtvirtintą paros disbalanso mokestį.

39. Skirstymo sistemos operatorius, mokėdamas ir gaudamas paros disbalanso mokesčius, einamosios paros mokesčius, balansavimo veiksmų ir kitus mokesčius, susijusius su jo vykdoma balansavimo veikla, kuri laikoma skirstymo sistemos operatoriaus veikla, laikosi dujų perdavimo tinklų balansavimo kodekse nustatytų įpareigojimų ir vadovaujasi neutralumo principu, t. y. negauna pelno ir neturi nuostolių.

 

V SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO VEIKLOS VERSLO VIENETO

PASLAUGŲ KAINODARA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO PASLAUGOS KAINODARA

 

40. Gamtinių dujų tiekimo kainos viršutinė riba (Trib) skaičiuojama pagal (25) formulę:

 

čia:

Sbaz – pagal Įmonės pateiktus duomenis nustatytos pagrįstos metinės gamtinių dujų tiekimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (24) formulę, Eur;

St saug – gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams užtikrinimo metinės bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (25) formulę, Eur;

Qbaz – nustatytas metinis bazinis (pirmųjų reguliavimo metų) gamtinių dujų kiekis, MWh;

TGD (TGD(t+1)) prognozuojama vidutinė metinė gamtinių dujų pirkimo kaina, (Eur/MWh);

0,031 ir 0,03 – gamtinių dujų kainų svyravimus įvertinantys koeficientai;

Tbaz – bazinė gamtinių dujų pirkimo kaina lygi Komisijos nustatytai vidutinei svertinei gamtinių dujų importo kainai, Eur/MWh.

 

Sbaz = CDA + OPEXt(be DU) + OPEXt(DU) + CT + CX ; (Eur)                                                   (26)

 

čia:

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį, Eur;

OPEXt(beDU) – nustatytos tiekimo paslaugos operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį, Eur;

OPEXt(DU) – nustatytos tiekimo paslaugos darbo užmokesčio sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

41. Gamtinių dujų tiekimo kaina yra reguliuojama, kai Komisija, atlikusi dujų tiekimo rinkos tyrimą ir lyginamosios analizės metodu nustačiusi, kad dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo Įmonė taiko pernelyg dideles dujų tiekimo kainas arba naudoja kainų spaudimą, tuo darydama žalą rinkos dalyviams. Įmonė, Komisijai pareikalavus, turi pateikti tiekimo kainos viršutinės ribos skaičiavimą pagal Metodikos 39 punktą ir įrodymus dėl tiekimo veikloje patiriamų sąnaudų pagrįstumo. Įmonei nepateikus reikalingų duomenų, pateikus ne visus reikalingus duomenis arba neįrodžius patiriamų sąnaudų pagrįstumo, Komisija nustato tiekimo kainą pagal Metodikos 42 punktą.

42. Įmonei taikoma tiekimo kaina skaičiuojama kaip paskutinių pasibaigusių metų tiekimo rinkos dalyvių vidutinė svertinė tiekimo kaina, kuri skaičiuojama nevertinant pačios Įmonės ir didžiausios bei mažiausios tiekimo kainų.

43. Gamtinių dujų vartotojai pagal vartojimo paskirtį skirstomi į dvi grupes: buitinius ir nebuitinius vartotojus.

44. Gamtinių dujų tiekimo įmonė, vadovaudamasi Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, privalo sukaupti pažeidžiamiems vartotojams reikalingą dujų kiekį ir išlaikyti jį, iki nustatomos ir sukaupiamos kitų metų dujų atsargos. Pažeidžiami vartotojai yra buitiniai vartotojai, taip pat nebuitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kub. metrų dujų.

45. Gamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą gamtinių dujų tiekimą, metinės sąnaudos skaičiuojamos pagal (27) formulę, įvertinus:

45.1. pagrįstas sąnaudas, susijusias su gamtinių dujų atsargų kaupimu nenutrūkstamam tiekimui užtikrinti, jeigu gamtinių dujų tiekimo įmonė turi techninę galimybę atsargas kaupti pati ir pateikia tai pagrindžiančius duomenis;

45.2. sutarties dėl gamtinių dujų atsargų kaupimo nenutrūkstamam tiekimui užtikrinti, sudarytos su kita gamtinių dujų įmone, galinčia teikti šią paslaugą, nuostatas (šios sutarties kopija pateikiama Komisijai);

45.3. sutarties su gamtinių dujų laikymo įmone, registruota, veikiančia ir turinčia saugyklas bet kurioje valstybėje narėje, gamtinių dujų perdavimo sistema sujungtoje su Lietuvos Respublika:

 

čia:

St,sauggamtinių dujų tiekimo saugumo buitiniams vartotojams metinės sąnaudos, Eur;

TGD buit – prognozuojama dujų pirkimo kaina, skaičiuojama kaip buitiniams vartotojams taikomos dujų kainos svertinis vidurkis, Eur/MWh;

TGD saug – saugyklose laikomų tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti gamtinių dujų pirkimo kaina, Eur/MWh;

Qp – papildomai perkamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh; ;

Qsaug – dujų saugykloje saugojamas dujų kiekis, reikalingas tiekimo saugumui buitiniams vartotojams užtikrinti, MWh;

R – palūkanų norma, kuri nustatoma kaip skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Komisijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“.

Ttr – dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina, Eur/MWh. Dujų transportavimo ir saugojimo saugykloje kaina skaičiuojama pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios dujų transportavimo ir saugojimo paslaugas teikiančių dujų įmonių;

Tsaug – dujų saugojimo kaina, nustatoma pagal galiojančias sutartis, sudarytas tarp dujas tiekiančios ir dujas saugojančios įmonės, Eur/MWh.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ TARIFAI BUITINIAMS VARTOTOJAMS

 

46. Buitiniams vartotojams konkretūs gamtinių dujų tarifai skaičiuojami kas pusę metų pagal gamtinių dujų tarifų nustatymo metodikas. Šias metodikas parengia ir kartu su tarifų skaičiavimais Komisijai teikia gamtinių dujų įmonės.

47. Buitiniams vartotojams nustatytą tarifą sudaro:

47.1. prognozuojama gamtinių dujų produkto kaina, skaičiuojama remiantis Metodikos 14 punktu, įvertinus skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės transportavimo kainos, skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės šiluminės vertės, skirtumą tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotos ir faktinės Saugumo dedamosios bei skirtumą dėl vartojimo pajėgumų pokyčio ir kitą aktualią, pagrįstą informaciją, turinčią įtakos gamtinių dujų produkto kainos dydžiui;

47.2. konkrečios gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo kainos;

47.3. tiekimo kaina, kurios viršutinė riba suskaičiuota remiantis Metodikos 40 punktu, įskaitant tiekimo saugumo išlaidas kaip atskirą tiekimo kainos dalį;

47.4. skirtumas tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų produkto kainų suma, suskaičiuotas remiantis Metodikos 48−49 punktais.

48. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos už pasibaigusį gamtinių dujų tiekimo pusmetį įvertinamas, nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, perskaičiuojant gamtinių dujų produkto kainą kitam pusmečiui pagal (28) formulę:

čia:

TGD buit – skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos buitiniams vartotojams;

TGD buit pr i – i-ojo pusmečio prognozuota gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh;

Q buit i – i-ojo pusmečio buitiniams vartotojams parduotas gamtinių dujų kiekis, MWh;

Q buit i+1 – i+1 laikotarpiui buitiniams vartotojams prognozuojamas parduoti gamtinių dujų kiekis (jeigu pasibaigus (i+1) laikotarpiui nustatoma, kad faktinis parduotas gamtinių dujų kiekis neatitiko prognozuojamo gamtinių dujų kiekio ir dėl to susidarė pajamų skirtumas, jis bus įvertintas nustatant gamtinių dujų tarifus ateinančiam laikotarpiui), MWh;

TGD buit f i – i-ojo pusmečio faktinė gamtinių dujų produkto kaina buitiniams vartotojams, Eur/MWh.

49. Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Komisijos nustatytą laikotarpį, kuris siekiant optimalaus ilgalaikio efekto išlaikant tarifų stabilumą negali būti ilgesnis nei būsimi šeši tarifų buitiniams vartotojams nustatymo laikotarpiai (pusmečiai), šiais atvejais:

49.1. iš trečiųjų valstybių kilusiam ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiam užsienio subjektui arba gamtinių dujų tiekėjui pakeitus esmines gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas, sąlygojusias į ankstesniais laikotarpiais galiojusių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams įskaičiuotos gamtinių dujų produkto kainos mažėjimą, Komisijos sprendime atskirai nurodant tokio skirtumo dydį;

49.2. Komisijai atlikus Įmonės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų produkto kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių.

50. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi pagal pogrupius. Buitiniai vartotojai pagal metinį suvartojamų gamtinių dujų kiekį skirstomi į šiuos pogrupius:

50.1. suvartojančius ≤ 300 m3 per metus;

50.2. suvartojančius nuo 300 m3 <Q ≤20000 m3 per metus;

50.3. suvartojančius daugiau kaip 20000 m3 per metus.

51. Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams skaičiuojami vertinant pasibaigusio tarifų galiojimo laikotarpio šešių mėnesių gamtinių dujų šiluminės vertės (kaloringumo) vidurkį, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakyme Nr. 1-194 „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ nurodytas viršutinio šilumingumo ribas.

 

VI SKYRIUS

GAMTINIŲ DUJŲ LAIKYMO VERSLO VIENETO PASLAUGŲ KAINODARA

 

52. Gamtinių dujų laikymo kainų viršutinė riba skaičiuojama mutatis mutandis taikant šios Metodikos IV skyriaus nuostatas.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMŲ VEIKLŲ KAINŲ IR KAINŲ VIRŠUTINIŲ RIBŲ NUSTATYMU

 

53. Reguliuojamų paslaugų, įskaitant ir gamtinių dujų tiekimo, kai po Komisijos atlikto gamtinių dujų rinkos tyrimo Komisija priima sprendimą reguliuoti tiekimo kainas, kainų ir (ar) pajmamų viršutinėms riboms nustatyti Įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia:

53.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai nustatyti, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 1 priedas);

53.2. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 3 priedas);

53.3. ilgalaikės reguliuojamos veiklos programos lentelę (Metodikos 4 priedas);

53.4. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas, paaiškinant praėjusio reguliavimo laikotarpio faktinių kiekių (pajėgumų), sąnaudų ir pajamų nuokrypių nuo nustatytų rodiklių priežastis bei būsimojo reguliavimo planuojų pokyčių priežastis.

54. Kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms koreguoti Įmonė ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki naujų kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia:

54.1. duomenų suvestinę kainos viršutinei ribai ir investicijų grąžai koreguoti (Metodikos 2 priedas);

54.2. veikloje naudojamo turto vertės skaičiavimo lentelę, atskirai pateikiant visų teikiamų paslaugų duomenis (Metodikos 3 priedas);

54.3. faktinius duomenis nustatytai investicijų grąžai koreguoti, kai reguliavimo periodai prasidėjo iki 2018 metų (Metodikos 8 priedas);

54.4. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas, paaiškinant praėjusio reguliavimo laikotarpio faktinių kiekių (pajėgumų), sąnaudų ir pajamų nuokrypių nuo nustatytų rodiklių priežastis bei būsimojo reguliavimo planuojų pokyčių priežastis.

55. Įmonei laiku nepateikus Komisijai visų reikiamų duomenų, Komisija gali pratęsti nustatytų kainų viršutinių ribų galiojimo laikotarpį.

56. SGD terminalo lėšų administratorius pateikia praėjusių ir ateinančių metų detalizuotą SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų suvestinę.

57. Komisija sprendimą dėl gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo priima ne vėliau kaip per 45 dienas, o dėl reguliuojamų kainų viršutinių ribų koregavimo – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Įmonės duomenų pateikimo dienos.

58. Gamtinių dujų įmonės ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia Gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams projektą kartu su:

58.1. duomenų suvestine gamtinių dujų tarifams nustatyti (Metodikos 5 priedas);

58.2. skirtumo tarp faktinės ir prognozuotos gamtinių dujų produkto kainos lentele (Metodikos 6 priedas);

58.3. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

59. Konkrečios kainos skaičiuojamos pagal Įmonės kainų nustatymo metodikas, kurias parengia ir kartu su kainų skaičiavimo projektu ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo gamtinių dujų įmonės pateikia Komisijai.

60. Saugumo dedamajai nustatyti ne vėliau kaip prieš 90 dienų iki kainų įsigaliojimo praėjusių keturių ketvirčių duomenis Komisijai pateikia:

60.1. įmonė, vykdanti paskirtąjį gamtinių dujų tiekimą, (Metodikos 7 priedas);

60.2. SGD terminalo operatorius (Metodikos 9 priedas).

61. Įmonė, teikianti SGD perkrovos paslaugą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki kainų įsigaliojimo Komisijai pateikia duomenis SGD perkrovos kainai nustatyti ir aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomas detalus pateiktų duomenų pagrindimas.

62. Komisija, nustačiusi, kad gamtinių dujų įmonių nustatytos kainos diskriminuoja vartotojus, kryžmiškai subsidijuoja skirtingas veiklas ar vartotojų grupes, nurodo įmonėms jų klaidas. Gamtinių dujų įmonės privalo jas ištaisyti per 15 dienų. Jei Įmonė nevykdo Komisijos reikalavimo, Komisija turi teisę vienašališkai nustatyti konkrečias reguliuojamas kainas.

63. Duomenys pateikiami euro tikslumu, skaičiavimai atliekami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Tarifai buitiniams vartotojams pateikiami Eur/m3.

64. Komisijos pagal šią Metodiką nustatytos konkrečios kainos skelbiamos viešai ir taikomos Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Komisija turi teisę iš gamtinių dujų įmonių per Komisijos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus Komisijos funkcijoms, susijusioms su gamtinių dujų reguliuojamų paslaugų kainų viršutinėms riboms nustatyti ir koreguoti pagal šią Metodiką, atlikti.

66. Gamtinių dujų įmonės, pažeidusios Metodikoje nustatytus reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

67. Komisijos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos laikymusi ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

1 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

___________________________________________________ DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI

RIBAI NUSTATYTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/Laikymo/Tiekimo veikla

Praėjęs reguliavimo periodas

Vidurkis

Būsimas reguliavimo periodas

20__

20__

20__

20__

20__

20__-20__

20__

20__

20__

20__

20__

VEIKLOS RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

S

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.'

S'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

Kintamosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

CGP

Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

CL

Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

CKB

Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.

CK

Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

Pastoviosios sąnaudos, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

CDA

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.'

CDA'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

CM

Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.'

CM'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

 

rangos būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

 

ūkio būdu

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

 

komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

 

kuras

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

 

medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

 

techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

CSS

Sąnaudos tiekimo saugumui pažeidžiamiems vartotojams užtikrinti

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1.

 

palūkanų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.

 

dujų transportavimo ir saugojimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.

CSF

Dujų saugojimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1.

 

dujų saugojimo požeminėje saugykloje sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2.

 

dujų saugojimo dujotiekiuose sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.

CP

Personalo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.'

CP'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.1.

 

darbo užmokesčio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.2.

 

privalomojo socialinio draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.3.

 

garantinio fondo įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.4.

 

darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.5.

 

mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.6.

 

komandiruočių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.

CT

Mokesčių sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.'

CT'

Planuojamos sąnaudos dėl investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.1.

 

turto mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.2.

 

žemės nuomos mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.3.

 

mokestis už aplinkos teršimą

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.4.

 

neatskaitomas PVM

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.5.

 

žyminis mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.6.

 

kiti mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.

CA

Administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.1.

 

teisinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.2.

 

konsultacinės paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.3.

 

ryšių paslaugos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.7.4.

 

Kitos administracinės sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.

CS

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1.

 

reklamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.2.

 

klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.3.

 

kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.

CO

Kitos paskirstytinos sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.1.

 

Turto draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.2.

 

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.3.

 

Audito sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.4.

 

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.9.5.

 

Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9papunkčio sumos)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.

CNS

SGD terminalo veiklai palaikyti sudarytos ilgalaikės nuomos sutartys

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.1.

 

SGD laivo–saugyklos nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.

 

SGD laivo–saugyklos eksploatavimo sąnaudos:

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.1.

 

aptarnavimo ir einamojo remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.2.

 

planinio remonto sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.3.

 

darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos įgulos išlaikymo sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.2.4.

 

administravimo mokestis

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.3.

 

SGD krantinės nuoma

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10.4.

 

SGD laivo–saugyklos nuomos garantijos ir kredito perviršio sąnaudos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos pajamų, iš viso

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Naujų vartotojų pagal naujo vartotojo prijungimo sutartis sumokėti minimalių nebuitinio vartotojo transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčiai

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Kitos pajamos

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ROI

Investicijų grąža

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

P

PAJAMŲ VIRŠUTINĖ RIBA

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

PREKYBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Q

Dujų suvartojimas (transportavimas), iš viso

MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų (išvardinti pagal grupes ir detalizuoti vartotojus, suvartojančius daugiau nei 156 GWh per metus)

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

QTECH

Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Q'

Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Qb

Dujų kiekiai dėl balansavimo

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Qb1

Iš jų: parduota rinkos dalyviams

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Qb2

nupirkta iš rinkos dalyvių

„-“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

K

KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA

Eur/ MWh

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

IV

 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Reguliuojamos veiklos sąnaudos iš viso, tenkančios 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

OPEX be DU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

OPEX be DU, tenkantis 1-am dujotiekio km

Eur/ km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

OPEXDU, tenkantis 1 MWh dujų

Eur/MWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

OPEXDU, tenkantis 1 dujotiekio km

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Pristatymo vietų skaičius, tenkantis 1 darbuotojui

vart./darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Eksploatuojamų dujotiekių ilgis, tenkantis 1 darbuotojui

km/darb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Bendras dujotiekių ilgis

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

Vidutinis viršutinis šilumingumas

MWh/tūkst.m3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

2 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________DUOMENŲ SUVESTINĖ PAJAMŲ VIRŠUTINEI RIBAI KOREGUOTI

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Rodiklis

Vnt.

Skirstymo/SGD pakartotinio dujinimo/ Laikymo/ veikla

I

II__

III_

IV

V

I

20__

20__

20__

20__

20__

20__

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.1*

Qt

Prognozuotas bazinis gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

 

I.2**

Qtf

Faktinis t+1ųjų metų gamtinių dujų kiekis (vartojimo pajėgumai)

MWh, (MWh/ parą, metus)

 

 

 

 

 

 

II.1*

It

VKI pokytis, įvertinus efektyvumą, naudojamas ateinančių metų OPEX(be DU) skaičiavimui

proc.

 

 

 

 

 

 

II.2*

OPEX (be DU)t

Nustatytas OPEX(be DU)t

Eur

 

 

 

 

 

 

II.3**

OPEX (be DU)f

Faktinis OPEX(be DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

III.1*

ΔDUt

Nustatytas (prognozuotas) ΔDUt įvertinus efektyvumą naudojamas ateinančių metų OPEX (DU) nustatyti

proc.

 

 

 

 

 

 

III.2*

OPEX(DU)t

Nustatytas (prognozuotas) OPEX(DU)

Eur

 

 

 

 

 

 

III.2**

OPEX(DU)f

Faktinis OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

III.4**

ΔDUtf

Faktinis (patikslintas) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

proc.

 

 

 

 

 

 

III.5**

OPEX(DU)tf

Skaičiuotina OPEX(DU)tf reikšmė pagal faktinį (patikslintą) ΔDUtf (įvertinus efektyvumą)

Eur

 

 

 

 

 

 

IV.1*

CLt

Sąnaudos technologinėms reikmėms, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

IV.2**

CLf

Sąnaudos technologinėms reikmėms, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

V.1*

CDAt

Nusidėvėjimo sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

V.2**

CDAf

Nusidėvėjimo sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VI.1*

CT

Mokesčių sąnaudos, nustatytos

„-“

 

 

 

 

 

 

VI.2**

CTf

Mokesčių sąnaudos, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VII.1*

CNSt

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis

„-“

 

 

 

 

 

 

VII.2**

CNSf

SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, faktinės

„-“

 

 

 

 

 

 

VIII.1**

PQf

Pajamų nuokrypis dėl kiekio (pajėgumų) nuokrypio

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.1*

WACC

Nustatyta investicijų grąžos norma t-aisiais metais

proc.

 

 

 

 

 

 

IX.2*

RAB

Licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė

Eur

 

 

 

 

 

 

IX.3*

ROIt

Investicijų grąža, nustatyta

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.4**

ROIf

Investicijų grąža, faktinė

„-“

 

 

 

 

 

 

IX.5

ROI(f-t)

Investicijų grąžos skirtumas

„-“

 

 

 

 

 

 

X.1*

St+ROIt

Pajamų lygis, nustatytas

„-“

 

 

 

 

 

 

X.2**

Sf+ROIf

Pajamų lygis, faktinis

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.1*

OPEXnust.

OPEX(be DU)t + OPEX(DU)t

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.2**

OPEX fakt

OPEX(be DU)f + OPEX(DU)f

„-“

 

 

 

 

 

 

XI.3***

G1+2, G3–5

OPEXnustatyt.OPEX faktinis

„-“

x

x

 

x

 

 

XI.4***

 

Dydis, kuriuo mažinama leistinų pajamų riba

„-“

x

x

 

x

 

 

 

* Pradedama pildyti antriesiems reguliavimo periodo metais pildant 5 ir 6 skiltis. Skaičiuojant sąnaudas antriesiems reguliavimo periodo metams įvertinamas skirtumas tarp praėjusio reguliavimo periodo nustatytų ir faktinių OPEX ir ROI.

** Pradedama pildyti tretiesiems reguliavimo periodo metais turint faktinius (patikslintus) pirmųjų metų duomenis (5 skiltis) ir pildant prognozuojamus duomenis tretiesiems metams.

*** Pradedama pildyti ketvirtiesiems reguliavimo periodo metams, turint faktinius pirmųjų ir antrųjų metų duomenis ir suskaičiavus XI.3 ir XI.4 eilučių rezultatus.

 

Tvirtinu:

 

 

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

3 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_________________________ LICENCIJUOJAMOJE VEIKLOJE NAUDOJAMO TURTO

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

VERTĖS SKAIČIAVIMO LENTELĖ

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

____________veikla

20__ m. gruodžio 31 d.

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 20__ gruodžio 31 d.(2+3-4-5+6-7-8-9+10/2-11)

Eur

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė 20__ sausio 1 d. (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

„-“

 

3.

Dujų įmonės su Komisija suderintos bei įgyvendintos investicijos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 20__ m. (ataskaitinius metus)

„-“

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė 20__ gruodžio 31 d. (ataskaitinių metų pabaigai)

„-“

 

6.

Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 20__ m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)

„-“

 

7.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

7.1.

iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos

„-“

 

8.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

9.

Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

10.

Turto dalis, finansuota kitų infrastruktūrinių įmonių dėl inžinerinių darbų sąnaudų pasidalinimo 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

11.

Turto, kuris buvo atnaujintas įvykdžius su Komisija suderintas investicijas, likutinė vertė, 20__ m. gruodžio 31 d.

„-“

 

 

Tvirtinu:

 

____________

Pareigos

 

____________

Parašas

 

_______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

4 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

_____________________ ILGALAIKĖS REGULIUOJAMOS VEIKLOS PROGRAMOS LENTELĖ

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

Eil. Nr.

Pavadinimas

__________veikla

20__

20__

20__

20__

20__

iš viso

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

FINANSAVIMO ŠALTINIAI, Lt (Eur)

 

 

 

 

 

 

1.1.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

1.2.

Per ataskaitinį laikotarpį paimtų paskolų suma

 

 

 

 

 

 

1.3.

Subsidijos ir dotacijos

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

iš jų: valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pajamos iš prijungimo įmokos bei neatsiperkančios prisijungimo įmokos dalies

 

 

 

 

 

 

1.5.

Grynojo pelno dalis veiklos programai įgyvendinti

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kiti finansavimo šaltiniai

 

 

 

 

 

 

1.6.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS, Lt (Eur)

 

 

 

 

 

 

2.1.

Investicijų projektai, finansuojami ne tik reguliuojamos veiklos lėšomis (1.3., 1.6. eilutės)

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.

Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Naujas turtas, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.

dujų sistemų plėtra

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2.

transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.

kompiuterinė technika

 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.

kita įranga, prietaisai, įrenginiai

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5.

nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

2.2.1.6.

kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.

dujotiekiai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.

dujų kompresorinės stotys

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.

dujų skirstymo stotys

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.

dujų reguliavimo punktai

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5.

kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

2.3.

Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti

 

 

 

 

 

 

2.4.

Paskoloms grąžinti

 

 

 

 

 

 

2.5.

Kitos lėšų panaudojimo sritys

 

 

 

 

 

 

2.5.1.

(išvardinti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

_______________

Vardas, pavardė

______________

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

5 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

I. Kintamoji tarifo dalis.

Vartotojų grupė

Gamtinių dujų

produkto kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų tiekimo kaina, Eur/MWh

Gamtinių dujų transportavimo kaina, Eur/MWh

Skirtumas tarp faktinės ir prognozuotos dujų produkto kainų,

Eur/MWh

Iš viso, Eur/MWh

kWh/m3

Tarifas Eur/m3

Perdavimo dujotiekiais

Skirstomaisiais dujotiekiais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pastovioji tarifo dalis.

 

Vartotojų grupė

Perdavimo paslaugos kaina už pajėgumus, Eur/MWh

Vartotojų skaičius, vnt.

Vartotojo pajėgumai perdavimo sistemoje, MWh /per parą/metus

Dujų perdavimo kaina, Eur

Dujų tiekimo sąnaudos buitiniams vartotojams, Eur

Dujų tiekimo kaina, Eur/mėn.

Pastovioji tarifo dalis, Eur/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

____________

Pareigos

____________

Parašas

______________

Vardas, pavardė

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

6 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams duomenys

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Metai/mėnuo

Į tarifą įtraukta gamtinių dujų produkto kaina, Eur/MWh

Faktinė gamtinių dujų produkto kaina, Eur/MWh

Kiekis, MWh

Skirtumas, Eur

1

2

3

4

(2-3)*4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso, Eur

 

 

 

 

Prognozuojamas gamtinių dujų kiekis t+1 pusmečiui, MWh

 

 

 

 

Į gamtinių dujų tarifą įtraukiamas skirtumas, Eur/MWh

 

 

 

 

 

Tvirtinu:

 

 

____________

Pareigos

 

 

____________

Parašas

 

 

______________

Vardas, pavardė

 

 

 

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų

sektoriuje nustatymo metodikos

7 priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

__________________ SGD būtinojo kiekio įsigijimo sąnaudos

(gamtinių dujų įmonės pavadinimas)

 

________________________

sudarymo data

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Metai

Mėnuo

Būtinojo kiekio SGD įsigijimo  kaina, Eur/MWh

Išdujinto ar perkrauto būtinojo SGD kiekio dalis, MWh

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9