image001

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 1R-119 „DĖL REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ NOTARŲ BIURAMS IR NOTARŲ DARBO LAIKUI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 15 d. Nr. 1R-74

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi,

pakeičiu Reikalavimus, keliamus notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“, ir papildau 16 punktu:

16. Reikalavimai dėl notaro biuro darbo laiko gali būti netaikomi gresiant ar susidarius ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai (savivaldybės ir (ar) valstybės lygiu). Tokiu atveju nedelsiant priimamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl notarų darbo ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio atveju.“.

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Elvinas Jankevičius