herbas

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ IDENTIFIKAVIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. 2V-195-(1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, pagal kurį Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina 3.2. programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ priemonę „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, ir siekdamas efektyvinti duomenų apie atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių skaičių savivaldybėse teikimo tvarką: 

1.                  T v i r t i n u Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

2.                  Į p a r e i g o j u Jaunimo politikos plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vedėją Valdą Karnickaitę informuoti jaunimo reikalų koordinatorius apie patvirtintą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą.

 

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. 2V-195-(1.4)

 

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ IDENTIFIKAVIMO IR VEIKLOS KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi pagrindiniai atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos požymiai, šią informaciją teikiantys subjektai, informacijos rinkimo, apskaičiavimo ir teikimo tvarka Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentui).

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Atvirasis darbas su jaunimu – darbas su jaunimu atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse, vykdomas darbo su jaunimu principais.

2.2. Atviroji jaunimo erdvė – kultūros, švietimo, kūno kultūros ir sporto ar socialines paslaugas teikiančio juridinio asmens nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomos, panaudos sutarčių pagrindu valdoma patalpa, kurioje vykdomas darbas su jaunimu, grindžiamas savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantis jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

2.3. Atvirasis jaunimo centras – Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos arba jos dalies vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kurie vykdo darbą su jaunimu, grindžiamą savanorišku jaunų žmonių apsisprendimu dalyvauti šioje veikloje bei užtikrinantį jų įsitraukimą į šią veiklą nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Atvirųjų jaunimo centrų veiklos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos aprašo patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJĄ APIE ATVIRUOSIUS JAUNIMO CENTRUS IR ERDVES TEIKIANTYS SUBJEKTAI, INFORMACIJOS RINKIMO IR TEIKIMO TVARKA

 

3. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba Departamento darbuotojas, vizituodamas atvirąjį jaunimo centrą, surenka informaciją apie įstaigą pagal bruožus, nurodytus šio Aprašo 1 priede ir nustato, ar įstaiga atitinka atvirajam jaunimo centrui keliamus reikalavimus. Užpildytas Aprašo 1 priedas yra pasirašomas atvirąjį jaunimo centrą tikrinusio asmens bei atvirojo jaunimo centro atstovo. Jeigu įstaiga pagal 1 priede neatitinka arba tik iš dalies atitinka bruožus, pažymėtus numeriais 1, 2, 3, 5 įstaiga nėra laikoma atviruoju jaunimu centru

4. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius arba Departamento darbuotojas, vizituodamas atvirąją jaunimo erdvę, surenka informaciją apie įstaigą pagal bruožus, nurodytus šio Aprašo 2 priede ir nustato, ar įstaiga atitinka atvirajai jaunimo erdvei keliamus reikalavimus. Užpildytas Aprašo 2 priedas yra pasirašomas atvirąją jaunimo erdvę tikrinusio asmens bei atvirosios jaunimo erdvės atstovo. Jeigu įstaiga pagal 2 priede neatitinka arba tik iš dalies atitinka bruožus, pažymėtus numeriais 1, 4 įstaiga nėra laikoma atvirąja jaunimo erdve.

5. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius tokią atvirųjų jaunimo centrų bei erdvių vizitaciją atlieka ne rečiau kaip du kartus per metus, tačiau ne mažesniu nei 6 mėnesių intervalu tarp apsilankymų. Departamento darbuotojas tokią patikrą atlieka pagal poreikį.

6. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius pateikia Departamentui informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančius atviruosius jaunimo centrus ir erdvės ne vėliau kaip kovo 1 d. bei rugsėjo 1 d.

7. Departamentas ne vėliau nei iki balandžio 1 d. bei spalio 1 d. pateikia savivaldybių administracijoms, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai apibendrintą informaciją apie visose Lietuvos savivaldybėse veikiančius atviruosius jaunimo centrus ir erdves.

 

__________________