PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽLIBINŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T1-230

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37  punktu bei atsižvelgdama į  Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro 2017 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. S-35 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro teikiamų paslaugų kainas (pridedama).

2.   Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T1-237 „Dėl Žlibinų kultūros centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo”.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis


PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. spalio 26 d.

sprendimu Nr. T1-230

 

Plungės rajono savivaldybės Žlibinų kultūros centro teikiamų paslaugų kainos

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Trukmė/kiekis/ matas

Paslaugos kaina, Eur

Pastabos

1.   Patalpų nuomos kainos renginiams

1.1.

Žlibinų kultūros centro salė

1 val.

20,00

Nuomojant ilgesniam kaip 1 val. trukmės renginiui, kiekvienos kitos valandos nuomos kaina mažinama 50 proc.

1.2.

Kantaučių skyriaus salė

1 val.

15,00

1.3.

Stanelių skyriaus salė

1 val.

15,00

2. Bilietų kaina į renginius, kuriuos organizuoja Žlibinų kultūros centras

2.1.

parodos

1 asmuo

nuo 1,00 iki 3,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti kainą konkrečiam renginiui, vadovaujantis patvirtintais įkainiais

2.2.

edukaciniai užsiėmimai

1 asmuo

nuo 1,00 iki 10,00

2.3.

renginiai vaikams

1 asmuo

nuo 1,00 iki 5,00

2.4.

renginiai suaugusiesiems

1 asmuo

nuo 1,00 iki 10,00

2.5.

proginiai renginiai

1 asmuo

nuo 5,00 iki 50,00

3. Mokamų meno kolektyvų nario mokestis

3.1.

liaudiško ir tautinio žanro kolektyvų

1 mėnuo

nuo 3,00 iki 10,00

Kultūros centro direktoriaus įsakymu nustatyti mokestį konkrečiam kolektyvui, vadovaujantis patvirtintais įkainiais

3.2.

pramoginio žanro kolektyvų

1 mėnuo

nuo 5,00 iki 20,00

4. Kitų paslaugų kainos

4.1.

konferencijų įrangos nuoma (nešiojamasis kompiuteris, ekranas, multimedija ir konferencinė lenta)

1 val.

10,00

Konferencijų įrangos nuoma (ekranas, multimedija ir konferencinė lenta)

4.2.

1 kėdės nuoma

para

2,00

Renginiams, vykstantiems ne kultūros centre ar skyriuose

4.3.

1 stalo nuoma

para

5,00

Renginiams, vykstantiems ne kultūros centre ar skyriuose

4.4.

1 perkolatoriaus kavai nuoma

para

10,00

Renginiams, organizuojamiems ne kultūros centro ar skyrių

4.5.

aktyvios garso sistemos nuoma

1 val.

5,00

Belaidė nešiojama kolonėlė

4.6.

1 komplekto kostiumo nuoma

para

10,00

 

4.7.

renginio vedimas kultūros centro (ir skyrių) patalpose

1 vnt.

15,00

Renginio vedimas kultūros centro (ir skyrių) patalpose

4.8.

renginio vedimas ne kultūros centro (ir skyrių) patalpose

1 vnt.

30,00

Renginio vedimas ne kultūros centro (ir skyrių) patalpose

4.9.

renginio scenarijaus sukūrimas ir renginio vedimas kultūros centro (ir skyrių) patalpose

1 vnt.

30,00

Renginio scenarijaus sukūrimas ir renginio vedimas kultūros centro (ir skyrių) patalpose

4.10.

renginio scenarijaus sukūrimas ir renginio vedimas ne kultūros centro (ir skyrių) patalpose

1 vnt.

60,00

Renginio scenarijaus sukūrimas ir renginio vedimas ne kultūros centro (ir skyrių) patalpose

4.11.

koncertinės ar pramoginės mėgėjų meno kolektyvų programos atlikimo paslauga

1 vnt.

nuo 50 iki 1000

Pasirašyti sutartis su paslaugų gavėjais ir nustatyti konkrečią kainą, vadovaujantis patvirtintais įkainiais

4.12.

tarpininkavimo ir bendradarbiavimo paslaugos, organizuojant įvairias kultūrines veiklas

proc.

5-25 proc. nuo organizuojamos veiklos pajamų

4.13.

bilietų platinimo paslauga

proc.

1–5 proc. nuo pajamų už parduotus bilietus

 

________________________________