herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-97 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d Nr. T-263

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-216 ir 2018 m. gegužės 17 d. sprendimu Nr. T-122) 1 punktą ir vietoj Kęstučio Rusteikos – viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus, įrašyti Liną Martinaitienę – viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorę.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis