LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. 3-25/D1-249 „DĖL GELEŽINKELIO STOČIŲ PROJEKTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. liepos 4 d. Nr. 3-271-(E)/D1-586

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e  Geležinkelio stočių projektavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3-25/D1-249 „Dėl Geležinkelio stočių projektavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

„3. Naujų ir rekonstruojamų geležinkelio stočių projektai rengiami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijomis (toliau – TSS), Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais, statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, higienos normomis ir kitais teisės aktais.“

2. Pakeičiame 42 punktą ir jį išdėstome taip:

„42. Kelius prie prekių platformų ir krovimo barų rekomenduojama projektuoti tiesiuose ruožuose, bet kreivių spinduliai negali būti mažesni kaip 500 m.“

3. Pakeičiame 52.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

„52.5. atstumas iki aukštų platformų turi būti 1920 mm, iki žemų – 1745 mm. Atskirais atvejais, nurodytais Statinių artumo gabaritų taikymo instrukcijoje, leidžiami nukrypimai nuo šių normų.“

4. Pripažįstame netekusiu galios 53 punktą.

5. Pakeičiame 89 punktą ir jį išdėstome taip:

„89. Peronų skersinis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 25 ‰ ir ne mažesnis kaip 15 ‰ (rekomenduojamas nuolydis – 25 ‰). Priestočio nuolydis turi būti nukreiptas nuo geležinkelio kelio, o tarpukelės perono – į perono vidurį.“

6. Pripažįstame netekusiu galios 151 punktą.

7. Pripažįstame netekusiu galios 158 punktą.

8. Pakeičiame 167 punktą ir jį išdėstome taip:

„167. Peronų plotis nustatomas atsižvelgiant į pavojingosios zonos plotį. Pavojingosios zonos plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 m, jeigu traukinių greitis šalia perono esančiais geležinkelio keliais yra iki 120 km/val., ir ne mažesnis kaip 1,5 m, jeigu traukinių greitis didesnis kaip 120 km/val.“

9. Pripažįstame netekusiu galios 168 punktą.

 

10. Pripažįstame netekusiu galios 169 punktą.

11. Pakeičiame 171 punktą ir jį išdėstome taip:

„171. Vieno lygio peronų perėjų, kuriomis bus vežamas bagažas ir paštas, plotis turi būti ne mažesnis kaip 4 m.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                    Rimantas Sinkevičius

 

 

Susisiekimo ministras,                                                   Rimantas Sinkevičius

laikinai einantis aplinkos

ministro pareigas