HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-338 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.09:2005 „VIENBUČIAI IR DVIBUČIAI GYVENAMIEJI PASTATAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. D1-87

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“, 9 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Projektuojant, statant naują statinį, rekonstruojant statinį ar keičiant statinio paskirtį, Namui skirtas žemės sklypas negali būti mažesnis kaip 400 m2, o vienbučio blokuoto užstatymo tipo [6.6.5] kiekvienam Namui  skirtas sklypas (ar jo dalis) – ne mažesnis kaip 200 m2.“ 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas