herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO

VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 20 d. Nr. T-8

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio 3 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n usprendžia:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vitalijus Gailius

 

 

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-8

 

 

joniškio rajono savivaldybės

2020–2022 metų strateginis

veiklos planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 metai


 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

I SKYRIUS

VEIKLOS KONTEKSTAS

 

Joniškio rajono savivaldybės, kaip institucijos, misija – tenkinant Joniškio rajono gyventojų viešuosius poreikius ir interesus, demokratiniu keliu plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti kokybišką viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą.

Joniškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2020–2022 metams skirtas įgyvendinti Joniškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2014–2020 metams, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-29. Joniškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano strateginiai tikslai atitinka Joniškio rajono plėtros iki 2020 metų plano tikslus.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Joniškio rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginį veiklos planą sudaro septynios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, jų siekimo uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti jų pasiekimo rodikliai.

 

II SKYRIUS

JONIŠKIO RAJONO VYSTYMOSI POKYČIAI

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto, kasmet atliekamame savivaldybių indekso tyrime analizuojama, kiek ir kaip visose 60 savivaldybių yra užtikrinama žmogaus ekonominė laisvė. 2019 m. Joniškio rajono savivaldybė pakilo iš 44-48 vietos į 36-39 vietas mažųjų savivaldybių indekse (51 balas iš 100), kuriomis dalijasi su Ukmergės r., ir Jonavos r. savivaldybėmis. Geriausiai įvertintos „Komunalinių paslaugų“, „Biudžeto“, „Turto valdymo“ ir „Administracijos sritys“. Kaip ir praėjusiais metais, Joniškio rajono savivaldybės „Administracijos sritis“ gerą įvertinimą pelnė dėl to, kad 2018 m. visus gyventojų prašymus išnagrinėjo laiku. Nors užimtų administracijos pareigybių skaičius tūkstančiui gyventojų liko didesnis nei vidutinis (9,1 pareigybės palyginti su 7,6 vidurkiu), tačiau jų išlaikymui reikėjo skirti 7,5 proc. patvirtinto biudžeto – mažiau nei vidutiniškai (8 proc.). „Komunalinių paslaugų“ srityje gerai vertinta tai, kad savivaldybė nevykdė vidaus sandorių, keleivių vežimo, daugiabučių administravimo, centralizuoto vandens ir šilumos tiekimo įmonės dirbo pelningai.

Joniškio rajono savivaldybė patenka tarp savivaldybių, kurių bendras investicijų kiekis traukiasi. Nors tiek materialinių, tiek užsienio investicijų daugėjo, jų vienam gyventojui vis dar teko mažiau nei vidutiniškai mažosiose savivaldybėse. Vienam gyventojui teko 696 eurai materialinių (vidutiniškai – 1 423 eurai) ir 412 eurų tiesioginių užsienio investicijų (vidutiniškai – 1 251 euras). Tūkstančiui gyventojų veikiančių ūkio subjektų, verslo liudijimų ir išduotų statybos leidimų teko mažiau nei vidutiniškai. „Mokesčių“ sritis prastesnį įvertinimą gavo, nes vidutinis žemės mokesčio tarifas siekė 1,2 proc. palyginti su 0,98 proc. vidurkiu, pagrindinis nekilnojamojo turto tarifas taip pat buvo didesnis (0,9 proc.) nei vidutinis (0,7 proc.), nenaudojamo nekilnojamo turto ir apleistos žemės mokesčių tarifai buvo maksimalūs (3 ir 4 proc.).

Joniškio rajono socialiniai rodikliai buvo prastesni už vidutinius. Nedarbo lygis savivaldybėje siekė 12,5 proc. ir buvo didesnis nei tarp mažųjų savivaldybių (9,7 proc.). 39,9 proc. bedarbių buvo ilgalaikiai, kai vidutiniškai – tik 28,6 proc. Socialines pašalpas gavo 5,7 proc. gyventojų (vidutiniškai – 3,8 proc.), o būsto šildymo kompensacijas – 10,2 proc. (vidutiniškai – 5,2 proc.).

Demografija. Joniškio rajono savivaldybė yra penkta pagal gyventojų skaičių Šiaulių apskrities savivaldybė. 2020 m. pradžioje Joniškio rajone gyveno 20 726 gyventojai, iš jų 9 570 gyventojų mieste ir 11 156 – kaime.

Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva ir Joniškio rajonas, yra prastėjantys demografiniai rodikliai. Mažėja gyventojų skaičius – per pastaruosius keletą metų gyventojų sumažėjo 14 proc.: 2014 m. Joniškio rajone gyveno 24,31 tūkst. gyventojų, o 2020 m. – 20,73 tūkst. (žr. 1 pav.).

 

1 pav. Joniškio r. gyventojų skaičius 2014–2020 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

 

Gyventojų mažėja dėl kelių priežasčių – neigiama natūrali gyventojų kaita, migracija į užsienio šalis, vidinė migracija į kitas savivaldybes. Gyventojų skaičiaus mažėjimas susijęs su tam tikrais iššūkiais, nes mažėja vartotojų bazė ir teritorijos ekonominis aktyvumas, sunkiau išlaikyti ir gerinti gyvenimo lygį, užtikrinti užimtumą ir pajamas, daugėja socialinių problemų.

Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus mažėja ir mokinių skaičius. Tai labai aktuali švietimo sektoriaus problema Joniškio rajono savivaldybėje. Nuo 2015 m. mokinių skaičius rajone sumažėjo 435 mokiniais, t. y. 16,1 proc. Dėl šios priežasties kilo ir daugiau problemų švietimo sektoriuje: buvo vykdoma švietimo sistemos pertvarka, mažinamas mokyklų skaičius. Nuo 2015 m. uždarytos arba reorganizuotos 3 ugdymo įstaigos. Kadangi mokinių skaičiaus mažėjimas išlieka aktualia problema, susiduriama su būtinybe ir toliau vykdyti švietimo sistemos pertvarką.

2 pav. Mokinių skaičius Joniškio rajone. Šaltinis – savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Kita problema – senėjanti visuomenė. Keičiasi visuomenės struktūra – mažėja darbingo amžiaus žmonių, vaikų, daugėja pensinio amžiaus žmonių. 2019 m. pradžioje Joniškio rajone gyveno 60 proc. darbingo amžiaus žmonių, 26 proc. pensinio amžiaus ir 14 proc. gyventojų iki 15 metų. Gyventojų senėjimas – sudėtingas reiškinys, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių: seniems žmonėms iškyla sveikatos, apsitarnavimo, prisitaikymo buityje ir visuomenėje problemų. Todėl senstant visuomenei, didėja mokesčių našta ekonomiškai aktyviems darbingo amžiaus gyventojams, didėja medicininės priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis.

Demografinės senatvės koeficientas rodo, kiek pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių tenka šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus – Joniškio rajone nuo 2015 m. jis išaugo beveik 17 proc. (žr. 3 pav.). Ši tendencija būdinga daugumai Europos šalių, ne išimtis yra Lietuva ir Joniškio rajono savivaldybė. Jauni žmonės išvyksta studijuoti ar dirbti į šalies didžiuosius miestus, užsienio valstybes, nebegrįžta į gimtąjį rajoną. Šalys ir miestai, kuriuose trūksta jaunimo, darbingo amžiaus žmonių, nėra patrauklūs investuotojams. Augant demografinės senatvės koeficiento reikšmei, svarbu rajono infrastruktūrą bei viešąsias paslaugas pritaikyti besikeičiančiai visuomenės struktūrai, sistemingai ir kompleksiškai įvertinti savivaldybės gyventojų paslaugų poreikius ir prioritetus.

 

3 pav. Joniškio r. demografinės senatvės koeficientas (65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 2015–2019 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas

 

Joniškio rajone ketvirtadalį visų rajono gyventojų sudaro pensinio amžiaus žmonės, todėl tikėtina, kad netolimoje ateityje daugeliui jų bus nustatytas socialinės priežiūros ar socialinės globos paslaugų poreikis. Dažniausiai senyvo amžiaus asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės globos, transporto paslaugos ir techninės pagalbos priemonės. Siekiant mažinti senų žmonių ir žmonių su negalia institucinės globos mastą bei orientuotis į bendruomeninių socialinių paslaugų plėtrą, Joniškio rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone“. Teikiant integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas, sudarytos sąlygos artimiesiems, prižiūrintiems neįgalius šeimos narius, įgyti, tobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams – kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą. Kvalifikuotą socialinę, medicininę ir konsultacinę pagalbą teikia specialistų komanda, sudaryta iš socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, slaugytojų bei jų padėjėjų, reabilitacijos specialisto.

Senstanti visuomenė, mažėjantis jaunų žmonių skaičius rajone sąlygoja didesnį socialinių paslaugų poreikį. Siekdama organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas gyventojams, savivaldybė sistemingai ir kompleksiškai vertina savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius, planuoja realias jų plėtros apimtis bei etapus, nustato savivaldybės socialinių paslaugų sistemos plėtros prioritetus.

Makroekonomika. Vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių verslo situaciją ir gyventojų verslumo lygį, yra bendras įmonių skaičius ir įmonių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų. Statistikos departamento duomenimis, 2019 m. pradžioje Joniškio rajono savivaldybėje veikė 477 ūkio subjektai. Joniškio rajone vyrauja smulkūs ūkio subjektai vertinant pagal darbuotojų skaičių. 331 veikiantis ūkio subjektas (0-4 darbuotojai), 47 veikiantys ūkio subjektai (5-9 darbuotojai), 41 veikiantis ūkio subjektas (20-49 darbuotojai), 3 veikiantys ūkio subjektai (150-249 darbuotojai). Daugiausia ūkio subjektų veikia didmeninės ir mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, kitos aptarnavimo veiklos, žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės, statybos bei apdirbamosios gamybos srityse.

Tiesioginės užsienio investicijos – svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti ilgalaikį ekonomikos augimą, sukurti didesnę pridėtinę vertę, greičiau diegti technologijos naujoves pramonėje ir kitose verslo srityse. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Joniškio rajono savivaldybės gyventojui, 2018 metų pabaigoje buvo 412 eurų. Šis rodiklis, lyginant su pastaraisiais keleriais metais Joniškio rajone buvo didžiausias, tačiau lyginant su kitomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis šis rodiklis išlieka mažas. Analizuojant materialines investicijas, tenkančias Joniškio rajonui (2015 m. – 23 216 Eur, 2016 m. – 17 692 Eur, 2017 m. – 21 326 Eur, 2018 m. – 27 868 Eur) Šiaulių apskrities kontekste išlieka pakankamai nedidelės, tačiau augančios, šalies savivaldybių kontekste šis rodiklis taip pat žemesnis nei vidutinis. Joniškio rajonas susiduria su problema, kad čia nėra didelės vartojimo rinkos, didelės žmogiškųjų išteklių pasiūlos ar didelę pridėtinę vertę turinčio verslo.

Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Joniškio rajone pastaraisiais metais auga –2016 m. sudarė 657,4 Eur, 2017 m. 726,4 Eur, 2018 m. 731,6 Eur., o 2019 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 1077,0 Eur. Tai beveik atitinka Šiaulių apskrities vidurkį (1079,03 Eur), pagal šį rodiklį Joniškio rajono savivaldybė nusileido Šiaulių miesto, Pakruojo rajono ir Akmenės rajono savivaldybėms.

Žemės ūkis. Joniškio rajonas yra žemės ūkio kraštas, garsėjantis derlingomis žemėmis bei gerai išvystytu žemės ūkiu, todėl Joniškio rajonas turi geras galimybes žemės ūkio sektoriaus plėtrai. Joniškio rajone daugiausia nedidelių (nuo 1 iki 10 ha) ūkių (776 vnt.), lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis. Rajone taip pat gana didelė procentinė dalis stambesnių (daugiau kaip 100 ha) ūkių, kurie sudaro (19,93 proc.) visų apskrities ūkių. Pagal ūkių skaičių apskrityje Joniškio rajono savivaldybė nėra išskirtinė tarp kitų apskrities savivaldybių, tačiau lenkia kitas savivaldybes pagal naudojamą (deklaruotą) žemės ūkio naudmenų bendrą plotą, tenkantį vienam ūkiui (šiuo atveju 59,55 ha), didesnis už apskrities (37,63ha), ir didesnis už šalies (23,22 ha) vidurkį. Įmonės ar ūkininkai dažniausiai specializuojasi auginti grūdines kultūras ir rapsus. Joniškyje yra nemažai ūkio subjektų, užsiimančių grūdų ir trąšų prekyba, perdirbimu ir saugojimu.

Pramonė. Pramonės produkciją daugiausia sudaro mėsos, pieno, duonos ir pyrago gaminiai, šaldytų pusgaminių produktai bei pašarai, o tai rodo pramonės orientaciją į žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir glaudžias sąsajas su esančia žemės ūkio gamyba Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat vystoma baldų bei medienos ir jos gaminių gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas.

Nedarbas. 2020 m. sausio 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, Joniškio rajone buvo registruoti 1544 bedarbiai, nedarbo lygis siekė 12,2 proc., lyginant su 2019 m. sausio 1 d. duomenimis, nedarbo lygis Joniškio rajono savivaldybėje mažėjo (1772 bedarbiai, nedarbo lygis 13,7 proc.) 1,5 proc. Lietuvoje nedarbo lygis 2020 m. sausio 1 d. siekė 8,7 proc., o Šiaulių apskrityje – 9,1 proc. Nedarbo problemas yra siekiama spręsti kompleksiškai – ne tik taikyti aktyvios darbo rinkos politikos priemones bedarbiams, bet ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą remiant smulkų ir vidutinį verslą, kuriant investicijų pritraukimo į savivaldybę galimybes.

Ekonominės aplinkos Joniškio rajono savivaldybėje gerinimas turi būti vykdomas kompleksiškai: didinamas savivaldybės žinomumas, plačiau pristatoma esama savivaldybės situacija, bendradarbiavimo ir investavimo galimybės, numatomos specialios savivaldybės veiklos priemonės. Savivaldybės žinomumas gali būti didinamas ir išnaudojant turimą turizmo potencialą, infrastruktūrą.


 

III SKYRIUS

JONIŠKIO RAJONO VEIKLOS PRIORITETAI

 

Joniškio rajono savivaldybės 2014–2020 m. strateginiame plėtros plane išskirti trys rajono veiklos prioritetai:

I. Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė;

II. Rajono konkurencingumo didinimas;

III. Darni gyvenamosios aplinkos raida.

Joniškio rajono savivaldybė, siekdama įgyvendinti strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, parengė trumpalaikį 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, kuriame nurodyti svarbiausi Joniškio rajono savivaldybės veiklos tikslai, darbai ir siekiami rezultatai.

 

STRATEGINIAI POKYČIAI IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 

I STRATEGINIS PRIORITETAS – IŠSILAVINUSI, SVEIKA IR PILIETIŠKA BENDRUOMENĖ

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti visuotinį švietimo prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti visuomenės sveikatą, plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti bendruomeniškumą

 

Kodas

 

Įgyvendinant šį tikslą, vykdomos programos:

 

01

 

Švietimo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo programa

 

02

 

Kultūros ir sporto plėtros programa

 

03

 

Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programa

 

Siekiant visapusiško mokymo proceso dalyvių poreikių tenkinimo Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, tikslinga ir toliau vykdyti švietimo sistemos optimizavimą, gerinti ugdymo kokybę bei ugdymo įstaigų materialiąją bazę.

2020–2022 m. bus tęsiami Joniškio rajono švietimo įstaigų atnaujinimo darbai: modernizuojami pastatai, gerinama aplinkos infrastruktūra, patalpose įrengiama moderni edukacinė aplinka, užtikrinamas kokybiškas ugdymas.

Siekiant užtikrinti visapusišką vaikų ugdymą, dėmesys bus skiriamas gabių vaikų skatinimo programai (dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, čempionatuose savivaldybių ir šalies mastu) įgyvendinti bei ankstyvajai intervencinei pagalbai teikti. Ankstyvoji intervencija padeda vaikui ugdyti emocines socialines kompetencijas, kurios stiprina teigiamas nuostatas mokyklos, mokymosi atžvilgiu, mažina rizikingo elgesio atvejus. Šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie efektyvios pagalbos vaikui ir jo šeimai. Norint gerinti ugdymo kokybę rajono ugdymo įstaigose bus remiamas mokytojų, mokyklų vadovų, kitų švietimo padalinio specialistų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas.

Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų palaikymas neatsiejamas nuo asmeninių, pilietinių, socialinių ir profesinių idėjų įgyvendinimo ir tęstinumo. Joniškio rajone bus plėtojamos suaugusiųjų neformaliojo švietimo paslaugos, trečiojo amžiaus universiteto veikla, skleidžiama informacija apie mokymosi visą gyvenimą galimybes. Tęsiamos nuo 2019 m. pradėtos šeimų stiprinimo priemonės, padedančios lavinti pozityvios tėvystės, emocinius, psichologinius, tėvų bendravimo su vaikais įgūdžius.

Siekiant gerinti Joniškio rajono bendruomenės sveikatą, svarbi sąlyga – kokybiškos, visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. Įgyvendinant šį uždavinį, 20202022 m. Joniškio rajono savivaldybė sieks plėtoti šiuolaikinę ir efektyvią, bendruomenės poreikius tenkinančią visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, atnaujinti sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę ir infrastruktūrą, pritraukti į rajoną jaunų, perspektyvių sveikatos priežiūros specialistų.

Gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžių, atsakomybės už savo sveikatą suvokimo ugdymas ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas bus užtikrinamas vykdant prevencinių sveikatos programų įgyvendinimą, organizuojant sveikatos raštingumą didinančias veiklas, skatinant ir remiant visuomenės sveikatos specialiąsias programas, teikiant įvairias sveikatinimo paslaugas. Siekiant stiprinti gyventojų psichinę ir emocinę sveikatą, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras tęs savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą. Mokymų pagalba bus ugdomas gebėjimas atpažinti savižudybės riziką, imtis veiksmų ir nukreipti tolesnės pagalbos. Tikimasi, kad šios priemonės įgyvendinimas prisidės prie sudėtingos problemos sprendimo, švies visuomenę ir skatins pokyčius.

Sveikos ir pilietiškos bendruomenės formavimas neįmanomas be socialinių paslaugų kokybės, įvairovės ir prieinamumo visiems Joniškio rajono savivaldybės gyventojams užtikrinimo.

Ilguoju planavimo periodu (iki 2022 m.) bus siekiama socialinių paslaugų teikimo deinstitucionalizacijos ir bendruomenėse teikiamų paslaugų (nestacionarių socialinių paslaugų) plėtros. Rajone išlieka aktualus nestacionarių socialinių paslaugų teikimo, pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose, integralios pagalbos paslaugų poreikis. Todėl, siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą įvairioms socialinių paslaugų gavėjų grupėms, 2020–2022 m. bus siekiama plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų tinklą, skatinti nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą. 2020 m. siekiant pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje teikiamų paslaugų, pradedamas įgyvendinti bendruomeninių vaikų globos namų steigimas.

Atsižvelgiant į išaugusį pagalbos socialinės rizikos šeimose gyvenantiems vaikams poreikį, ir toliau bus vykdoma vaikų dienos centrų tinklo plėtra steigiant naują dienos centrą Kriukų miestelyje ir plečiant esamą vaikų dienos centrą Joniškio mieste.

Joniškio rajono savivaldybė susiduria su gyventojų mažėjimo problema. Natūrali gyventojų kaita išlieka neigiama, todėl 2020 m. pradedam įgyvendinti nauja priemonė, kuria siekiama suteikti paramą ir palaikymą kiekvienai naujagimio susilaukusiai šeimai. Dovanojant kūdikio kraitelius su svarbiausiomis priemonėmis ne tik bus parodomas dėmesys, bet ir suteikiama materialinė parama, prisidedanti prie šeimos gerovės kūrimo. Taip pat 2020 m. bus pradedamas įgyvendinti projektas, kuriantis naujas bendruomenines paslaugas neįgaliajam ir jo šeimai (apsaugotas būstas, grupinio gyvenimo namai, dienos užimtumo paslaugos socialinėse dirbtuvėse), skatinantis žmonių su negalia savarankiškumą ir jų įgalinimą.

Tikimasi, kad socialinės paramos ir sveikatos apsaugos efektyvinimas padės tinkamai reaguoti į besikeičiančius bendruomenės socialinius poreikius ir padės spręsti kylančias problemas.

Joniškio rajono savivaldybė siekia gyventojams sudaryti sąlygas turiningai leisti laisvalaikį. 20202022 m. dėmesys bus telkiamas į kultūros sektoriaus paslaugų kokybės, atraktyvumo ir prieinamumo įvairioms kultūros vartotojų grupėms didinimą.

2019 m. baigtas Joniškio kultūros centro modernizavimas prisidės prie Joniškio kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybės gerinimo, jų įvairovės ir kokybės didinimo. Toliau bus plėtojama rajono kultūrinė veikla – vykdomi įvairūs kultūriniai renginiai, užtikrinama visapusiška kultūrinių renginių ir veiklų įvairovė, jų prieinamumas, tęsiamas kultūros ir meno iniciatyvų skatinimas, rajono meno mėgėjų kolektyvų rėmimas, etnokultūros populiarinimas. 2020–2022 m. planuojama Joniškio mieste įamžinti garsių, iš Joniškio kilusių žmonių atminimą. Tai svarbus žingsnis ne tik įprasminant ir pagerbiant kūrėjų darbus, bet ir populiarinant Joniškio kraštą, kuriant naujas lankytinas vietas.

Taip pat siekiama padidinti vaikų ir jaunimo, suaugusiųjų aktyvumą, fizinį pajėgumą, propaguoti sveiką gyvenseną. Užtikrinant gyventojų fizinį aktyvumą bus plėtojama sporto centro veikla, skatinama sporto klubų veikla, didinamas sportuojančių žmonių skaičius, remiamos komandos. 2019 m. atnaujinta sporto aikštynų infrastruktūra prisidės prie gyventojų aktyvumo didinimo, motyvuos atrasti naujas laisvalaikio praleidimo formas. Taip pat dėmesys bus skiriamas mokinių sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos ugdymui, mokymui suvokti kūno kultūros visapusišką naudą. Organizuojami įvairaus pobūdžio sporto renginiai, tarptautinės sporto varžybos bei siekiama kelti jų organizavimo kokybę, didinti masiškumą, prestižą. Norint gerinti sąlygas bendruomenės sportinės veiklos plėtotei, bus siekiama gauti finansavimą sporto aikštynų modernizavimui, naujų sporto erdvių sukūrimui.

Stiprinant Joniškio rajono visuomenės bendruomeniškumą ir pilietiškumą bus vystomos tarptautinės ir bendruomeninės projektinės veiklos. Siekiant gyventojų sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo didinimo, bendruomeninės veiklos aktyvumo bus remiamos nevyriausybinių organizacijų veiklos, meninės ir kultūrinės iniciatyvos, edukaciniai ir mokomieji užsiėmimai, sveikos gyvensenos ugdymas, dalyvavimas tarptautiniuose ar respublikiniuose renginiuose.

Įgyvendinant jaunimo politiką 2020 m. tiek nacionaliniu, tiek vietos savivaldos lygmeniu prioritetas bus skiriamas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui, jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimui ir plėtrai. Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą, tai būdas tobulėti, įgyti naujų žinių, profesinės patirties bei galimybė lengviau rasti darbą. Ši priemonė, prisidės prie jaunimo aktyvumo didinimo Joniškio rajone. Be savanoriškos veiklos, jauni žmonės bus skatinami dalyvauti jaunimo organizacijų, organizacijų, dirbančių su jaunimu ir neformalių jaunimo grupių veikloje, sprendžiamos mažiau galimybių turinčio jaunimo socialinės problemos. Taip pat bus plėtojama atviro jaunimo centro veikla, didinamas atviro jaunimo centro socialinių paslaugų prieinamumas ir gerinama materialinė bazė, kuriama jaunimui patraukli infrastruktūra, organizuojamas jaunimo ir su jaunimo dirbančių nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas.

Lygios moterų ir vyrų galimybės yra viena esminių demokratijos vertybių. Tam, kad ši lygybė būtų pasiekta, ji turi būti veiksmingai pritaikoma visuose gyvenimo aspektuose: politiniame, ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame. Siekiant lyčių aspekto integravimo, būtina keisti stereotipinį požiūrį į lyčių vaidmenis, aktyviai įgyvendinti lyčių lygybės principus praktikoje. 2020–2022 m., norint didinti informuotumą lyčių lygių galimybių srityje, numatoma vykdyti mokymus savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojams, apskritus stalus-diskusijas, dalintis gerąja patirtimi ir praktika.

 

II STRATEGINIS PRIORITETAS – RAJONO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo paslaugų plėtrai, užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

 

Kodas

 

Įgyvendinant šį tikslą, vykdomos programos:

04

Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas

05

Seniūnijų veiklos užtikrinimas

13

Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas

 

Efektyvus viešasis valdymas ir administravimas leidžia ugdyti sumanią, veiklią ir solidarią bendruomenę.

Viešojo administravimo organizacijose per pastaruosius kelerius metus galima pastebėti labai didelį susidomėjimą viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo gerinimo sprendimais. Sistemingai gerinti, tobulinti veiklą ir didinti teikiamų paslaugų kokybę savivaldybę taip pat skatina išaugę vartotojų (piliečių) aptarnavimo lūkesčiai bei Europos Sąjungos mastu plėtojama iniciatyva ir rekomendacijos. Siekiant užtikrinti savivaldybės veiklos valdymo efektyvumą ir patenkinti vartotojų aptarnavimo lūkesčius, numatomos priemonės, mažinančios administracinę naštą fiziniams ir juridiniams asmenims, užtikrinant sistemingą savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymąsi, gerinant savivaldybės veiklos planavimą ir valdymą, diegiant modernius vadybos metodus, skatinant aktyvesnį bendradarbiavimą su visuomene, plėtojant elektronines paslaugas.

Vienas iš Joniškio rajono savivaldybės veiklos prioritetų yra tobulinti gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje, vis daugiau perkeliant į elektroninę terpę savivaldybės teikiamų ir administruojamų paslaugų. Informacinių technologijų naudojimas viešojo administravimo sektoriuje sudaro prielaidas pagerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, klausimų sprendimą, didinti veiklos skaidrumą. 2020 m. atsinaujinsiančioje savivaldybės interneto svetainėje (www.joniskis.lt) skelbiami ir nuolat atnaujinami visų teikiamų administracinių paslaugų aprašymai, juose nurodomi teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą, informacija bei dokumentai, kuriuos turi pateikti pareiškėjai.

Joniškio rajono savivaldybė, įgyvendindama Vyriausybės patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ priemones, atveria savivaldybės turimus prioritetinius duomenis, juos publikuoja savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ ir atvirų duomenų portale http://opendata.gov.lt. Taip siekiama skatinti verslą ir visuomenę naudoti šiuos duomenis inovatyviems sprendiniams ir elektroninėms paslaugoms kurti, taip pat sudaryti sąlygas verslui diegti ir naudoti informacines ir ryšių technologijas, kad būtų padidintas verslo efektyvumas ir konkurencingumas.

Fiziniam rajono gyventojų saugumui užtikrinti bus baigiama įgyvendinti 2018–2020 metų Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programa ir priemonių planas, kuriuo siekiama kompleksiškai ir planingai plėtoti veiklą, skirtą gyventojų saugumui stiprinti, mažinti nusikalstamas veikas ir daromus pažeidimus viešosios tvarkos užtikrinimo srityje. Taip pat bus vykdomas Joniškio miesto nustatytų teritorijų stebėjimas įrengtomis stebėjimo kameromis.

Siekiant, kad Joniškio rajonas taptų palankesnis verslui, planuojama įgyvendinti keletą uždavinių: sudaryti palankias sąlygas gyventojams ir įmonėms pradėti ir plėtoti verslą; sudaryti sąlygas turizmo paslaugų plėtrai; gerinti gyventojų ir ūkio subjektų aptarnavimą savivaldybės institucijose; formuoti tinkamą savivaldybės įvaizdį.

Siekiant padidinti rajono konkurencingumą, dirbama keliomis kryptimis – investicijų pritraukimas, gyventojų verslumo skatinimas, patrauklių kultūros, turizmo produktų kūrimas. Norint pasiekti pažangos, būtina vystyti kryptingą bendradarbiavimą skatinant verslą ir investicijas, rajono žinomumą vietos ir užsienio rinkose, kurti konkurencingą verslo aplinką.

Smulkusis ir vidutinis verslas – tai lanksčiai prisitaikantis prie įvairių pokyčių, kuriantis naujas darbo vietas bei racionaliai naudojantis išteklius, sektorius, jis turi lemiamą įtaką ekonomikos pokyčiams. Smulkaus verslo įmonių plėtra yra vienas iš prioritetinių Europos Sąjungos ir Lietuvos politinių tikslų, todėl, siekiant skatinti verslumą, 2020–2022 m. ir toliau numatoma įgyvendinti smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo, Joniškio rajono kaimo bendruomenių rėmimo priemones, vykdyti prekybai skirtos infrastruktūros įrengimą. Norint ugdyti jaunųjų verslininkų kartą, bus vykdomos jaunimo verslumo priemonės, didinančios mokinių, studentų ir kitų jaunų asmenų domėjimąsi galimybėmis veikti savarankiškai, turėti savo verslą. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras aktyviai dirbs verslumo ugdymo ir verslo skatinimo srityje, skleis informaciją apie investicines galimybes ketinantiems pradėti verslą, potencialiems investuotojams.

Joniškio rajono konkurencingumui didinti planuojama plėtoti turizmo sektoriaus paslaugų įvairovę ir kultūros paveldo apsaugą bei pritaikymą viešiesiems poreikiams.

20202022 m. bus siekiama užtikrinti turizmo informacijos sklaidą ir viešinimą, kurti naujas turizmo trasas ir maršrutus, ženklinti turizmo objektus, didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų lankomumą ir žinomumą, tvarkyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, vykdyti kitas paveldosaugos veiklas.

Kadangi Joniškio rajone turizmo sektorius yra stipriai veikiamas sezoniškumo, bus siekiama skatinti, kurti ir palaikyti aktyvaus turizmo paslaugas, kad rajonas, kaip išskirtinė turistinė vietovė, išliktų turistams patrauklus ištisus metus. Kryptingai ir nuosekliai dirbant informacijos atnaujinimo reprezentacinėse svetainėse, raktinių žodžių naudojimo, išskirtinumo ir unikalumo išryškinimo srityje, taikant inovatyvias ir tradicines rinkodaros priemones (reklaminiai leidiniai, reklama televizijoje, spaudoje, radijuje ir kt.) bus galima pasiekti ne tik turistinių srautų didėjimo, bet ir vietos bei užsienio investuotojų dėmesio.

 

III STRATEGINIS PRIORITETAS – DARNI GYVENAMOSIOS APLINKOS PLĖTRA

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią rajono gyvenamąją aplinką

 

Kodas

 

Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma programa:

12

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas

 

Darni gyvenamosios aplinkos plėtra susijusi su Joniškio rajono susisiekimo sistemos plėtra, efektyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos plėtra, darnios ir švarios aplinkos užtikrinimu, viešųjų erdvių funkcionalumo didinimu bei gyvenamojo fondo kokybės gerinimu ir plėtra.

Kelių ir apšvietimo infrastruktūros gerinimas Joniškio rajono savivaldybėje bus vykdomas užtikrinant gatvių ir kelių rekonstrukciją bei plėtrą. 2019 m. įrengtas Joniškio miesto rytinis aplinkkelis ženkliai pagerina susiekimą tarp Pakruojo bei Joniškio rajono gyvenviečių ir Latvijos, bei tuo pačiu sumažina transporto srautą, oro taršą ir triukšmo lygį Joniškio miesto centre. Atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takai taip pat prisideda prie susisiekimo sistemos gerinimo, oro taršos ir triukšmo lygio mažinimo. 2020 m. bus siekiama spręsti problemines gatvių ir kelių rekonstrukcijos sritis, gerinti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūrą.

Siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą bei mažinti aplinkos taršą, 2020 m. bus modernizuojama neefektyvi, per didelius energijos išteklius naudojanti Joniškio miesto ir rajono gatvių apšvietimo sistema. 2019 m. sėkmingai įgyvendintas apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimo projektas paskatino intensyvesnį šios problemos sprendimą. Susidėvėję ir neefektyvūs esami šviestuvai bus keičiami į LED tipo šviestuvus, gerinamas apšvietimas tamsiu paros metu. Tai prisidės prie saugumo didėjimo gyvenamosiose vietovėse, gyventojų saugumo keliuose didinimo, nelaimingų atsitikimų skaičiaus mažinimo, kriminogeninės situacijos gerinimo ir aplinkosauginių problemų sprendimo. Atnaujintas apšvietimo sistemos tinklas leis taupyti elektros energiją, mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiriamų į aplinką kiekį.

Įgyvendinant išsikeltą strateginį tikslą, numatyta atnaujinti ir plėtoti vandens tiekimo, vandens gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. 2020 m. Joniškio rajono savivaldybėje pradedamas vykdyti vandens gerinimo įrenginių statybos projektas. Šio projekto dėka net 13-oje gyvenviečių bus pagerinta tiekiamo vandens kokybė, sumažintas bendrosios geležies kiekis vandenyje iki leistinų higienos normų.

Įgyvendinant vandentvarkos projektus siekiama didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą visame rajone. Siekiant skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti buitines nuotekas, nuo 2020 m. pradedama teikti finansinė parama individualiems nuotekų valymo įrenginiams arba nuotekų išsėmimo rezervuarams įsigyti. Tinkamai tvarkomos buityje susidarančios nuotekos, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo ir gyventojų sąmoningumo ugdymo.

Taip pat, bus vykdoma vandentvarkos inžinerinių statinių priežiūra, padėsianti užtikrinti tinkamą paviršinio vandens šalinimą.

Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje prioritetinės aplinkos apsaugos sritys yra keturios: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas, klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių. Prie Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos tikslų įgyvendinimo prisideda ir Joniškio rajono savivaldybė. 2020–2022 m. bus siekiama vystyti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, didinti viešosios paskirties objektų, daugiabučių namų energijos vartojimo efektyvumą, toliau bus taikomos aplinkos apsaugos priemonės, vykdomas visuomenės aplinkosauginis švietimas.

Darnios ir švarios aplinkos užtikrinimas Joniškio rajone bus skatinamas vykdant atliekų tvarkymo sistemos priežiūrą ir tobulinimą, remiant ir propaguojant aplinkos apsaugos iniciatyvas, tvarkant apleistus bešeimininkius pastatus, išvalant Joniškio mieste esančią, naftos produktais užterštą teritoriją, užtikrinant švaros ir tvarkos palaikymą rajone, gyvūnų gerovės poreikių tenkinimą.

Vykdoma atliekų prevencija, padės užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus. 2019 m. įgyvendinus komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektą, toliau bus vykdomas viešinimas, rengiami informaciniai pranešimai atliekų rūšiavimo klausimais, vykdomi susitikimai su gyventojais norint pasiekti geriausius, susidarančių atliekų rūšiavimo rezultatus. Įgyvendindama aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, Joniškio rajono savivaldybė prisidės prie gyventojų lūkesčio gyventi švariau ir geriau užtikrinimo.

Gerinant Joniškio rajono savivaldybės viešojo ūkio paslaugų kokybę, bus užtikrinamas viešojo ūkio paslaugų teikimas, atnaujinamos ir plėtojamos rajono kapinių teritorijos, įrengiamas kolumbariumas Joniškio miesto kapinėse.

Atsižvelgiant į šiandienos ekologiškos gyvenamosios aplinkos aktualijas, bus siekiama plėsti efektyvią ir saugią atliekų surinkimo sistemą, gerinti geriamojo vandens kokybę, mažinti triukšmą ir užtikrinti ekologišką aplinką.

Kompleksiškai plėtojant gyvenamąsias teritorijas ir viešąsias erdves, bus vykdomas viešųjų erdvių modernizavimas įkuriant naujas erdves, įrengiant nemokamą interneto prieigą.

Joniškio rajono savivaldybė 2020 m. prisijungs prie Europos Sąjungos vieningos skaitmeninės rinkos iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimo. Šios iniciatyvos dėka 8-uose Joniškio miesto viešosiose erdvėse ir pastatuose (centrinės miesto aikštės, parkas, ligoninė, poliklinika, autobusų stotis ir kt.) bus teikiama nemokama kokybiška interneto prieiga vietos gyventojams ir miesto svečiams. Taip pat siekiant didinti viešųjų erdvių patrauklumą bei gyventojų aktyvumą, planuojama įrengti 1000 kv. metrų prekybos aikštelę miesto centre.

2020 m. gerinant Joniškio rajono kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą bus likviduojami bešeimininkiai statiniai, kad rajono erdvės, ypač esančios šalia gyvenamųjų vietovių taptų estetiškesnės, nekeliančios pavojaus žmonių saugumui.

Ilguoju 20202022 m. periodu planuojama gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę Joniškio miesto daugiabučių namų kvartaluose, atnaujinat ir praplečiant važiuojamųjų bei pėsčiųjų dalių dangas, tvarkant žaliuosius plotus, įrengiant vaikų žaidimų aikšteles, kitą viešąją infrastruktūrą.

Atnaujintos viešosios erdvės taps patrauklesnės ir funkcionalesnės rajono gyventojams, padės gerinti bendruomenės gyvenimo kokybę, didins pasitenkinimą gyvenamąja aplinka.

Gerinant ir plečiant Joniškio rajono savivaldybės gyvenamąjį fondą bus baigiama vykdyti socialinio būsto plėtra naujai įrengiant socialinius būstus pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Siekiant atkurti ar pagerinti Joniškio rajone esančių daugiabučių namų technines ir energines normatyvines savybes, gerinti daugiabučių namų techninę būklę, estetinį rajono vaizdą, didinti nekilnojamojo turto vertę ir mažinti namų išlaikymo išlaidas, bus įgyvendinama Joniškio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa.


 

SVARBIAUSI DARBAI

 

Joniškio rajono savivaldybė 2020 m. planuoja atlikti keletą svarbiausių darbų (projektų), kuriems bus skiriamos Europos Sąjungos struktūrinių bei kitų fondų, valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto bei kitos lėšos pagal Strateginio plėtros plano 2014–2020 metams numatytus strateginius tikslus:

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti visuotinį švietimo prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti visuomenės sveikatą, plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti bendruomeniškumą

·    Joniškio „Aušros“ gimnazijos modernizavimas, įrengiant modernią edukacinę aplinką;

·    Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas;

·    Švietimo įstaigų patalpų ir aplinkos infrastruktūros atnaujinimas;

·    Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra;

·    Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugų plėtra;

·    Kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo rėmimas, projektų kofinansavimas;

02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo paslaugų plėtrai, užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

·    Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas ir rėmimas;

·    Turizmo informacinės struktūros plėtros Joniškio rajone programos įgyvendinimas;

·    Verslumo ugdymo ir verslo skatinimo Joniškio rajone programos įgyvendinimas;

·    Kelias savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės sistemos plėtojimas.

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią rajono gyvenamąją aplinką

·    Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse;

·    Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone;

·    Apšvietimo inžinierinių tinklų atnaujinimas Joniškio mieste ir rajone;

·    Individualių valymo įrenginių įsigijimo kompensavimas gyventojams;

·    Prekybos aikštelės Upytės g. įrengimas;

·    Viešojo belaidžio interneto tinklo įrengimas Joniškio rajone;

·    Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Joniškio rajone.

 

 

PLANUOJAMI REZULTATAI

 

Planuojami rezultatai numatyti Joniškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2020–2022 metams programose (1–7 priedai).

 


 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

STRATEGINIAI TIKSLAI IR EFEKTO KRITERIJAI

 

01 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti visuotinį švietimo prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę atskirtį, ugdyti visuomenės sveikatą, plėtoti kultūrinę veiklą ir skatinti bendruomeniškumą

Siekiant šio tikslo vykdomos programos:

01 programa: „Švietimo paslaugų užtikrinimas ir gerinimas“

02 programa: „Kultūros ir sporto plėtra“

03 programa „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“

Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2022 m.):

E-01-03 Gyventojų skaičiaus pokytis Joniškio rajono savivaldybėje < -1,7 proc.

2019 m. reikšmė – -1,84 proc.

E-01-03 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė > 75 metai

2019 m. reikšmė – 73 metai

02 STRATEGINIS TIKSLAS – sudaryti palankias sąlygas verslo ir turizmo paslaugų plėtrai, užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Siekiant šio tikslo vykdomos programos:

04 programa „Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimas ir gerinimas“

05 programa „Seniūnijų veiklos užtikrinimas“

13 programa „Kultūros paveldo puoselėjimas. Turizmas. Verslas“

Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2022 m.):

E-02-01 Perkeltų į elektroninę erdvę paslaugų kiekis < 60 proc.

2019 m. reikšmė – 57 proc.

E-02-02 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų) > 16

2019 m. reikšmė – 14,7

E-02-03 Vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų < 11 proc.

2019 m. reikšmė – 11,8 proc.

03 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti patrauklią, švarią ir saugią rajono gyvenamąją aplinką

Siekiant šio tikslo vykdoma programa

12 programa „Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas“

Efekto kriterijai (nurodomos siektinos reikšmės 2022 m.):

E-03-01 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su patobulinta danga dalis > 16,0 proc.

2019 m. reikšmė – 14,6 proc.

E-03-02 Rekonstruota apšvietimo sistemos dalis Joniškio rajone > 12,0 proc.

2019 m. reikšmė – 8,3 proc.

 

 

Savivaldybės strateginio veiklos plano priedai

 

 

1 priedas. Švietimo paslaugų užtikrinimo ir gerinimo programa (kodas 01).

 

2 priedas. Kultūros ir sporto plėtros programa (kodas 02).

 

3 priedas. Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimo programa (kodas 03).

 

4 priedas. Savivaldybės ir viešojo valdymo paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa (kodas 04).

 

5 priedas. Seniūnijų veiklos užtikrinimo programa (kodas 05).

 

6 priedas. Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo programa (kodas 12).

 

7 priedas. Kultūros paveldo puoselėjimo. Turizmo. Verslo programa (kodas 13).