LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO REGLAMENTO

(2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. REDAKCIJA) PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2018 m. spalio 31 d. Nr. 17B-1

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo organizaciniame posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento (2015 m. rugpjūčio 31 d. redakcija) pakeitimus ir papildymus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 3 straipsniu, Konstitucinis Teismas

 

nusprendžia:

 

1. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentą
(TAR, 2015-08-31, Nr. 13255):

1.1. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 41 punktą ir jį išdėstyti taip:

Teisėjas, manydamas, kad yra Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aplinkybių, kurios gali sukelti pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo rengiant bylą teisminiam posėdžiui ar ją nagrinėjant, privalo raštu apie tai pareikšti ir prašyti Konstitucinio Teismo spręsti jo nusišalinimo klausimą.

Jeigu Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos aplinkybės paaiškėja atliekant gauto prašymo ar paklausimo išankstinį tyrimą, teisėjas privalo raštu apie tai pareikšti ir prašyti Konstitucinio Teismo pirmininko spręsti jo nusišalinimo klausimą. Teisėjo nusišalinimo nuo išankstinio prašymo ar paklausimo tyrimo klausimą pirmininko teikimu gali spręsti Konstitucinis Teismas.“

1.2. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Teisėjas negali eiti jokių kitų renkamųjų arba skiriamųjų pareigų, dirbti verslo, komercijos arba kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse, užsiimti individualia veikla pagal verslo liudijimą ar pažymą. Teisėjas gali dirbti pedagoginį ir kūrybinį darbą, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais eiti tarptautinio teismo teisėjo pareigas, taip pat dalyvauti su teisingumo sistemos ir teismų veiklos tobulinimu susijusiuose Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektuose, kuriais siekiama prisidėti prie kitų valstybių partnerystės su Europos Sąjunga ar NATO arba jų integracijos į šias organizacijas skatinant universalių, demokratinių valstybių vertybių ir Europos Sąjungos teisės principų sklaidą. Teisėjas gali dalyvauti tik su teisėjo nešališkumu ir nepriklausomumu suderinamoje veikloje, ši veikla neturi trukdyti tinkamai ir efektyviai vykdyti teisingumą. Administracinės pareigos mokymo, mokslo arba kūrybinėse įstaigose yra nesuderinamos su teisėjo pareigomis. Teisėjas negali būti jokių kitų įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų gynėjas arba atstovas.

Teisėjas taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus teisėjo atlyginimą ir užmokestį už pedagoginę ir kūrybinę veiklą. Atlyginimą už dalyvavimą šiame Reglamento punkte nurodytuose projektuose teisėjas gali gauti tik jeigu juose dalyvaudamas vykdo pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Teisėjas taip pat gali gauti tarptautinio teismo teisėjo atlyginimą (kai yra derinamos Konstitucinio Teismo ir tarptautinio teismo teisėjo pareigos), tačiau tuo metu jis negali gauti Konstitucinio Teismo teisėjo atlyginimo.“

1.3. Pripažinti netekusiais galios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento
47.7 ir 47.8 punktus, pakeisti 47.6 punktą ir visą šio reglamento 47 punktą išdėstyti taip:

47. Nustatoma tokia Konstitucinio Teismo aparato struktūra:

47.1. kancleris;

47.2. pirmininko patarėjai ir kiti pirmininkui arba kancleriui tiesiogiai pavaldūs valstybės tarnautojai;

47.3. teisėjų padėjėjai;

47.4. Teisės tyrimų skyrius;

47.5. Administravimo ir protokolo skyrius;

47.6. Išteklių valdymo skyrius.“

1.4. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 49 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Konstitucinis Teismas yra Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos, Europos konstitucinių teismų konferencijos, Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos tikrasis narys ir vykdo iš šių organizacijų narystės kylančius įsipareigojimus.“

 

1.5. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Seimo Pirmininkas arba jo pavaduotojas, savo parašu patvirtindamas Seimo narių parašus, nurodo tvirtinamų parašų skaičių ir parašų tvirtinimo datą. Parašų tvirtinimo data negali būti ankstesnė už prašymo surašymo datą.“

1.6. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 72 punktą ir jį išdėstyti taip:

72. Prašymai, paklausimai ir jų priedai elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma Konstituciniam Teismui pateikiami elektroninio pašto adresu lrkt@lrkt.lt. Patikrinęs, ar gautas kreipimasis pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atsakingas Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas jį užregistruoja.“

1.7. Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74. Kreipimaisi į Konstitucinį Teismą – prašymai ar paklausimai – registruojami tam skirtame registre, kuriame yra nurodoma kreipimųsi gavimo data, pareiškėjas, prašymo (paklausimo) turinys. Vėliau šiame registre yra įrašoma Teismo tvarkomojo posėdžio sprendimo arba Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkio turinys ir data, bylos numeris, priimto Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ar sprendimo data.“

1.8. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 111 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Šaukimai, pranešimai ir kvietimai pristatomi per kurjerius arba paštu. Suderinus su Konstitucinio Teismo pirmininku arba kancleriu, kurjerio funkcijas gali atlikti ir Teismo darbuotojas ar valstybės tarnautojas. Šaukimo įteikimo adresatui laikas pažymimas įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje šaukimo dalyje, kurioje, patvirtinant šaukimo įteikimą, pasirašoma. Adresatui atsisakius pasirašyti, tai pažymima įteikiamame šaukime ir Teismui grąžintinoje jo dalyje, atsisakymas patvirtinamas kurjerio ar pašto darbuotojo parašu.“

1.9. Papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 120 punktą nauja 3 dalimi:

„Teisminiame posėdyje priimti sprendimai paskelbiami žodžiu ir prireikus įforminami surašant atskirą dokumentą – protokolinį sprendimą. Protokoliniame sprendime nurodoma: nagrinėjamos bylos numeris, sprendimo pavadinimas, posėdžio vieta ir data, sprendimo numeris (jeigu tame posėdyje priimtas daugiau nei vienas protokolinis sprendimas), posėdžio pirmininko vardas ir pavardė, dalyvaujančių teisėjų vardai ir pavardės, posėdžio sekretoriaus vardas ir pavardė, dalyvaujančių byloje asmenų vardai, pavardės ir pareigos, byloje nagrinėjamas klausimas ir jo pagrindas, nuoroda į posėdžio garso įrašą, sprendžiamas klausimas, priimto sprendimo esmė ir pagrindiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas. Protokolinį sprendimą pasirašo posėdžio sekretorius ir Konstitucinio Teismo pirmininkas.“

1.10. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 127 punktą ir jį išdėstyti taip:

127. Konstitucinio Teismo nutarimai, išvados, sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai grąžinti prašymą ar paklausimą pareiškėjui, sprendimai dėl konstitucinės justicijos bylos nutraukimo, sprendimai dėl teisenos byloje nutraukimo, sprendimai dėl nutarimo, išvados, sprendimo išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą priimami pasitarimų kambaryje.“

1.11. Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento 139 punktą ir jį išdėstyti taip:

139. Konstitucinio Teismo išvados, taip pat sprendimai priimti nagrinėti prašymą ar paklausimą, sprendimai atsisakyti nagrinėti prašymą ar paklausimą arba grąžinti jį pareiškėjui, sprendimai nutraukti bylą ar teiseną, sprendimai dėl Konstitucinio Teismo išvadų, sprendimų išaiškinimo ar peržiūrėjimo, sprendimai kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą ar Europos Žmogaus Teisių Teismą, Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkiai skelbiami Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ir įsigalioja jų paskelbimo dieną.

Konstitucinio Teismo išvadas ir sprendimus paskelbus Konstitucinio Teismo interneto svetainėje, žiniasklaidai išplatinamas pranešimas apie juos. Pranešimas taip pat paskelbiamas Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.“

2. Šis Konstitucinio Teismo sprendimas, išskyrus jo 1.3 punktą, įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

3. Šio Konstitucinio Teismo sprendimo 1.3 punktas įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.

4. Šį Konstitucinio Teismo sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Konstitucinio Teismo interneto svetainėje.

 

Konstitucinio Teismo teisėjai                                                                   Elvyra Baltutytė

 

Gintaras Goda

 

Vytautas Greičius

 

Gediminas Mesonis

 

Vytas Milius

 

Daiva Petrylaitė

 

Janina Stripeikienė

 

Dainius Žalimas