Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimO Nr. 2063 „DĖL CIVILINIŲ PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ paTVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 28 d. Nr. 1195
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

9.3. licencijos turėtojas (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas, kodas, buveinė, o jeigu licencijos turėtojas – fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta);“.

2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Policijos informacinės sistemos licencijuojamos veiklos posistemyje (toliau – licencijuojamos veiklos posistemė) registruojamos išduotos licencijos ir fiksuojami Taisyklių 9 punkte išvardyti duomenys.“

3. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Taisyklių 3 ir 4 punktuose nurodyti subjektai, norintys gauti licenciją, tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą ar kitomis elektroninėmis priemonėmis (toliau – elektroninės priemonės), paštu ar per pasiuntinius pateikia licencijas išduodančiai institucijai prašymą, kuriame nurodomas juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo pavadinimas, kodas, buveinė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo, – fizinio asmens gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta), telefono ir (ar) fakso numeriai, licencijuojamos veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, pavadinimas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, – juridinio asmens, jo padalinio ar kitos organizacijos vadovo, kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) gimimo data, vardas ir pavardė), prašymo pateikimo data. Prašymą subjektai gali pateikti ir per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, kurio veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1702 „Dėl Paslaugų ir gaminių kontaktinio centro veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos kompetentingomis institucijomis tvarkos aprašo ir Statybos srities gaminių kontaktinio centro bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, pagal Vyriausybės priskirtą kompetenciją nustatančiomis esminius statinių reikalavimus ir statinių techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – kontaktinis centras). Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip).“

4. Pakeisti 14.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.1. juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo steigimo dokumentų originalai arba jų kopijos (jeigu šie dokumentai nėra kaupiami Juridinių asmenų registre);“.

5. Papildyti 141 punktu:

141. Licenciją išduodančios institucijos įgaliotas pareigūnas, gavęs Taisyklių 14 punkte nurodytus dokumentus, padaro pateiktų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į licencijuojamos veiklos posistemę, pateiktus dokumentus grąžina juos pateikusiam asmeniui, o gautą prašymą taip pat užregistruoja licencijuojamos veiklos posistemėje.“

6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad pateiktas prašymas neišsamus (jame pateikta ne visa Taisyklių 13 punkte nurodyta informacija) arba nepateikti Taisyklių 14 punkte nurodyti dokumentai, kurių reikia licencijai gauti, per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per 10 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją ir apie tai, kad terminas išduoti licenciją skaičiuojamas nuo visų licencijai gauti reikalingų dokumentų ir informacijos gavimo institucijoje dienos. Licencijas išduodanti institucija pranešimą subjektui gali pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

7. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Gavusi visus Taisyklių 13 ir 14 punktuose nurodytus dokumentus ir informaciją, licencijas išduodanti institucija policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka privalo patikrinti, ar juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialų vadovui, kontroliuojančiam (-iems) asmeniui (-ims) ar fiziniam asmeniui (jeigu dėl licencijos gavimo kreipiasi fizinis asmuo) (toliau – tikrinami asmenys) nėra (yra) taikomi Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai. Jeigu prašoma išduoti licenciją gaminti civilines pirotechnikos priemones Lietuvos Respublikoje, duomenis apie užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo įregistravimą Lietuvos Respublikoje licencijas išduodanti institucija patikrina Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Licencijas išduodanti institucija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas gautas, ir nurodo terminą, per kurį prašymas turi būti išnagrinėtas. Pareiškėjas taip pat informuojamas, kad kilus ginčui tarp jo ir licencijas išduodančios institucijos pareiškėjas turi teisę apskųsti licencijas išduodančios institucijos veiksmus (neveikimą) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Patvirtinimas prašymą pateikusiam subjektui gali būti pateiktas elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

8. Pripažinti netekusiu galios 17 punktą.

9. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Licencijas išduodanti institucija, įvertinusi pateiktus dokumentus, licenciją išduoda arba rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją pateikia prašymą pateikusiam subjektui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų licencijai gauti reikalingų dokumentų gavimo. Licencijas išduodanti institucija atsakymą prašymą pateikusiam subjektui gali pateikti elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

10. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Pašalinęs licencijos galiojimo sustabdymo priežastis, licencijos turėtojas apie tai raštu informuoja licencijas išduodančią instituciją (rašte turi būti išdėstyti tai patvirtinantys faktai ir (ar) pateikiami dokumentai). Licencijos turėtojas informaciją gali pateikti elektroninėmis priemonėmis (pasirašęs saugiu elektroniniu parašu arba asmens tapatybę patvirtinęs kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip), tiesiogiai ar per kontaktinį centrą. Licencijas išduodanti institucija, nustačiusi, kad licencijos galiojimo sustabdymo priežastys pašalintos, per 10 kalendorinių dienų nuo licencijos turėtojo rašto gavimo priima sprendimą panaikinti licencijos sustabdymą ir apie šį sprendimą informuoja licencijos turėtoją ir teritorinę policijos įstaigą, kurios teritorijoje vykdoma licencijuojama veikla. Informacija gali būti pateikta elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

11. Pakeisti 26.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

26.3. pasikeitus juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų filialo vadovui ar bent vienam juridinį asmenį, kitą organizaciją ar jų filialą kontroliuojančiam asmeniui, taip pat pasikeitus juridinio asmens, kitos organizacijos teisinei formai, juridinio asmens, kitos organizacijos, jų padalinio pavadinimui, buveinei ar fizinio asmens vardui, pavardei, deklaruotai gyvenamajai vietai (jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo), apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią informacija jam tapo ar turėjo tapti žinoma, informuoti licencijas išduodančią instituciją; informacija gali būti pateikta elektroninėmis priemonėmis (pasirašius saugiu elektroniniu parašu arba asmens tapatybę patvirtinus kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip), tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius;“.

12. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Licencija patikslinama (išrašoma nauja licencija su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens, kitos organizacijos teisinė forma, pavadinimas, buveinė ar deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo).“

13. Pakeisti 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30. Licencijos turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo steigimo dokumentuose (fizinis asmuo – nuo asmens duomenų ar deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimo) informuoti licencijas išduodančią instituciją apie pasikeitusią juridinio asmens, kitos organizacijos teisinę formą, juridinio asmens, kitos organizacijos, jų padalinio pavadinimą, buveinę ar fizinio asmens vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą (jeigu licencijos turėtojas yra fizinis asmuo) ir pateikti paraišką, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, taip pat licencijos originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą licenciją). Informacija gali būti pateikta elektroninėmis priemonėmis (pasirašius saugiu elektroniniu parašu arba asmens tapatybę patvirtinus kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip), tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

14. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Licenciją praradusiam licencijos turėtojui, kuris pateikia paraišką ir motyvuotą paaiškinimą, licencijas išduodanti institucija išduoda licencijos dublikatą su žyma „Dublikatas“ arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti licencijos dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Paraiška ir motyvuotas paaiškinimas gali būti pateikti elektroninėmis priemonėmis (pasirašius saugiu elektroniniu parašu arba asmens tapatybę patvirtinus kitais saugiais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ar kitaip), tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, paštu ar per pasiuntinius.“

15. Pakeisti 33 punktą ir jį išdėstyti taip:

33. Licencijas išduodanti institucija apie licencijos dublikato išdavimą ar patikslinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje vykdoma licencijuojama veikla, juridinio asmens, organizacijos ar jų filialo pavadinimą, kodą, buveinę ar fizinio asmens vardą, pavardę, gimimo datą, deklaruotą gyvenamąją vietą, telefono ir (ar) fakso numerius, licencijos pavadinimą ir numerį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas