http://intranet.siauliai.lt/files/download/Dokument%C5%B3_formos51/herbai/herbas-didelis-jb.jpg

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ ŠILUMOS KAINOS PAPILDOMOS DEDAMOSIOS NUSTATYMO

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. T-375

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 4 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, 76 punktu ir atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ 2016-10-25 raštą Nr. SD-2120 „Dėl šilumos kainos papildomos dedamosios nustatymo“,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti, kad:

1. AB „Šiaulių energija“ papildomai gautos pajamos, dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios 2015 m. sausio 1 d.–2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, iš viso 2138,7 tūkst. Eur, būtų paskirstytos 24 mėnesių laikotarpiui mažinant šilumos kainą 0,28 ct/kWh be PVM.

2. Šio sprendimo 1 punkte nustatyta šilumos kainos dedamoji galioja nuo 2016 m. lapkričio 4 d., taikoma nuo 2016 m. gruodžio 1 d.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas