VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS IR ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 24 d. Nr. O3E-152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 631 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-1890 (toliau – Įstatymo pakeitimas) 14 straipsnio 6 ir 12 dalimis, atsižvelgdama į Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17.2 papunktį, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.3 ir 23.4 papunkčius bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m. gegužės 17 d. pažymą Nr. O5E-126 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Komisija nutaria:

1. Patvirtinti Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios 2011 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. O3-175 „Dėl Elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad Komisija 2019 m. birželio 1 d. Komisijos interneto svetainėje paskelbia informaciją apie elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinę kainą, taikomą aukcionui, numatytam Įstatymo pakeitimo 14 straipsnio 6 dalyje (toliau – Pirmasis aukcionas). Skaičiuojant atskaitinę kainą Pirmajam aukcionui, duomenys, reikalingi atskaitinei kainai apskaičiuoti, naudojami už 36 paskutinius kalendorinius mėnesius, pasibaigusius 2019 m. balandžio 30 d., o Metodikos 14.2 papunktyje – naudojami aktualiausi duomenys 2019 m. balandžio 30 dienai.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės Komisijos 2019 m. gegužės 24 d.

nutarimu Nr. O3E-152

 

PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS IR ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių atskaitinės kainos (toliau – atskaitinė kaina) nustatymo tvarką.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai, atitinkančiai Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus ekonomines sąlygas.

3. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Metodika, nustato prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams ir atskaitinę kainą kiekvienam organizuojamam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui (toliau – aukcionas).

4. Komisijos nustatyta ar perskaičiuota prognozuojama elektros energijos rinkos kaina naudojama nustatant viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų gavėjams mokėtinas sumas, vadovaujantis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

5.1. Apsimestiniai sandoriai – energijos biržoje ar dvišalių sandorių pagrindu sudaromi pasiūlymai pirkti ar parduoti energijos išteklius, kai energijos išteklių biržos dalyviai siekia ne įsigyti ar realizuoti energijos išteklius, o prisidengę tokiais pasiūlymais siekia daryti tikslingą įtaką energijos išteklių rinkos kainos pokyčiams (kainos didėjimui ar mažėjimui) ar kitaip gali iškreipti energijos rinkos sąlygas.

5.2. Galimai apsimestiniai sandoriai – sandoriai, fiksuojami energijos biržose, apie kuriuos Komisijai informaciją ir pagrindžiančius įrodymus dėl rinkos dalyvio galimo siekio daryti įtaką energijos išteklių kainos pokyčiams pateikė energijos išteklių biržos ir (ar) elektros energijos rinkos operatorius ir dvišaliai, ne per biržą sudaromi sandoriai, kurių atžvilgiu Komisija yra pradėjusi tyrimą.

6. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS NUSTATYMO IR PERSKAIČIAVIMO TVARKA

 

7. Komisija nustato prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems arba perskaičiuoja einamiesiems kalendoriniams metams kaip svertinį vidurkį įvertinusi:

7.1. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje, nevertinant Metodikos 7.3 papunktyje nurodytu būdu suprekiautų kiekių CET (angl. Central Europe Time) laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. arba ne vėliau kaip du mėnesiai iki perskaičiuotos kainos taikymo dienos, jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama einamiesiems kalendoriniams metams;

7.2. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus didmeninėje elektros energijos rinkoje pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas tiesiogines dvišales sutartis tarp Lietuvos gamintojų ir tiekėjų už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. arba ne vėliau kaip du mėnesiai iki perskaičiuotos kainos taikymo dienos, jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama einamiesiems kalendoriniams metams;

7.3. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus pagal prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišalio susitarimo pagrindu Lietuvos teritorijoje už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. arba ne vėliau kaip du mėnesiai iki perskaičiuotos kainos taikymo dienos, jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama einamiesiems kalendoriniams metams;

7.4. elektros energijos kainas ir kiekius, fiksuojamus ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją), ateinantiems kalendoriniams metams, o jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama – aktualiausiais kainos perskaičiavimo metu duomenimis iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos;

7.5. vertinamas skirtumas tarp elektros energijos kainų ir kiekių, suprekiautų elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje, apskaičiuojamų Metodikos 7.1 papunktyje nustatyta tvarka, ir elektros energijos kainų ir kiekių, suprekiautų elektros energijos biržoje Suomijos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. arba ne vėliau kaip du mėnesiai iki perskaičiuotos kainos taikymo dienos, jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama einamiesiems kalendoriniams metams.

8. Komisija, nustatydama prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems arba perskaičiuodama einamiesiems kalendoriniams metams, nevertina:

8.1. remtinos elektros energijos gamybos kiekių, suprekiautų dvišalėmis sutartimis už Komisijos nustatytą rinkos kainą;

8.2. dvišalėmis sutartimis suprekiautų balansavimo ir reguliavimo energijos kiekių ir kainų;

8.3. Apsimestiniais ir Galimai apsimestiniais sandoriais suprekiautų pagalbinių instrumentų ir elektros energijos kiekių ir kainų;

8.4. suprekiautų reguliavimo energijos kiekių ir kainų.

9. Prognozuojama elektros energijos rinkos kaina skaičiuojama:

čia:

 

PR – prognozuojama elektros energijos rinkos kaina ateinantiems arba einamiesiems kalendoriniams metams, Eur/MWh;

PEX, t – elektros energijos kainos elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, Eur/MWh (pagal Metodikos 7.1 papunktį);

QEX, t – elektros energijos kiekiai, suprekiauti elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, MWh (pagal Metodikos 7.1 papunktį);

PF, T – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišaliais susitarimais Lietuvos teritorijoje vidutinė svertinė kaina parą T, Eur/MWh (pagal Metodikos 7.3 papunktį);

QF, T – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje ir dvišaliais susitarimais Lietuvos teritorijoje elektros energijos kiekiai, MWh; (pagal Metodikos 7.3 papunktį);

PD, M – šalia elektros energijos biržos sudarytų dvišalių sutarčių vidutinė svertinė mėnesio M kaina, Eur/MWh (pagal Metodikos 7.2 papunktį);

QD, M – pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas dvišales sutartis suprekiautas mėnesio M kiekis, MWh (pagal Metodikos 7.2 papunktį);

PN,A elektros energijos kaina, fiksuojama ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją), ateinantiems kalendoriniams metams (pagal Metodikos 7.4 papunktį);

QN,A elektros energijos kiekis, fiksuojamas ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją), ateinantiems kalendoriniams metams MWh (pagal Metodikos 7.4 papunktį);

PS,t – elektros energijos kainos elektros biržoje Suomijos teritorijoje, t valandą, Eur/MWh (pagal Metodikos 7.5 papunktį);

QS,t – elektros energijos kiekiai, suprekiauti elektros biržoje Suomijos teritorijoje, t valandą, MWh (pagal Metodikos 7.5 papunktį);

t – ataskaitinio laikotarpio valanda;

y – atskaitinio laikotarpio valandų skaičius;

T – ataskaitinio laikotarpio para;

d – ataskaitinio laikotarpio parų skaičius;

M – ataskaitinio laikotarpio mėnuo;

m – ataskaitinio laikotarpio mėnesių skaičius;

A– ataskaitinio laikotarpio metai;

z – ataskaitinio laikotarpio metų skaičius.

 

10. Komisija, nustatydama prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems ar einamiesiems kalendoriniams metams, papildomai įvertina:

10.1. elektros energijos kainų, nurodytų Metodikos 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose, statistiniais metodais nustatytą dinamikos tendenciją ateityje, ateinantiems kalendoriniams metams, o jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama – nuo perskaičiuotos kainos taikymo dienos iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos;

10.2. kitą Komisijai prieinamą informaciją bei žinomas aplinkybes, galinčias daryti reikšmingą įtaką prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai ateinančiais kalendoriniais metais, o jei prognozuojama elektros energijos rinkos kaina perskaičiuojama – nuo perskaičiuotos kainos taikymo dienos iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos.

11. Jei Komisija nustato, kad Metodikos 10.1–10.2 papunkčiuose nurodytų veiksnių įtaka prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai PR yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 5 proc., Komisija šią įtaką įvertina koreguodama PR, apskaičiuoto pagal Metodikos 9 punktą, dydį 5 proc. verte, o esant argumentuotam vertinimui – gali būti koreguojamas iki 10 proc. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos koregavimo atveju Komisija viešai įvardija veiksnius, darančius reikšmingą įtaką prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai, ir argumentuoja, kodėl yra į juos atsižvelgiama.

12. Komisijos nustatyta rinkos kaina ateinantiems arba perskaičiuota einamiesiems kalendoriniams metams naudojama nustatant VIAP lėšų metinę sąmatą ateinantiems ar einamiesiems kalendoriniams metams, vadovaujantis Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei apskaičiuojant visuomeninę elektros energijos kainą reguliuojamiems vartotojams.

13. Prognozuojama elektros energijos rinkos kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių vieno ar kelių veiksnių (dėl infliacijos, pralaidumų ribojimų, ar kitų objektyvių aplinkybių), kuriais remiantis buvo nustatyta prognozuojama elektros energijos rinkos kaina, pokyčių.

 

 

III SKYRIUS

ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMO TVARKA

 

14. Komisija nustatydama atskaitinę kainą konkrečiam aukcionui kaip svertinį vidurkį, įvertina:

14.1. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje laiku, už 36 paskutinius kalendorinius mėnesius, pasibaigusius ne vėliau kaip du mėnesiai iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo tvarkaraštyje (toliau – tvarkaraštis) nustatytos aukciono datos;

14.2. elektros energijos kainas ir kiekius, fiksuojamus ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją) ateinantiems kalendoriniams metams ne vėliau kaip du mėnesiai iki tvarkaraštyje nustatytos aukciono datos;

14.3. elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus pagal prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje Lietuvos teritorijoje už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių ne vėliau kaip du mėnesiai iki tvarkaraštyje nustatytos aukciono datos;

14.4. vertinamas skirtumas tarp elektros energijos kainų ir kiekių, suprekiautų elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje, apskaičiuojamų Metodikos 14.1 papunktyje nustatyta tvarka, ir elektros energijos kainų ir kiekių, suprekiautų elektros energijos biržoje Suomijos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje laiku už 36 paskutinius kalendorinius mėnesius, pasibaigusius ne vėliau kaip du mėnesiai iki tvarkaraštyje nustatytos aukciono datos;

15. Komisija, nustatydama atskaitinę kainą konkrečiam aukcionui, nevertina:

15.1. remtinos elektros energijos gamybos kiekių, suprekiautų dvišalėmis sutartimis už Komisijos nustatytą rinkos kainą;

15.2. šalia elektros energijos biržos sudarytų tiesioginių dvišalių sutarčių tarp Lietuvos gamintojų ir tiekėjų bei dvišalėmis sutartimis suprekiautų balansavimo ir reguliavimo energijos kiekių ir kainų;

15.3. Apsimestiniais ir Galimai apsimestiniais sandoriais suprekiautų pagalbinių instrumentų ir elektros energijos kiekių ir kainų;

15.4. suprekiautų reguliavimo energijos kiekių ir kainų;

15.5. dvišalių pagalbinių instrumentų sutarčių.

16. Atskaitinė kaina skaičiuojama:

 

čia:

PA – atskaitinė kaina konkrečiam aukcionui, Eur/MWh;

– elektros energijos kainos elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, Eur/MWh (pagal Metodikos 14.1 papunktį);

– elektros energijos kiekiai, suprekiauti elektros biržoje Lietuvos teritorijoje, t valandą, MWh (pagal Metodikos 14.1 papunktį);

PN1,s1 elektros energijos kaina, fiksuojama ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją), ateinantiems kalendoriniams metams (pagal Metodikos 14.2 papunktį);

QN1,s1 elektros energijos kiekis, fiksuojamas ateities sandoriams aplinkinėse rinkose (pagal www.nasdaqomxcommodities.com viešai skelbiamą informaciją), ateinantiems kalendoriniams metams, MWh (pagal Metodikos 14.2 papunktį);

PL,T1 – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių Lietuvos teritorijoje vidutinė svertinė kaina parą T1, Eur/MWh (pagal Metodikos 14.3 papunktį);

QL,T1 – prekybos pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje Lietuvos teritorijoje elektros energijos kiekiai, MWh (pagal Metodikos 14.3 papunktį);

PF1,t1 – elektros energijos kainos elektros biržoje Suomijos teritorijoje, t valandą, Eur/MWh (pagal Metodikos 14.4 papunktį);

QF1,t1 – elektros energijos kiekiai, suprekiauti elektros biržoje Suomijos teritorijoje, t valandą, MWh (pagal Metodikos 14.4 papunktį);

t1 – ataskaitinio laikotarpio valanda;

y1– atskaitinio laikotarpio valandų skaičius;

T1 – ataskaitinio laikotarpio para;

d1 – ataskaitinio laikotarpio parų skaičius;

s1– ataskaitinio laikotarpio metai;

z – ataskaitinio laikotarpio metų skaičius.

17. Komisija, nustatydama atskaitinę kainą papildomai įvertina:

17.1. elektros energijos kainos, nurodytos Metodikos 14.1 papunktyje, statistiniais metodais nustatytą dinamikos tendenciją ateityje, einamiesiems ir (ar) ateinantiems kalendoriniams metams;

17.2. kitą Komisijai prieinamą informaciją bei žinomas aplinkybes, galinčias daryti reikšmingą įtaką atskaitinei kainai ateinančiais kalendoriniais metais.

18. Jei Komisija nustato, kad Metodikos 17.1–17.2 papunkčiuose nurodytų veiksnių įtaka atskaitinei kainai PA yra reikšminga, t. y. lemia daugiau nei 5 proc., Komisija šią įtaką įvertina koreguodama PA, apskaičiuoto pagal Metodikos 17 punktą, dydį 5 proc. verte, o esant argumentuotam vertinimui – gali būti koreguojamas iki 10 proc. Atskaitinės kainos koregavimo atveju Komisija viešai įvardija veiksnius, darančius reikšmingą įtaką atskaitinei kainai, ir argumentuoja, kodėl yra į juos atsižvelgiama.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU PROGNOZUOJAMA ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS IR ATSKAITINĖS KAINOS NUSTATYMU IR PROGNOZUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS KAINOS PERSKAIČIAVIMU

 

19. Asmuo, organizuojantis prekybą pagalbiniais instrumentais, nustatęs, kad energijos išteklių biržos dalyvių pateikti prekybos pasiūlymai gali būti laikomi apsimestiniais, pateikia Komisijai tai pagrindžiančius įrodymus.

20. Energijos išteklių operatorius:

20.1. prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai perskaičiuoti einamiesiems metams, Komisijai paprašius, per 10 kalendorinių dienų Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis pagalbiniais instrumentais, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, Komisijos nurodytu laikotarpiu;

20.2. prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai nustatyti ateinantiems kalendoriniams metams iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis pagalbiniais instrumentais, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio
31 d.;

20.3. Atskaitinei kainai nustatyti, Komisijai paprašius, per 10 kalendorinių dienų Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis pagalbiniais instrumentais, už Komisijos nurodytą laikotarpį.

21. Asmenys, sudarantys sutartis dėl prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu:

21.1. prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai perskaičiuoti einamiesiems metams, Komisijai paprašius, per 10 kalendorinių dienų Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, Komisijos nurodytu laikotarpiu (priedas);

21.2. prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai nustatyti ateinantiems kalendoriniams metams iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Komisijai raštu pateikia informaciją apie elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus naudojantis prekybos pagalbiniais instrumentais ar dvišalių susitarimų pagrindu, už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių, pasibaigusių einamųjų kalendorinių metų rugpjūčio 31 d. (priedas).

22. Asmenys, veikiantys elektros energetikos sektoriuje, turi teisę Komisijai pranešti raštu apie jiems žinomas aplinkybes, galinčias daryti reikšmingą įtaką prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai ateinančiais kalendoriniais metais ir atskaitinei kainai kiekvienam konkrečiam aukcionui.

23. Komisija iki einamųjų metų spalio 15 d. prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams arba atsižvelgiant į Elektros energetikos įstatyme nustatytus valstybės reguliuojamų paslaugų kainų terminus, bet ne vėliau kaip 75 kalendorinės dienos iki prognozuojamos elektros energijos kainos taikymo einamiesiems kalendoriniams metams, ir atskaitinę kainą kiekvienam aukcionui kartu su informacija apie planuojamą organizuoti aukcioną patvirtina atskiru nutarimu ir paskelbia Komisijos interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Asmuo, organizuojantis prekybą pagalbiniais instrumentais, privalo užtikrinti iš rinkos dalyvių gaunamos informacijos konfidencialumą.

25. Komisija, vadovaudamasi Energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Elektros energetikos įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę iš energetikos įmonių ar asmenų, kurių vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su energetikos veikla, bei valstybės institucijų gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentus, būtinus elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai nustatyti.

26. Asmenys, pažeidę šios Metodikos reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Komisijos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant šią Metodiką, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

_________________

 

Prognozuojamos elektros energijos rinkos

kainos ir atskaitinės kainos nustatymo

metodikos

priedas

 

Duomenys apie ūkio subjektą:

 

Duomenys apie kontaktinį asmenį:

 

Pavadinimas

 

V., pavardė

 

Kodas

 

Pareigos

 

Buveinės adresas

 

Telefonas

 

Telefonas

 

Faksas

 

Faksas

 

El. paštas

 

Tinklalapis

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

DIDMENINĖS PREKYBOS PAGAL DVIŠALES SUTARTIS IR PAGALBINIAIS INSTRUMENTAIS ATASKAITA

 

__________________

(sudarymo data)

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, rastine@regula.lt

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

.....

Tūkst. kWh

Tūkst. Eur

(mėnuo)

(mėnuo)

.....

(mėnuo)

1.

Parduota elektros energijos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

iš jų (pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas tiesiogines dvišales sutartis): (nurodyti, kam parduota)

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

iš jų (pagalbiniais instrumentais dvišalių susitarimų pagrindu): (nurodyti, kam parduota)

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pirkta elektros energijos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

iš jų (pagal šalia elektros energijos biržos sudarytas tiesiogines dvišales sutartis): (nurodyti, iš ko pirkta)

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

iš jų (pagalbiniais instrumentais dvišalių susitarimų pagrindu): (nurodyti, iš ko pirkta)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________               ______________                         ____________________

    (Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

______________