HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-269 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „VISUOMENINIO TRANSPORTO IR DARNAUS JUDUMO SKATINIMAS (PASPIRTUKAI, DVIRAČIAI, DALIJIMOSI PASLAUGA IR PAN.)“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 9 d.  Nr.  D1-179

Vilnius 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymą Nr. D1-269 „Dėl klimato kaitos programos priemonės „Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, įgyvendindamas 2022–2025 metų klimato kaitos programos investicijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 383 „Dėl 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo“, 5.4 papunktį ir vykdydamas 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 4.1 papunktį,“. 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)“ tvarkos aprašą: 

1.2.1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

1.2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip: 

4. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti prašymus gauti kompensacinę išmoką (toliau – prašymas), vertina prašymus, vykdo kompensacinių išmokų skyrimą iš Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų ir kompensacijų gavėjų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašu patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-160 Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – pažangos priemonės aprašas).“

1.2.3. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

7.2. kompensacinė išmoka – tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjo įsigyto viešojo transporto metinio bilieto ar kitų  bilietų, išskyrus vienkartinius viešojo transporto bilietus, E-piniginės papildymui (viešojo transporto, pasidalijimo paslaugų) pareiškėjo pasirinkta suma, dviračio, elektrinio paspirtuko, elektrinio dviračio, elektrinio triračio ar elektrinio keturračio įsigijimo išlaidoms kompensuoti;“. 

 

1.2.4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tinkamomis laikomos išlaidos nuo 2022 m. sausio 1 d.“

1.2.5. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

12.1. pareiškėjas, norintis gauti kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir privalomoje Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo formoje (registracijos kodas C.1= C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2022 m. birželio 1 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2021 m. vasario 2 d. arba 2022 m. balandžio 20 d. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP); šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro pagal ENTP; pasirinktinai įsigyti tvarkos aprašo 11 punkte nurodytas paslaugas ir (ar) transporto priemones, neviršydamas tvarkos aprašo 9 punkte nustatytos maksimalios kompensacinės išmokos sumos, ir pateikti prašymą Agentūrai.“  

1.2.6. Pripažįstu netekusiu galios 13.3 papunktį.

1.2.7. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip: 

17. Pareiškėjas gali pateikti prašymą tik vieną kartą pagal kvietimo priemonę. Visos įsigytos paslaugos ir (ar) transporto priemonės, išvardytos tvarkos aprašo 11 punkte, privalo būti nurodytos viename prašyme. Kompensacinė išmoka neteikiama Pareiškėjui, kuriam buvo išmokėta kompensacinė išmoka ir pateiktas prašymas.“ 

1.2.8. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip: 

19. Patvirtinus pažangos priemonės aprašą, Agentūra  suderina su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kvietimo datą teikti registracijos formas ir savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti prašymus ir kitą reikiamą informaciją.“

1.2.9. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 

23. Prašymus Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę. Vėliau prašymai nepriimami.“

1.2.10. Papildau 30 punktu:

30. Pareiškėjas teikdamas prašymą įsipareigoja nenaudoti ūkinei veiklai vykdyti mažiau taršių transporto priemonių, už kurias skirta Tvarkos aprašo 11.4.1 ir 11.4.2 papunkčiuose nurodyta kompensacija.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos prašymams, pateiktiems nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Aplinkos ministras                                                    Simonas Gentvilas