PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 3 D. SPRENDIMO NR. T1-324 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T1-255 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-65

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, pakeisto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T1-324 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-255 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

1.1. pakeisti 7.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.2. vienas gyvenantis asmuo yra sulaukęs pensinio amžiaus, yra išankstinės pensijos gavėjas arba yra neįgalusis, kurio pajamos (3 praėjusių mėnesių iki kreipimosi vidutinės pajamos) iki teisės atsiradimo į lengvatą mėnesio yra mažesnės už 3,0 valstybės remiamų pajamų dydį per mėnesį“;

1.2. pakeisti priedo 8 eilutę ir ją išdėstyti taip:

¨ vidutinės 3 praėjusių mėnesių pajamos yra mažesnės negu 3,0 valstybės remiamų pajamų dydžiai per mėnesį;“.

2. Nustatyti, kad sprendimo 1 punkte nurodytos lengvatos taikomos vietinei rinkliavai, apskaičiuotai nuo 2017 metų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis