herbas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 5 d. Nr. T-358

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“, ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Šiaulių apygardos administraciniam teismui adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-204

(2017 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. T-358 redakcija)

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ SKYRIMO JAUNIESIEMS MENININKAMS KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso (toliau – Konkursas) organizavimo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jas tvarką.

2. Šiaulių miesto savivaldybės stipendijos jauniesiems menininkams (toliau – stipendija) kiekvienais metais mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros plėtros programai (toliau – Programa) įgyvendinti.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

3.1. jaunasis menininkas – meno kūryba ir (ar) menine veikla užsiimantis asmuo nuo 14 iki 35 metų amžiaus;

3.2. kūrybinė programa – stipendijos gavimo metu įvykdytas kūrybinis-meninis veiksmas (koncertas, paroda, spektaklis, akcija ir kt.) muzikos, teatro, šokio, literatūros, vaizduojamojo meno srityse.

4. Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Šiaulių mieste. Kai kuriais atvejais Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba) gali pritarti, kad stipendija būtų skirta ne Šiauliuose gyvenančiam, dirbančiam ar besimokančiam, bet vertingą kūrybinę programą Šiauliuose įgyvendinančiam jaunajam menininkui.

5. Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius).

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS IR FINANSAVIMO PRINCIPAI

 

6. Konkurso tikslas – skatinti talentingų jaunųjų menininkų aktyvumą ir kūrybingumą.

7. Kasmet skiriamos 4 stipendijos jauniesiems menininkams jų pateiktoms kūrybinėms programoms įgyvendinti. Jei Kultūros taryba nepritaria keturių jaunųjų menininkų kūrybinėms programoms, gali būti skiriamas mažesnis stipendijų skaičius.

8. Jaunasis menininkas turi teisę pakartotinai pretenduoti į stipendiją praėjus ne mažiau kaip dvejiems metams po stipendijos gavimo.

9. Jaunasis menininkas gali gauti stipendiją ne daugiau kaip du kartus.

10. Jaunasis menininkas praranda teisę dalyvauti Konkurse, jei, gavęs stipendiją, už kūrybinės programos įgyvendinimą neatsiskaitė nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

STIPENDIJOS DYDIS IR SKYRIMO TRUKMĖ

 

11. Vienos stipendijos dydis 1500 Eur.

12. Stipendijos skyrimo trukmė vieneri metai.

13. Stipendija išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį po 125 Eur.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS PATEIKIMO TVARKA

 

14. Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė). Paraiškų priėmimo terminas – 10 darbo dienų nuo paskelbimo interneto svetainėje dienos.              

15. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

16. Kartu su paraiška pateikiama:

16.1. asmens tapatybės dokumento kopija;

16.2. gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma ar įstaigos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, raštiškas patvirtinimas.

17. Kartu su paraiška galima pateikti papildomą medžiagą (pvz.: rekomendaciją, rankraštį, kompaktinį diską ir kt.).

18. Paraiška nesvarstoma, jei:

18.1. užpildyta ne kompiuteriu;

18.2. pateikta pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo terminui;

18.3. nepateikti dokumentai, nurodyti 16 punkte.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS VERTINIMO TVARKA

 

19. Paraiška analizuojama ir vertinama Kultūros tarybos posėdyje.

20. Kultūros taryba vertina paraišką (toliau – kūrybinė programa), vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:

20.1. kūrybinės programos meninė vertė – 1–5 balai;

20.2. kūrybinės programos novatoriškumas – 1–5 balai;

20.3. kūrybinės programos viešumas, prieinamumas visuomenei – 1–5 balai.

21. Rekomenduojamas finansavimas kūrybinei programai, kurios vertinimo balų suma didesnė arba lygi 10.

22. Kultūros taryba, išanalizavusi kūrybinę programą, užpildo kūrybinės programos  vertinimo lapą  (toliau – vertinimo lapas).

23. Kultūros taryba, išanalizavusi ir įvertinusi kūrybines programas, surašo posėdžio protokolą ir teikia išvadą Kultūros skyriui.

24. Kultūros skyrius, atsižvelgdamas į Kultūros tarybos protokolo išvadą, rengia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymo projektą dėl stipendijų skyrimo.

25. Stipendijos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

VI SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

26. Savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus, ir jaunasis menininkas (toliau – stipendijos gavėjas) sudaro savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo kūrybinei programai įgyvendinti sutartį (toliau – sutartis).

27. Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius lėšas stipendijos gavėjui perveda į sutartyje nurodytą asmeninę sąskaitą.

28. Lėšų skyrimas nutraukiamas, jeigu stipendijos gavėjas:

28.1. pažeidžia sutarties sąlygas;

28.2. miršta.

29. Pasibaigus kalendoriniams metams, bet ne vėliau kaip per mėnesį, stipendijos gavėjas Kultūros skyriui pateikia kūrybinės programos įgyvendinimo ataskaitą (toliau – ataskaita).

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

30. Stipendijos gavėjas visiškai atsako už kūrybinės programos įgyvendinimą.

31. Stipendijos gavėjas, nepateikęs ataskaitos nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per mėnesį privalo grąžinti skirtą stipendiją į savivaldybės biudžetą, lėšas pervesdamas į sutartyje nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą.

32. Kultūros skyrius stipendijų gavėjų ataskaitas teikia susipažinti Kultūros tarybai.

33. Visi kilę klausimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

34. Paraiškos, vertinimo lapo, sutarties, ataskaitos formos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

35. Informacija apie skirtas stipendijas skelbiama interneto svetainėje.

36. Nuostatai gali būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________