LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL techninIŲ klaidŲ ištaisymo ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. vasario 9 D. ĮSAKYME NR. 3D-92 „DĖL 2022 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 3D-108

Vilnius

 

 

I š t a i s a u technines klaidas 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Išdėstau 1 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 3 punktą taip:

„3.

Projekto poreikio patvirtinimo dokumentas (pareiškėjo visuotinio narių susirinkimo protokolas (arba jo išrašas) ir susirinkimo dalyvių sąrašas arba vadovo ar įgalioto asmens parašu patvirtintas dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kad projektas suderintas su pareiškėjo nariais, gautas rašytinis arba žodinis narių pritarimas)

“.

 

2. Išdėstau 1 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 7 punktą taip:

„7.

Dokumentas, kuriuo patvirtinamas turimas narių skaičius 2021 m. sausio 1 d., narių sąrašas (nario vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas)

“.

 

3. Išdėstau 2 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 4 punktą taip:

„4.

Projekto poreikio patvirtinimo dokumentas (pareiškėjo visuotinio narių susirinkimo protokolas (arba jo išrašas) ir susirinkimo dalyvių sąrašas arba vadovo ar įgalioto asmens parašu patvirtintas dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kad projektas suderintas su pareiškėjo nariais, gautas rašytinis arba žodinis narių pritarimas)

“.

 

4. Išdėstau 2 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 8 punktą taip:

„8.

Dokumentas, kuriuo patvirtinamas turimas narių skaičius 2021 m. sausio 1 d., narių sąrašas (nario vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas).

“.

 

5. Išdėstau 3 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 3 punktą taip:

„3.

Projekto poreikio patvirtinimo dokumentas (pareiškėjo visuotinio narių susirinkimo protokolas (arba jo išrašas) ir susirinkimo dalyvių sąrašas arba vadovo ar įgalioto asmens parašu patvirtintas dokumentas, kuriame būtų nurodyta, kad projektas suderintas su pareiškėjo nariais, gautas rašytinis arba žodinis narių pritarimas)

 

“.

 

6. Išdėstau 3 priedo 7 dalies „Pridedami dokumentai“ 8 punktą taip:

„8.

Dokumentas, kuriuo patvirtinamas turimas narių skaičius 2021 m. sausio 1 d.,   narių sąrašas (nario vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas) (taikoma, kai paraišką teikia kaimo bendruomenė); kaimo bendruomenes vienijančių organizacijos narių sąrašas (taikoma, kai paraišką teikia rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, forma pateikiama Taisyklių 4 priede), narių sąrašas arba  nuoroda į šių duomenų šaltinį (taikoma, kaip paraišką teikia nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija)

“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas