LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-362 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. 5-V-563

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) A kategorijos ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius (duslintuvus ir naktinius taikiklius), lazerinius taikiklius ir (ar) B kategorijos ginklus.

2.2. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimas – nustatyta tvarka atliekami veiksmai, susiję su leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pratęsimu (ginklų perregistravimu).

2.3. Leidimas parduoti (perdirbti) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo turi teisę parduoti (perdirbti) dokumente nurodytą ginklą (ginklus).

2.4. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus – dokumentas, kuris patvirtina, kad fizinis asmuo turi teisę įsigyti, laikyti (nešiotis) C kategorijos ginklus.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Įstatyme ir Lietuvos Respublikos įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties.“

2. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. medicininio patikrinimo išvadą, kad asmuo dėl sveikatos būklės gali įsigyti ir turėti ginklus, išduotą Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Fizinių asmenų, norinčių gauti leidimą laikyti ar leidimą nešiotis ginklus, medicininio patikrinimo tvarkos aprašo bei Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka (toliau – medicininio patikrinimo išvada). Medicininio patikrinimo išvados pateikti nereikia, jeigu asmuo kreipiasi dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus patikslinimo arba kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos informacine sistema (toliau – Policijos IS). Apie tai, kad fizinio asmens medicininio patikrinimo išvada yra saugoma ESPBI IS, pareiškėjas pažymi prašyme. Šis punktas netaikomas specialaus statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;“.

3. Papildau nauju 7.6 papunkčiu:

7.6. užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-ias), kad šioje (-iose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas (toliau – teistumo pažyma), kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikiama dėl pareiškėjo ar kartu su juo viename būste gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų, kurie yra užsieniečiai, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenę ne Lietuvos Respublikoje);“.

4. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. per PEPS pateikto prašymo ir Aprašo 7.2, 7.4, 7.5, 7.6 ar 7.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų elektronines kopijas perkelia į PLVIS. Jeigu asmens medicininio patikrinimo išvada išduota trumpesniam nei 5 metų laikotarpiui, duomenis apie medicininės pažymos galiojimo datą pareigūnas suveda į PLVIS.“

5. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Pareiškėjas ir kartu su juo viename būste gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys, t. y. ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, ar asmenims Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai, ar per pastaruosius 5 metus Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka buvo skirtas vienas ar keli teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga arba Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenis pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.“

6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jeigu bent vienas iš Aprašo 12 punkte nurodytų asmenų yra užsieniečiai, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenęs ne Lietuvos Respublikoje, teritorinė policijos įstaiga turi organizuoti patikrinimus per Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybą, siekdama nustatyti, ar tas (-ie) asmuo (-enys) yra nepriekaištingos reputacijos (patikrinimas neatliekamas, jei yra pateikta Aprašo 7.6 papunktyje nurodyta pažyma).“

7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti (nešiotis) ginklus neišduodamas remiantis patikrinimo rezultatais, parengiamas neigiamas sprendimas ir atsakymas asmeniui dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus neišdavimo. Sprendimas atsisakyti išduoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus turi būti motyvuotas (surašytas laisva forma), priimtas vadovaujantis Įstatyme numatytais pagrindais. Neigiamas sprendimas dėl kartu gyvenančio asmens neatitikties Įstatyme nustatytiems pagrindams surašomas laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

Neigiamą sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas, tvirtinti sprendimą ir pasirašyti atsakymą asmeniui pateikia teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinus neigiamą sprendimą ir pasirašius atsakymą asmeniui, pareigūnas padaro neigiamo sprendimo ir atsakymo asmeniui elektronines kopijas ir jas įkelia į PLVIS. Neigiamų sprendimų ir atsakymų asmenims kopijos ir kita surinkta medžiaga eilės tvarka segami į atskirą neigiamų sprendimų dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo bylą. Neigiami sprendimai ir atsakymai asmenims dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo registruojami PLVIS.“

8. Pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2. deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti (Aprašo priedas). Deklaraciją pareiškėjas užpildo per PEPS arba tiesiogiai atvykus pareiškėjui, pareigūnas pagal pareiškėjo pateiktą informaciją PLVIS užpildo deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, kurioje nurodo duomenis apie asmens deklaruotas ginklo (-ų) laikymo sąlygas, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodydamas patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (pirmas ginklas)“, atspausdina deklaraciją ir asmens pasirašytos deklaracijos elektroninę kopiją PLVIS prisega prie ginklo (-ų) laikymo sąlygų patikrinimo.“

9. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Ginklai įsigyjami šia tvarka:

30.1. Asmenys A kategorijos ginklus, jų dalis, šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, įsigyja Turto valdymo ir ūkio departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kitus B, C, D kategorijų ginklus, jų dalis, ginklų priedėlius asmenys įsigyja TVŪD arba iš Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens, turinčio licenciją prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, ar per tarpininkus (toliau – prekybininkai ginklais), pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

30.2. Asmenys, gavę išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, gali ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis įsigyti ir užsienio valstybėse. Šiuo atveju asmuo ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis turi iš užsienio valstybės atsivežti asmeniškai. Kai asmuo, gavęs išankstinį sutikimą ar leidimą įvežti (išvežti) ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, įsigyja ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių užsienio valstybėse nuotoliniu būdu (elektroninėmis priemonėmis), juos galima atsisiųsti tik per prekybininkus ginklais. Šiuo atveju išankstiniame sutikime turi būti įrašomas TVŪD, jei įsigyjami A kategorijos ginklai, jų dalys, šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, arba prekybininko ginklais, jei įsigyjami kiti ginklai, adresas.

30.3. Asmenys, pageidaujantys įsigyti daugiau kaip 5 ginklus ar daugiau kaip 12 ginklų, Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka pateikia patikslintą deklaraciją apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas, jei pagal pirminės deklaracijos apie ginklo (-ų) laikymo sąlygas duomenis asmuo galėjo laikyti ne daugiau kaip 5 ginklus ar ne daugiau kaip 12 ginklų. Pareigūnas PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodo patikrinimo atlikimo pagrindą – „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“.“

10. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Asmenys B kategorijos ginklų šaudmenis įsigyja iš prekybininkų ginklais, pateikę leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Europos fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą ir Europos šaunamojo ginklo leidimą, turi teisę įsigyti šaudmenų ginklui, kuris įrašytas šiame leidime. Ginklų savininkas ar naudotojas:

31.1. turintis 357 MAGNUM kalibro revolverį, gali įsigyti ir .38 SPECIAL tipo šovinių;

31.2. turintis 22 LR tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir .22 SHORT tipo šovinių;

31.3. turintis 1895 m. modelio NAGANT tipo revolverį, gali įsigyti ir .32 SW LONG tipo šovinių;

31.4. turintis 7,62 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,63 x 25 tipo šovinių;

31.5. turintis 7,63 x 25 tipo šoviniams pritaikytą ginklą, gali įsigyti ir 7,62 x 25 tipo šovinių;

31.6. gali įsigyti garsinių šovinių jo turimam ginklui.“

11. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. TVŪD ar prekybininkas ginklais, pardavęs asmeniui A ar B kategorijos ginklą, per PEPS pateikia informaciją teritorinei policijos įstaigai apie asmeniui parduotą ginklą ir, naudodamasis PEPS, išduoda asmeniui ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo, ginklo pažymėjimo numeris ir išdavimo data. Ginklo pažymėjimą pasirašo TVŪD ar prekybininko ginklais administracijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.“

12. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją iš TVŪD ar prekybininko ginklais apie asmeniui parduotą A ar B kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas užregistruoja ginklą PLVIS.“

13. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Jeigu ginklo, vamzdžių, spynos numeriai ar ginklo modelis ir jų numeriai dokumentuose nesutampa akivaizdžiai dėl techninės klaidos, surenkami reikiami dokumentai, patikrinama, ar ginklas nėra ieškomas Policijos IS Ieškomų ginklų registre, surašoma išvada, kurioje pagrindžiami pakeitimai dokumentuose (išvadą tvirtina teritorinės policijos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo), ir ginklas įregistruojamas. Išvada turi būti surašyta ir ginklas įregistruotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Ginklas ir jo įsigijimo dokumentai paimami iki ginklo įregistravimo.

Jei kyla įtarimų dėl ginklo tinkamumo naudoti, ginklas paimamas ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

14. Pakeičiu 48.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.2. medicininio patikrinimo išvadą, išskyrus kai medicininio patikrinimo išvada yra saugoma ESPBI IS ir yra galimybė tai patikrinti naudojantis Policijos IS. Apie tai, kad fizinio asmens medicininio patikrinimo išvada yra saugoma ESPBI IS, pareiškėjas pažymi prašyme. Šis punktas netaikomas specialaus statuso subjektų pareigūnams ir (ar) kariams, pateikusiems pažymą (raštą), kad tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą;“.

15. Papildau nauju 48.5 papunkčiu:

48.5. teistumo pažymą, kuri turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki atvykimo gyventi į Lietuvos Respubliką. Jei užsienietis buvo teistas, teistumo pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią veiką užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė, ar ji atlikta (pateikiama dėl pareiškėjo, kuris yra užsienietis, tačiau ne daugiau kaip prieš 10 metų yra nuolat gyvenęs ne Lietuvos Respublikoje);“.

16. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Pareiškėjas tikrinamas, ar jis yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmuo, t. y. ar pareiškėjas teistas (neteistas), baustas (nebaustas) administracinėmis nuobaudomis, ar pareiškėjui Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai, ar per pastaruosius 5 metus Organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka buvo skirtas vienas ar keli teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga arba Valstybės saugumo departamentas turi (neturi) duomenų, kad pareiškėjas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui arba valstybės saugumui. Asmenį pareigūnas tikrina naudodamasis vidaus reikalų ir Policijos IS ar kitomis programinėmis priemonėmis. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo išduoti (atsisakyti išduoti) neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, privaloma informaciją patikslinti ar papildyti.“

17. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Asmenys C kategorijos ginklus, šaudmenis iš TVŪD ir prekybininkų ginklais įsigyja pateikę neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. TVŪD ar prekybininkas ginklais informuoja teritorinę policijos įstaigą ir išduoda ginklo pažymėjimą šio Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi informaciją apie asmeniui parduotą C kategorijos ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patvirtina ginklo įregistravimą PLVIS. Asmeniui paveldėjus ar įsigijus užsienio valstybėje C kategorijos ginklą, jis registruojamas po to, kai asmuo pateikia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ginklą, jo įsigijimą ir (ar) gabenimą patvirtinančius dokumentus. Pareigūnas patikrina asmens tapatybę, padaro išvardytų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia jas į PLVIS. Ginklas ir dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.“

18. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus panaikinamas per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo PLVIS arba per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo negali turėti ginklų įsiteisėjimo:

59.1. Įstatymo 40 straipsnyje nustatytais pagrindais;

59.2. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai medicininio patikrinimo išvados;

59.3. jeigu asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

59.4. kai naudotojas persikelia gyventi atskirai nuo ginklų savininko.

Panaikinus neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskutinio ginklo išregistravimo iš neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dienos pažymėti PLVIS, kad neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.“

19. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Pareigūnas tiesiogiai gautą prašymą dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo registruoja PLVIS, patikrina asmens tapatybę, pateiktus dokumentus, užregistruotą prašymą išspausdina ir pateikia asmeniui pasirašyti, padaro prašymo ir pateiktų dokumentų elektronines kopijas ir įkelia į PLVIS. Deklaracija, patvirtinanti, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti, pildoma Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka, PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas – „Asmens deklaracija (ginklo perregistravimas).

Per PEPS gautas prašymas su visais dokumentais dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus perregistravimo įkeliami į PLVIS. Pareigūnas PLVIS pažymi, kad patikrino asmens tapatybę ir kitus pateiktus dokumentus, taip pat patikrina duomenis apie trumpųjų šaunamųjų ginklų išbandymą (identifikavimą). Dokumentų originalus pareigūnas grąžina pareiškėjui. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus perregistruojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, jeigu pateikiami Aprašo 64 punkte nurodyti dokumentai.“

20. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Ginklo savininkas, pakeitęs ginklo (-ų) laikymo vietą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai per PEPS ar tiesiogiai informuoja naujoje ginklo (-ų) laikymo vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą ir Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka pateikia deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas – „Asmens deklaracija (kiti atvejai). Deklaracijos originalą pareigūnas grąžina ginklo savininkui.“

21. Pakeičiu 87 punktą ir jį išdėstau taip:

87. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo, turintis ginklą ar pageidaujantis įsigyti ginklą (kai yra pateikti dokumentai ir atlikti patikrinimai), kilus pagrįstam įtarimui (yra gauta informacija iš sveikatos priežiūros įstaigos, ikiteisminio tyrimo įstaigų ar kitų institucijų arba iš asmens elgesio akivaizdžiai galima numanyti, kad jis serga ir (ar) turi fizinių trūkumų, nurodytų Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221) arba tais atvejais, kai medicininio patikrinimo išvada išduota trumpesniam nei 5 metų terminui, pasibaigus jos galiojimui arba jei nuo prašymo pateikimo dienos leidimui laikyti (nešiotis) ginklus gauti ar perregistruoti iki pateiktos medicininio patikrinimo išvados galiojimo pabaigos buvo likę mažiau nei 6 mėn., pasibaigus jos galiojimui, įpareigojamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka per 40 darbo dienų pasitikrinti sveikatą ir pateikti naują medicininio patikrinimo išvadą. Sprendime nurodomi motyvai, t. y. dėl kokių priežasčių asmuo įpareigojamas pasitikrinti sveikatą. Jei būtina atlikti stacionarinį tyrimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 40 darbo dienų terminas gali būti pratęsiamas. Sprendimas dėl asmens įpareigojimo pasitikrinti sveikatą turi būti įkeliamas į PLVIS.“

22. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Pareigūnas leidimą laikyti (nešiotis) ginklus panaikina per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo PLVIS arba per 10 darbo dienų nuo aplinkybių, dėl kurių asmuo negali turėti ginklų įsiteisėjimo:

92.1. Įstatymo 40 straipsnyje nustatyta tvarka;

92.2. kai asmuo per 40 darbo dienų nuo įpareigojimo dienos be pateisinamų priežasčių nepateikia teritorinei policijos įstaigai medicininio patikrinimo išvados arba egzamino išlaikymo pažymėjimo;

92.3. kai asmuo, kuris neturi registruotų ginklų, per vieną mėnesį nuo leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos nesikreipė dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus pratęsimo. Šiuo atveju sprendimas dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklus panaikinimo nesurašomas. PLVIS panaikinimo priežastis nurodoma „Fizinio asmens prašymas“;

92.4. jeigu asmuo nesutinka leisti policijai gauti duomenų iš sveikatos priežiūros institucijų dėl asmens ligų ar fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklu;

92.5. kai naudotojas persikelia gyventi atskirai nuo ginklų savininko.

Panaikinęs leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pareigūnas privalo ne vėliau kaip leidimo panaikinimo dieną pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra apribotas. Pareigūnas privalo ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paskutinio ginklo išregistravimo iš leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dienos pažymėti PLVIS, kad leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimas yra panaikintas.“

23. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Panaikinus leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimas ir ginklas (-ai) paimami, jei tai anksčiau nebuvo padaryta teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka. Tais atvejais, kai asmuo atsisako grąžinti leidimą ir (ar) ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), į PLVIS turi būti įkeliamas asmens paaiškinimas ir visa su tuo susijusi medžiaga.“

24. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Ginklo savininkas, naudotojas, laikydamas, gabendamas, nešiodamasis ginklą (-us), privalo su savimi turėti galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ir ginklo (-ų) pažymėjimą (-us), kuriame (-iuose) įrašyti to (-ų) ginklo (-ų) duomenys, taip pat asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

25. Pakeičiu 100.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.1. Ginklo savininkas, pageidaujantis laikinai laikyti ginklą (-us), teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje nori laikyti ginklą (-us), per PEPS arba tiesiogiai pateikia prašymą leisti laikinai laikyti ginklą (-us) ir Aprašo 24.2 papunktyje nustatyta tvarka deklaraciją, patvirtinančią, kad yra tinkamos sąlygos ginklui (-ams) laikyti. PLVIS ginklo (-ų) laikymo sąlygų tikrinimo lange nurodomas patikrinimo atlikimo pagrindas „Asmens deklaracija (kiti atvejai)“. Ginklo (-ų) savininko ir kitoje vietoje kartu gyvenančių vyresnių kaip 14 metų asmenų patikrinimai atliekami Aprašo 12 punkte (esant būtinumui – ir 13 punkte) nustatyta tvarka ir jeigu yra Įstatyme nustatytų priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikinai laikyti ginklo, pateikiamas neigiamas atsakymas. Jei priežasčių, dėl kurių asmuo negali laikyti ginklo (-ų) šioje vietoje, nenustatoma, teritorinė policijos įstaiga informuoja pareiškėją per PEPS arba raštu (priklausomai nuo prašymo pateikimo būdo). Pranešime taip pat nurodoma, kad laikinai toje vietoje asmuo ginklą (-us) gali saugoti iki leidimo laikyti (nešiotis) ginklus galiojimo pabaigos. Teritorinė policijos įstaiga prašymo ir visų dokumentų kopijas persiunčia leidimą laikyti (nešiotis) ginklus išdavusiai teritorinei policijos įstaigai (jei skiriasi leidimą išdavusi ir patikrinimą atlikusi teritorinės policijos įstaigos), o ši informaciją apie laikiną ginklo (-ų) laikymo vietą įtraukia į PLVIS. Dokumentų originalai grąžinami pareiškėjui.“

26. Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101. A kategorijos ginklai, jų dalys, šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėliai, Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuvės, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, parduodami tik per TVŪD. Kiti B, C, D kategorijų ginklai, išskyrus D kategorijos šaltuosius ginklus, jų šaudmenys, dalys, kiti ginklų priedėliai parduodami per TVŪD ir prekybininkus ginklais.“

27. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Asmuo, pageidaujantis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį ginklą, šaudmenis, jų dalis TVŪD ar kitam prekybininkui ginklais, kartu su ginklu, šaudmenimis turi pateikti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, ginklo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

28. Pripažįstu netekusiu galios 103 punktą.

29. Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:

104. Jeigu leidimas laikyti (nešiotis) ginklus yra panaikintas ar pasibaigęs jo galiojimas ir yra priimtas teritorinės policijos įstaigos sprendimas realizuoti ginklus, šaudmenis, ginklas paimamas ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

30. Pripažįstu netekusiu galios 105 punktą.

31. Pripažįstu netekusiu galios 106 punktą.

32. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Paveldėtojui, kuris turi leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, pateikus Aprašo 108 punkte nurodytus dokumentus, išduodamas leidimas parduoti (perdirbti) ginklą ir atiduodamas ginklas. Duomenys apie leidimo parduoti (perdirbti) ginklą išdavimą įrašomi PLVIS. Jei paveldėtojas tokio leidimo neturi, negauna arba atsisako ginklą perdirbti, A kategorijos ginklus, ginklų dalis ir šaudmenis, skirtus tik A kategorijos ginklams, A kategorijos ginklų priedėlius, taip pat Įstatymo 3 straipsnio 7 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 20 šovinių, ir Įstatymo 3 straipsnio 8 punkte nurodytų ginklų dėtuves, į kurias telpa daugiau kaip 10 šovinių, TVŪD, o kitus ginklus prekybininkams ginklais pristato paveldėtojas ar jo įgaliotas asmuo kartu su asmeniu, turinčiu leidimą laikyti (nešiotis) ginklus. Paveldėtojo ginklus, saugomus teritorinėje policijos įstaigoje, taip pat gali paimti prekybininkas ginklais.“

33. Pripažįstu netekusiu galios 112 punktą.

34. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:

127. Jeigu pareigūnas, tikrindamas asmens ginklą (-us), įtaria, kad pakeistas ar sunaikintas ginklo, spynos ar vamzdžio numeris, atliekami Aprašo 40 ir 41 punktuose nurodyti veiksmai. Jei pareigūnui kyla įtarimų dėl ginklo (-ų) tinkamumo naudoti, ginklas (-ai) paimamas (-i) ir tolesni veiksmai atliekami Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu tvirtinamo Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                             Renatas Požėla