VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELIŲ TRANSPORTO VEIKLA, KEITIMOSI INFORMACIJA ELEKTRONINIU BŪDU SU VALSTYBINE KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TVARKOS

APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 26 d. Nr. 2B-108

Vilnius

 

 

1.         T v i r t i n u  Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašą (pridedama).

2.         Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                    Vidmantas Žukauskas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2015 m. gegužės 26 d.

įsakymu Nr. 2B-108

 

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU KELIŲ TRANSPORTO VEIKLA, KEITIMOSI INFORMACIJA ELEKTRONINIU BŪDU SU VALSTYBINE KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Ūkio subjektų, susijusių su kelių transporto veikla, keitimosi informacija elektroniniu būdu su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos, nurodytos Aprašo 8 punkte, teikimo ūkio subjektams, susijusiems su kelių transporto veikla, ir Aprašo 9 punkte nurodytos informacijos teikimo Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) ūkio subjektams prisijungus prie Ūkio subjektų, susijusių su kelių transportu, stebėsenos ir informavimo valstybės informacinės sistemos „Vektra“ (toliau – IS „Vektra“) elektroninių paslaugų portalo tvarką.

2.   Aprašas parengtas vadovaujantis 2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių (OL 2010 L 168, p. 16), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-343 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų skyrimo įmonėse tvarkos“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 2B-278 „Dėl Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

3.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

II. NAUDOJIMOSI ELEKTRONINE PASLAUGA SĄLYGOS

 

4.   Elektronine paslauga gali naudotis ūkio subjektai, kuriems Inspekcija išdavė licenciją (leidimą) vežti krovinius ar keleivius už atlygį ar suteikė teisę vykdyti vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą, atlikti kelių transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą, kelių transporto priemonių techninę ekspertizę, tachografų techninę priežiūrą. Elektronine paslauga ūkio subjektai gali naudotis nuo 2015 m. liepos 1 d.

5.    Norėdamas naudotis elektronine paslauga ūkio subjekto vadovas turi paskirti ne mažiau kaip vieną asmenį, kuriam bus suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale tvarkyti ūkio subjekto duomenis (toliau – atsakingas asmuo), suteikti prieigos naudotis elektroninėmis paslaugomis teises. Apie ūkio subjekto paskirtą atsakingą asmenį ūkio subjektas ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki paskyrimo pradžios dienos, o apie atšauktą – nedelsdamas raštu informuoja Inspekciją, pateikia Pranešimą apie ūkio subjekto atsakingo asmens paskyrimą ar atšaukimą (1 priedas). Atsakingas asmuo pranešime privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra“ ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

6.         Ūkio subjekto asmuo, kuriam suteikta teisę IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją, norėdamas gauti ar pakeisti prieigą prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo, pateikia atsakingam asmeniui Prašymą nustatyti ūkio subjekto asmens, kuriam suteikta teisę IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją teises (2 priedas), kurį pasirašo atsakingas asmuo. Ūkio subjekto asmuo, kuriam suteikta teisę IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją prašyme privalo patvirtinti sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo IS „Vektra“ ir pasižadėjimą dėl informacijos ir duomenų naudojimo.

7.         Atsakingas asmuo ir ūkio subjekto asmuo, kuriam suteikta teisę IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją, prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo jungiasi, patvirtindami savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą.

 

III. INFORMACIJOS TEIKIMAS ŪKIO SUBJEKTUI

 

8. Inspekcija IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale:

8.1. informuoja apie patvirtintą metinį ūkio subjektų planinio patikrinimo sąrašą;

8.2. teikia pranešimus apie numatomus planinius arba neplaninius patikrinimus;

8.3. informuoja apie Inspekcijos pareigūnų atliktą kelių transporto priemonės kontrolę ir kontrolės atlikimo metu nustatytus pažeidimus;

8.4. informuoja apie Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų pareigūnų kelių transporto priemonės kontrolės metu nustatytus pažeidimus;

8.5. teikia patikrinimo aktą ir klausimyną susipažinti;

8.6. informuoja apie besibaigiantį terminą pateikti pažeidimų šalinimo planą;

8.7. informuoja apie besibaigiantį terminą pateikti informaciją apie pašalintus pažeidimus.

 

IV. ŪKIO SUBJEKTO INFORMACIJOS TEIKIMAS INSPEKCIJAI

 

9.         Ūkio subjektas IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gali:

9.1.      prisijungti prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo;

9.2.      administruoti ūkio subjekto asmenis, kuriems suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją;

9.3.      peržiūrėti metinį ūkio subjektų planinio patikrinimo sąrašą;

9.4.      gauti pranešimus apie numatomus planinius arba neplaninius patikrinimus;

9.5.      perduoti iš vairuotojų kortelių ir (ar) skaitmeninių tachografų perkeltus vairavimo ir poilsio režimo duomenis;

9.6.      sudaryti ir išsiųsti Inspekcijai pažeidimų šalinimo planą;

9.7.      informuoti Inspekciją apie pašalintus pažeidimus;

9.8.      gauti informaciją apie Inspekcijos pareigūnų atliktą kelių transporto priemonės kontrolę ir kontrolės atlikimo metu nustatytus pažeidimus;

9.9.      gauti informaciją apie Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų pareigūnų kelių transporto priemonės kontrolės metu nustatytus pažeidimus;

9.10.    teikti informaciją apie ūkio subjekto saugos specialisto paskyrimą;

9.11.    teikti ūkio subjekto, susijusio su pavojingųjų krovinių vežimu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metines ataskaitas ir ataskaitas apie avarijas.

 

 

V. ŪKIO SUBJEKTO TEISĖS IR PAREIGOS

 

10.  Atsakingas asmuo turi tik tas prieigos prie IS „Vektra“ teises, kurios jam buvo suteiktos Inspekcijos.

11.  Asmenys, kuriems suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją, turi tik tas prieigos prie IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portalo teises, kurios jiems buvo suteiktos atsakingo asmens.

12.  Atsakingas asmuo ir asmenys, kuriems suteikta teisė IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją, privalo:

12.1.    iš IS „Vektra“ gautą informaciją ir duomenis naudoti tik tokia apimtimi, kokios prieigos prie IS „Vektra“ teisės suteiktos, ir tik keičiantis informacija ir duomenimis;

12.2.    paaiškėjus faktams, kad IS „Vektra“ informacija ir duomenys yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų nustatytų reikalavimų, nedelsdami apie tai informuoti Inspekcijos IS „Vektra“ administratorių ir imtis visų įmanomų priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13.  Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

14.  Pranešimai apie ūkio subjekto atsakingo asmens paskyrimą ar atšaukimą, Prašymai nustatyti ūkio subjekto asmens, kuriam suteikta teisę IS „Vektra“ elektroninių paslaugų portale gauti ar teikti informaciją teises rengiami, registruojami ir saugomi atitinkamai Inspekcijos ir ūkio subjektų dokumentų valdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________