LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. V-533/A1-189 „DĖL TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU ELEKTRONINIAIS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAIS BEI ELEKTRONINIAIS NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMAIS, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 17 d. Nr. V-1553/A1-693

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių išduodamų elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo dėl epideminės situacijos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“, ir papildome 51 punktu:

51. Jeigu vieno šeimos nario priežiūros metu atsiranda būtinybė prižiūrėti kitą šeimos narį, nedarbingumo pažymėjimas jiems prižiūrėti išduodamas tik vienam prižiūrinčiam asmeniui, išskyrus, kai atsiranda būtinybė prižiūrėti kelis šeimos narius jų privalomos izoliacijos laikotarpiu – šiuo atveju nedarbingumo pažymėjimas gali būti išduodamas keliems prižiūrintiems asmenims.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                      Monika Navickienė