https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽUMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V-355

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas):        

1.1. Papildau Aprašą 25.3.3. papunkčiu ir išdėstau jį taip:

25.3.3. sustabdyti Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūrą. Šis siūlymas teikiamas tais atvejais, kai Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Užimtumo tarnybai praneša, kad užimtam asmeniui, kurio darbdavys pateikė Prašymą išmokėti subsidiją, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju prastova paskelbta nepagrįstai ir dėl to yra surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra sustabdoma iki kol bus baigta administracinio nusižengimo teisena.“;

1.2. Pakeičiu Aprašo 206 punktą ir išdėstau jį taip:

206. Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas parengia darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui, įsakymo projektą ir teikia jį Klientų aptarnavimo departamento direktoriui.

Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 205.3.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 205.3.2. ir 205.3.3. papunkčiuose nustatytais atvejai, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu (paštu ar elektroniniu paštu), nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo ar Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūros sustabdymo  priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.“;

1.3. Pakeičiu Aprašo 207 punktą ir išdėstau jį taip:

207. Gavus duomenis apie administracinio nusižengimo teisenos pabaigą, dėl kurios buvo sustabdyta Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo duomenų gavimo dienos, Prašymo išmokėti subsidiją nagrinėjimo procedūra atnaujinama.“

2. P a v e d u Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Inga Balnanosienė