r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 3 d. Nr. A-482

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB:

1T v i r t i n u Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaizdo duomenų tvarkymo taisykles (pridedama).

2.  S k i r i u šiuos atsakingus asmenis už vaizdo duomenų tvarkymą ir apsaugą:

2.1. Viešosios tvarkos skyriaus vedėją Vygintą Balkauskaitę;

2.2. Viešosios tvarkos skyriaus vyresnįjį specialistą Giedrių Jankauską;

2.3. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąjį specialistą Romualdą Plieną.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 9 d. įsakymą Nr. PAV-472 „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus pareigas                                                                                Algirdas Bučys

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A-482

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.              Biudžetinės įstaigos Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vaizdo duomenų valdytojo (Administracijos) funkcijas, teises ir pareigas tvarkant vaizdo duomenis Administracijos veikloje, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, vaizdo duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su vaizdo duomenų tvarkymu Administracijoje susijusius klausimus.

2.              Taisyklėse naudojamos sąvokos:

2.1.         Asmuo, atsakingas už vaizdo duomenų apsaugą – tai Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už vaizdo duomenų apsaugą Administracijoje;

2.2.         Administracija ir (arba) Duomenų valdytojas – biudžetinė įstaiga Akmenės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188719391, buveinės adresas L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, Lietuva;

2.3.         Darbuotojas – fizinis asmuo, sudaręs darbo sutartį su Administracija ir (ar) fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje ir atliekantis viešojo administravimo veiklą Administracijoje;

2.4.         Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio vaizdo duomenis Administracija tvarko savo veikloje, vykdydama vaizdo stebėjimą. Duomenų subjektu yra Administracijos darbuotojas (taip pat potencialus), Administracijos lankytojas (fizinis asmuo), įvairių paslaugų Administracijai tiekėjas (fizinis asmuo), arba Administracijos kliento, paslaugų tiekėjo - fizinio ar juridinio asmens atstovas, atstovaujantis tokiam Administracijos klientui ar paslaugų tiekėjui (pavyzdžiui, Administracijos paslaugų tiekėjo – juridinio asmens vadovas ar kitas darbuotojas, įgaliotas asmuo ar pan.), taip pat asmenys, kurie apsilanko stebimoje teritorijoje ir patalpose ar naudojasi tarnybine transporto priemone;

2.5.         Duomenų tvarkytojas - bet kuris Administracijos paslaugų teikėjas, kuris Administracijos vardu tvarko vaizdo duomenis (vykdo vaizdo stebėjimą, atlieka vaizdo stebėjimo priemonių remontą ir pan.);

2.6.         Vaizdo duomenys - bet kokia vaizdo (vizualinė) ir garso informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu;

2.7.         Vaizdo duomenų tvarkymas - bet kuris su vaizdo duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys;

2.8.         Vaizdo stebėjimas - vaizdo duomenų tvarkymas, naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones (vaizdo kameras), nepaisant to, ar šie duomenys yra išsaugomi laikmenoje.

 

II SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTAS PAGRINDAS

 

3.            Administracija vykdo vaizdo stebėjimą ir tvarko vaizdo duomenis šiais tikslais ir teisėtais pagrindais:

3.1.         Asmenų sveikatos ir turto apsaugos tikslais. Tokio vaizdo duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas yra teisėtas interesas;

3.2.         Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo išaiškinimo, prevencijos ir kontrolės tikslais, kai vaizdo stebėjimas vykdomas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje. Tokio vaizdo duomenų tvarkymo teisėtas pagrindas yra teisinės prievolės vykdymas.

4.            Tvarkant vaizdo duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šiomis Taisyklėmis.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ VALDYMAS, TVARKYMAS

 

5.           Vaizdo duomenis valdo ir tvarko Duomenų valdytojas (Administracija), nustatantis šiose Taisyklėse aptartus vaizdo duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

6. Vaizdo duomenys renkami Administracijos teritorijoje ir patalpose, esančiose adresu; L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, taip pat tarnybinėse transporto priemonėse:

6.1.               administracinio pastato stebėjimas;

6.2. automobilių stovėjimo aikštelės stebėjimas;

6.3. įėjimo į administracijos pastatą stebėjimas;

6.4. koridorių administraciniame pastate stebėjimas;

6.5. fojė administraciniame pastate stebėjimas;

6.6. tarnybinių transporto priemonių salone (vaizdo registratoriais).

7. Naujų vaizdo stebėjimo priemonių įrengimas turi atitikti šių Taisyklių reikalavimus ir būti patvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

8. Administracija taip pat teisės aktų pažeidimo išaiškinimo, prevencijos ir kontrolės tikslais Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vykdo vaizdo stebėjimą mobiliosiomis vaizdo stebėjimo priemonėmis, kurių vieta yra kintanti ir kiekvieną kartą yra tvirtinama Administracijos direktoriaus įsakymu.

9. Vaizdo duomenų apsaugą organizuoja, užtikrina ir vykdo Asmuo, atsakingas už vaizdo duomenų apsaugą Administracijoje.

10. Vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys pagal įsakyme nurodytą vaizdo duomenų tvarkymo pobūdį bei Duomenų tvarkytojo paskirti atsakingi asmenys. Asmuo netenka teisės tvarkyti vaizdo duomenis, kai pasibaigia jo darbo sutartis su Administracija arba paslaugų sutartis su trečiuoju asmeniu (Duomenų tvarkytoju). Administracijos Darbuotojai ir Administracijai saugos paslaugas teikiančios įmonės neturi teisės tvarkyti vaizdo duomenų nuotoliniu būdu.

11. Administracija užtikrina technines galimybes dalinai arba visiškai išjungti vaizdo stebėjimo įrenginius, jei įvyksta vaizdo duomenų saugumo pažeidimas arba yra įtarimas, kad tokia grėsmė gali kilti, taip pat esant kitoms aplinkybėms, dėl kurių vaizdo duomenų rinkimas konkrečiu vaizdo stebėjimo įrenginiu yra netinkamas arba negalimas.

12. Asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą, asmenys, kuriems Taisyklių nustatyta tvarka suteikiama teisė tvarkyti vaizdo duomenis, taip pat asmuo, kuriam vaizdo duomenys yra atskleidžiami, privalo:

12.1. tvarkyti vaizdo duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kitais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis;

12.2. tvarkyti vaizdo duomenis tik šių Taisyklių 3 punkte nustatytais tikslais;

12.3. saugoti vaizdo duomenų paslaptį;

12.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis nė vienam asmeniui, kuriam nesuteikta teisė tvarkyti vaizdo duomenų;

12.5. nedelsiant pranešti Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę vaizdo duomenų saugumui ar jų praradimui;

12.6. nedelsiant pranešti Administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui apie bet kokį vaizdo duomenų saugumo pažeidimą.

13. Asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą arba kiti Darbuotojai, iš kurių kompiuterių (ar kitų įrenginių) galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi vaizdo duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai sudaromi iš ne mažiau 8 unikalių simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos. Gamintojo suteikti vaizdo kamerų standartiniai vartotojų vardai ir slaptažodžiai pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami. Vėliau slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip vieną kartą per 2 (du) mėnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu (ar kitu įrenginiu), gali žinoti tik savo slaptažodį.

14. Asmuo, atsakingas už vaizdo duomenų apsaugą, be kita ko, užtikrina, kad:

14.1. vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;

14.2. būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina;

14.3. prieš patenkant į patalpas, teritoriją ar pradėjus naudoti tarnybinę transporto priemonę, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą kaip numatyta Taisyklių 18 punkte;

14.4. į vaizdo stebėjimo kameromis stebimą erdvę nepatektų patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.);

14.5. vaizdo duomenų peržiūrėjimas turi būti vykdomas uždarose patalpose, į kurias negalėtų patekti asmenys, kuriems nėra suteikia prieiga prie konkrečių vaizdo duomenų;

14.6. vaizdo duomenų įrašymo įrenginys būtų techniškai tvarkingas;

14.7. techniniai vaizdo stebėjimo kamerų sutrikimai būtų šalinami operatyviai, panaudojant visus turimus techninius resursus;

14.8. vykdant vaizdo stebėjimą, Administracija privalo užtikrinti, kad į stebimo vaizdo lauką nepatektų privati asmenų erdvė, tokia, kaip privatus kiemas prie statinio, buto ar namo langai, išskyrus tada, kai laikomasi pakankamo atstumo, dėl kurio neįmanoma identifikuoti asmenų arba jų vykdomos veiklos, taip pat, kad nebūtų sudaroma galimybė filmuoti ir (ar) rinkti informaciją apie asmenis, jų privatų gyvenimą ir vykdomą veiklą kitokiais būdais;

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

15.         Administracija turi užtikrinti technines galimybes greitai ir be trukdžių pasiekti reikalingus vaizdo duomenis bei įgyvendinti Duomenų subjektų teises.

16.         Tam, kad būtų galima pasiekti konkrečius vaizdo duomenis, naudojami tokie duomenys, pagal kuriuos būtų identifikuojamas konkretus vaizdo įrašas: data, laikas, konkreti vaizdo duomenų užfiksavimo vieta.

17.         Bet kuris Administracijos Darbuotojas gavęs bet kokį Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių, susijusių su vaizdo duomenų apsaugos įgyvendinimu, jį nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną perduoda Asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą.

18.         Duomenų subjektas turi teisę žinoti (būti informuotas), kad jo vaizdo duomenys yra renkami vaizdo duomenų valdytojo. Informacija turi būti įskaitoma, aiški, suprantama ir pateikta labai glaustai. Tuo tikslu vaizdo duomenų valdytojas šių Administracijos patalpose ir (ar) teritorijoje, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas, bei patalpose, iš kurių yra patenkama į 6 punkte išvardintas patalpas, įrengia specialius ženklus (lenteles), informuojančius apie vykdomą vaizdo stebėjimą. Specialiame ženkle (lentelėje) yra nurodoma ši informacija: kad stebimos erdvės asmenų ir turto apsaugos tikslu yra stebimos vaizdo kameromis; nurodomas vaizdo stebėjimo simbolis (vaizdo kamera); nurodomas vaizdo duomenų valdytojo (Administracijos) pilnas pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, kontaktinis telefono numeris.

19.         Tuo atveju, jei Administracija vykdo vaizdo stebėjimą kitose teritorijose ir (ar) pastatuose, specialūs ženklai (lentelės) su 18 punkte nurodyta informacija įrengiami prie kiekvieno įvažiavimo į stebimą teritoriją, kelią ir prie įėjimo į patalpas arba patalpose, kurios stebimos.

20.         Tuo atveju, jei Administracija vykdo vaizdo stebėjimą keliuose, informacija apie vaizdo duomenų rinkimą turi būti pateikta ypatingai glaustai, kad pravažiuojantis vairuotojas turėtų galimybę ją pastebėti ir perskaityti, tačiau tai netrukdytų eismo saugumui ir transporto priemonių matomumui bei atitiktų kitus Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus.

21.         Informacija turi būti įrengiama priimtinu atstumu nuo stebimos vietos, atsižvelgiant į filmavimo organizavimą, kad visi, patekę į teritoriją, patalpas ar pradėję naudoti tarnybinę transporto priemonę, asmenys galėtų pamatyti specialius ženklus ir susipažinti su pateikiama informacija.

22.         Tuo atveju, jei vaizdo duomenys renkami tokioje teritorijoje ar patalpoje, kuriose Duomenų subjektas nesitiki būti filmuojamas, specialūs ženklai, pateikiantys informaciją apie vaizdo duomenų rinkimą, privalo būti įrengiami dažniau ir matomiau nei būtų įrengiami įprastai.

23.         Duomenų subjektas, pateikęs Administracijai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę bei prašymą (žodžiu, paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant Administracijos buveinėje), gali įgyvendinti žemiau išvardintas savo teises.

24.         Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su vaizdo duomenimis. Tokia teisė apima teisę gauti patvirtinimą, ar su Duomenų subjektu susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir gauti toliau nurodytą informaciją:

24.1.      duomenų tvarkymo tikslai;

24.2.      atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

24.3.      duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys;

24.4.      kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

24.5.      teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

24.6.      teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

24.7.      kai asmens duomenys renkami ne iš Duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius.

25.         Duomenų subjektas turi teisę ne tik susipažinti su savo vaizdo duomenimis, bet ir gauti šiuos duomenis, pavyzdžiui, Vaizdo duomenų įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje ir pan.

26.         Administracija, įgyvendindama Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, neturi pažeisti trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą, t.y. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo duomenų įrašu, jeigu vaizdo duomenų įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

27.         Administracija, įgyvendindama Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, privalo užtikrinti paprastą ir patogų tokių duomenų perdavimo ir supažindinimo su jais būdą. Su konkrečiais vaizdo duomenimis Duomenų subjektas supažindinamas tokiu būdu: vaizdo duomenys įrašomi į elektroninę laikmeną ir perduodami pareiškėjui.

28.         Duomenų subjektas taip pat turi teisę, pateikęs šių taisyklių 23 punkte nurodytą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą Administracijai (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant prašymą Administracijos buveinėje), reikalauti ištrinti savo vaizdo duomenis, kai vaizdo duomenys buvo tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šių Taisyklių, jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba vaizdo duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktais nustatytos prievolės. Konkrečiu Duomenų subjekto prašymu, visi jo vaizdo duomenys gali būti pašalinti iš Administracijos serverių, tačiau tik su sąlyga, kad toks vaizdo duomenų pašalinimas nepakenks Administracijos, Darbuotojų, ar kitų Duomenų subjektų teisėms ar interesams, kai vaizdo duomenys yra reikalingi apsaugoti išvardintų asmenų teises ir interesus. Taip pat Administracija neprivalo ištrinti asmens duomenų, kai duomenys reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektas informuojamas apie vaizdo duomenų ištrynimą.

29.         Duomenų subjektas taip pat turi teisę, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei prašymą Administracijai (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant prašymą Administracijos buveinėje), reikalauti apriboti jo vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus, kai:

29.1.      Duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Administracija gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

29.2.      vaizdo duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

29.3.      Administracijai nebereikia Vaizdo duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba

29.4.      Duomenų subjektas vadovaujantis teisės aktais, paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Administracijos teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.

30.         Apribojus Duomenų subjekto vaizdo duomenų tvarkymo veiksmus, vaizdo duomenys, kurių tvarkymo veiksmai apriboti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (Duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus Vaizdo duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:

30.1.      turint tikslą pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

30.2.      jei Duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo vaizdo duomenis;

30.3.      jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus.

31.         Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, tačiau apie termino pratęsimą Duomenų subjektas turi būti informuotas motyvuojant termino pratęsimo priežastis. Duomenų subjekto prašymu, atsakymas pateikiamas Duomenų subjekto nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu, ar jam įteikiant asmeniškai. Jei prašymas pateiktas elektroninės formos priemonėmis, informacija Duomenų subjektui pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus, kai prašom pateikti kitokiu būdu.

32.         Administracija užtikrina ir visas kitas taikytinų teisės aktų garantuojamas Duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.

33.         Administracija, įgyvendindama Duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

34.         Duomenų subjektas gali skųsti Administracijos, kaip Duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka Duomenų subjektas gali skųsti teismui.

35.         Kai Duomenų subjektas siekia gauti papildomos informacijos, pateikia akivaizdžiai nepagrįstą prašymą ar jo prašymai yra neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, informacija teikiama atlygintinai arba galima motyvuotai atsisakyti pateikti tokią informaciją. Mokesčio dydis už prašomos informacijos pateikimą yra tvirtinamas Administracijos vadovo įsakymu.

 

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ PERDAVIMAS

 

36.            Vaizdo duomenys neperduodami tretiesiems asmenims, išskyrus Administracijai teisės aktų nustatyta tvarka atsakingų institucijų ir/ar asmenų nustatytus įpareigojimus perduoti Vaizdo duomenis toms institucijoms ir/ar asmenims teisės aktuose nustatytais tikslais.

37.            Atsiradus poreikiui Administracijai perduoti jos tvarkomus vaizdo duomenis tretiesiems asmenims, šios Taisyklės turi būti atitinkamai papildytos.

 

VI SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI

 

38.         Vaizdo duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja imperatyvioms įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, normoms.

39.         Vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksniai gali būti:

39.1.    netyčiniai, kai vaizdo duomenų apsauga pažeidžiama dėl atsitiktinių priežasčių (duomenų tvarkymo klaidos, informacijos laikmenų, duomenų įrašų ištrynimo, sunaikinimo, neteisingų maršrutų (adresų) perduodant duomenis nustatymo ir pan., ar sistemų sutrikimai dėl elektros tiekimo nutrūkimo, kompiuterinio viruso ir pan., vidaus taisyklių pažeidimas, sistemos priežiūros trūkumas, programinės įrangos testai, netinkama duomenų laikmenų priežiūra, netinkamas linijų pajėgumas ir apsauga, kompiuterių (ar kitų įrenginių) integravimas į tinklą, kompiuterinių programų apsaugos ir kt.);

39.2.    tyčiniai, kai vaizdo duomenų apsauga pažeidžiama sąmoningai (neteisėtas įsibrovimas į Administracijos patalpas, vaizdo duomenų laikmenų saugyklas, informacines sistemas, kompiuterių (ar kitų įrenginių) tinklą, piktybinis nustatytų Taisyklių tvarkant vaizdo duomenis pažeidimas, sąmoningas kompiuterinio (ar kitų įrenginių) viruso platinimas, vaizdo duomenų vagystė, neteisėtas naudojimasis kito Darbuotojo teisėmis ir kt.);

39.3.    nenugalimos jėgos aplinkybės (žaibas, gaisras, potvynis, užliejimas, audros, elektros instaliacijos degimas, temperatūros ir/ar drėgmės pakitimų poveikis, purvo, dulkių ir magnetinių laukų įtaka, atsitiktinės techninės avarijos, kiti nenugalimi ir/ar nekontroliuojami veiksniai ir pan.).

40.         Vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato, šalina bei atitinkamus asmenis ar institucijas informuoja Asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą Asmens duomenų apsaugos pažeidimų reagavimo apraše nustatyta tvarka.

41.         Vaizdo duomenys jų praradimo atveju yra atkuriami iš atsarginių rinkmenų kopijų per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu Administracijos vadovas ar Asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą nusprendžia atkurti.

 

VII SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

42.         Siekdama užtikrinti vaizdo duomenų apsaugą, Administracija įgyvendina arba numato įgyvendinti šias vaizdo duomenų apsaugos priemones:

42.1.    organizacines (Darbuotojų supažindinimas su dokumentais, reglamentuojančiais duomenų saugą, dokumentų, reglamentuojančių duomenų saugą, periodinis peržiūrėjimas, prireikus atnaujinimas, kontroliuojamas jų vykdymas; atsakingų Darbuotojų apmokymas tvarkyti duomenis ir pan.);

42.2.    techninės ir programinės įrangos apsaugos (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Administracijos patalpų apsauga, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.).

43.         Vaizdo duomenų apsaugai vykdyti taip pat pasitelkiamas Duomenų tvarkytojas su kuriuo sudaroma duomenų tvarkymo sutartis.

44.         Visi Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Asmens duomenis ar organizuoti ir vykdyti jų apsaugą, privalo griežtai laikytis šių Taisyklių.

 

VIII SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

 

45.            Administracija tvarko vaizdo duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti vaizdo duomenų tvarkymo tikslai. Visa vaizdo stebėjimo sistemos fiksuojama informacija turi būti įrašoma į atitinkamas laikmenas ir tvarkoma 14 (keturiolika) dienų.

46.            Kai pasibaigia nustatytas vaizdo duomenų saugojimo terminas, nustatytas Taisyklių 45 punkte (išskyrus Taisyklių 47 punkte nustatytus atvejus), vaizdo duomenys yra saugiai sunaikinami. Už vaizdo duomenų sunaikinimą nustatytų terminu atsakingas Asmuo, atsakingas už vaizdo duomenų apsaugą.

47.            Vaizdo duomenys Administracijos direktoriaus sprendimu gali būti saugomi ilgesnį terminą, nei nustatytas Taisyklių 45 punkte, jei yra pagrindo manyti, kad vaizdo duomenų gali prireikti tiriant Administracijos patalpose, ar pastate, kuriame yra patalpos, įvykdytą nusikalstamą veiką, įvykusį nelaimingą atsitikimą darbe ar kitokį incidentą (pavyzdžiui, stichinių nelaimių atveju), ar Administracijai žalos sukėlusį kitokį įvykį. Tokiu atveju vaizdo duomenys saugomi iki bus priimtas atitinkamas teisėsaugos institucijų ar teismo sprendimas, susijęs su nusikalstama veika, nelaimingu atsitikimu darbe ar kitoks asmenų, tiriančių/nagrinėjančių incidentą (pavyzdžiui, stichinių nelaimių atveju - draudikų), ar kitų asmenų, tiriančių/nagrinėjančių Administracijai žalos sukėlusį įvykį, sprendimas ar išvada.

 

IX SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

48.            Darbuotojams bei Administracijos direktoriaus įgaliotiems Darbuotojams, tvarkantiems vaizdo duomenis, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vaizdo duomenų tvarkymą ir apsaugą, numatytus reikalavimus arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės. Šių taisyklių pažeidimas yra laikomas šiurkščiu Darbuotojo darbo pareigų pažeidimu.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49.            Darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami raštu.

50.            Duomenų tvarkytojo atsakingi už vaizdo duomenų apsaugą Darbuotojai supažindinami su Taisyklėmis raštu.

51.            Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra patikima Administracijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui. Taisyklės yra peržiūrimos (esant poreikiui, atnaujinamos) kas 12 (dvylika) mėnesių, arba tada, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys vaizdo duomenų apsaugą.

_______________________________