LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. LAPKRIČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-389 „DĖL KELIŲ ŽENKLINIMO MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO IR ŽENKLINIMO ĮRENGIMO TAISYKLIŲ ĮT ŽM 12 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 1 d. Nr. V(E)-8

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 12, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 „Dėl Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklių ĮT ŽM 12 patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 30 punkto 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

4 lentelė. Skaisčio koeficientai pagal atspindimojo skaisčio (RL) klases (matomumo naktį), kai ženklinimo paviršius sausas ir kai ženklinimo paviršius drėgnas

Ženklinimo sistemos tipas

Taikymas

Matomumas naktį, kai ženklinimo paviršius sausas

Matomumas naktį, kai ženklinimo paviršius

drėgnas

Klasė

Mažiausias atspindimojo skaisčio (RL) koeficientas,
mcd·m
-2·lx-1

Klasė

Mažiausias atspindimojo skaisčio (RL) koeficientas,
mcd·m
-2·lx-1

I tipas

Naujai atliktas ženklinimas

R4

RL ≥ 200

II tipas

RW3

RL ≥ 50

I tipas

Naudotas retai užvažiuojamas ženklinimas

R2

RL ≥ 100

II tipas

RW1

RL ≥ 25

I tipas

Naudotas dažnai ir nuolat užvažiuojamas ženklinimas

R1

RL ≥ 80

II tipas

RW02)

NPD1)2)

1) NPD – „savybė nenustatyta“ (angl. „No performance determined“) – taip žymimai savybei reikalavimai pagal numatytąjį naudojimą nereglamentuojami.

2) Reikalavimai nereglamentuojami, tačiau klasė ir koeficientas nustatomi tam, kad būtų surinkta techninė informacija. “

2.  Pakeičiu 63 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„63. Ženklinimas taikant II tipo sistemą skiriasi nuo ženklinimo taikant I tipo sistemą tuo, kad II tipo sistemos ženklinimas taip suformuotas, kad būtų padidintas šviesos atspindėjimas esant drėgnoms arba lietingoms oro sąlygoms.“

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                              Egidijus Skrodenis

laikinai einantis direktoriaus

pareigas