HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAŽAREIKŠMĖS ŽALOS IŠIEŠKOJIMO IŠLAIDŲ DYDŽIO 2020 METAMS PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 23 d. Nr. D1-41

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. D1-230 „Dėl Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo ir Mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, 6 punktą,

t v i r t i n u mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydį 2020 metams – 68 eurus.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Mažeika