ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2019 METAMS

 

2018 m. gegužės 29 d. Nr. T-184

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifus Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. 0,65 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiam nekilnojamam turtui, išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 1.2 papunktyje;

1.2. 3,0 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančiam apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamam turtui.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Antanas Bezaras