LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2010 M. gegužės 28 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-121 „DĖL sprendimų PRIĖMIMO, įvertinus INDIVIDUALIĄ PAREIŠKĖJO SITUACIJĄ, TVARKOS APRAŠO IR REKOMENDUOJAMOS SPRENDIMO DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1R-265

Vilnius

 

 

Pakeičiu Rekomenduojamą Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1R‑121 „Dėl Sprendimų priėmimo, įvertinus individualią pareiškėjo situaciją, tvarkos aprašo ir Rekomenduojamos Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo formos patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Vadovaujantis Įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi pareiškėjas (-a) ______________________

(visiškai arba nurodyta dalimi)

atleidžiamas (-a) nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas), su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, nuo išlaidų, susijusių su dalyvavimu konstitucinės justicijos byloje ir jos nagrinėjimu, ir proceso išlaidų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 104 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju) mokėjimo.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                            Elvinas Jankevičius