LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 981 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2436

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 981 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 981 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Rangovas, gavęs informaciją iš darbdavio, kuris yra subrangovas, apie darbo sutarties su trečiosios šalies piliečiu sudarymą, turi pareikalauti, kad darbdavys pateiktų rangovui turimą informaciją (dokumentus), nurodytą (nurodytus) šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, ją (juos) patikrinti ir, paaiškėjus, kad Lietuvos Respublikoje esantis trečiosios šalies pilietis dirba nelegaliai, nedelsdamas pranešti apie tai bent vienai nelegalaus darbo kontrolę vykdančiai institucijai (Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos arba Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos).

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas, kai nelegaliai Lietuvos Respublikoje esantys trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė