LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 2-286

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 2-103 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. S k e l b i u šį įsakymą:

3.1. Teisės aktų registre;

3.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                               Žydrūnas Bartkus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų

tarnybos direktoriaus

2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 2-286

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato viešojo ir privataus sektorių atstovų prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba, STT) suteikti metodinę pagalbą, orientuotą į antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojo ir privataus sektorių subjektuose, taip pat prašymų surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą teikimo tvarką, šių prašymų atranką, antikorupcinio švietimo formos parinkimą, Antikorupcinio švietimo plano sudarymą bei metodinės pagalbos teikimo švietimo programų rengėjams ir teikėjams tvarką, taip pat moksleivių ir jaunimo antikorupcinio švietimo pamokų, kurias veda STT atstovas, organizavimo tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos prioritetais ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232, priemones pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos kompetenciją.

3.   Šiame Apraše vartojami terminai:

3.1. Antikorupcinis švietimas – Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdoma antikorupcinio sąmoningumo didinimo veikla, apimanti antikorupcinių nuostatų sklaidą siekiant ugdyti visuomenės, ypač viešojo ir privataus sektorių atstovų, nuostatas veikti skaidriai ir sąžiningai, netoleruoti korupcijos ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

3.2. Antikorupcinio švietimo iniciatorius (toliau – iniciatorius) – viešojo, privataus sektoriaus atstovas, pateikęs prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai surengti antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą.

3.3. Antikorupcinio švietimo pamoka (toliau – pamoka) – moksleiviams ir jaunimui skirtas šviečiamojo pobūdžio susitikimas, per kurį teikiamos antikorupcinės žinios, skatinamas antikorupcinis sąmoningumas ir gali būti supažindinama su Specialiųjų tyrimų tarnybos veikla ir pareigūno profesija.

3.4. Antikorupcinio švietimo paskaita (toliau – paskaita) – antikorupcinio pobūdžio pranešimas, kuriuo pateikiama teorinė medžiaga ir užduotis diskusijai pagal rekomenduojamas ar kitas su antikorupcinio švietimo iniciatoriumi suderintas temas.

3.5. Antikorupcinio švietimo seminaras (toliau – seminaras) – susitikimas, per kurį teikiamos antikorupcinės žinios taikant aktyvaus mokymo ir (ar) mokymosi metodus, analizuojamos korupcijos pasireiškimo problemos, prevencijos taikymo priemonės ir dalijamasi patirtimi nagrinėjant pateikiamas užduotis.

3.6 Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma – Specialiųjų tyrimų tarnybos sukurta elektroninė mokymo(-si) erdvė, skirta visuomenei, ypač viešojo ir privataus sektorių atstovams, savarankiškai įgyti ar plėsti žinias, didinti antikorupcinį sąmoningumą.

3.7. Antikorupcinio švietimo metodinė pagalba – pasiūlymai, diskusijos ar renginiai viešojo ir privataus sektoriaus atstovams, švietimo programų rengėjams dėl tinkamų priemonių parinkimo, jų įgyvendinimo ar programų kūrimo didinant visuomenės antikorupcinį sąmoningumą, kuriant korupcijai atsparią aplinką viešojo ir privataus sektoriaus subjektuose.

3.8. Antikorupcinio sąmoningumo didinimo renginių poveikio matavimas – antikorupcinio sąmoningumo didinimo renginiuose dalyvavusių asmenų atsiliepimų apie renginį, atsakymų į renginių anketose pateiktus klausimus apie renginio efektyvumą vertinimas.

 

II SKYRIUS

ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO FORMOS

 

4. STT pareigūnai viešojo ir privataus sektoriaus atstovams jų prašymu arba savo iniciatyva organizuoja antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklas: paskaitas, seminarus, diskusijas, metodinės pagalbos ar kitus renginius, susijusius su korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, taip pat rekomenduoja savarankiškai naudotis STT parengtomis mokymo priemonėmis ir medžiaga.

5. Antikorupcinio švietimo e. mokymo platformos (toliau – e. mokymo platforma) vartotojai savarankiškai renkasi siūlomas mokymų temas. Vartotojai, susipažinę su pasirinktoje temoje pateikiama informacija ir išsprendę jos įtvirtinimo testą, gauna temos baigimą patvirtinantį sertifikatą. Siekiant pagilinti žinias apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įvairiose srityse, vartotojams rekomenduojama susipažinti su visomis e. mokymo platformos temomis. E. mokymo platforma pasiekiama adresu emokymai.stt.lt.

6. STT pareigūnai skaitydami paskaitas institucijose naudoja „Power Point“ ar kita pateikčių rengimo programa parengtas skaidres, vaizdo medžiagą. Multimedijos įranga (vaizdo ir garso) pasirūpina iniciatorius. Dalyvių sąrašą sudaro iniciatorius, o galutinį dalyvių skaičių el. paštu per 3 darbo dienas po paskaitos ir (ar) seminaro pateikia STT atstovui.

7. Seminaruose dalyvauja iki 25 asmenų grupės, kurios formuojamos iš vienos ar kelių institucijų. Seminaras gali vykti STT ar iniciatorių patalpose (atsižvelgiant į aplinkybes ir galimybes), prieš tai suderinus su nurodytais kontaktiniais asmenimis. Visas reikalingas priemones parengia STT atstovai. Prireikus dalyviai iš anksto gali būti supažindinami su antikorupcinio švietimo seminaro medžiaga el. paštu.

8. Iniciatoriui el. paštu moksleiviai@stt.lt pateikus prašymą surengti antikorupcinio švietimo pamoką, STT atstovas atvyksta vesti pamokos į mokymo įstaigą arba surengia pamoką STT patalpose. Jei STT atstovas atvyksta į mokymo įstaigą, pamokos dalyvių skaičius yra neribojamas. Jei pamoka vyksta STT patalpose, iniciatorius turi:

8.1. likus ne mažiau nei 3 dienoms iki sutarto susitikimo pateikti dalyvių sąrašą (ne daugiau nei 30 dalyvių) el. paštu;

8.2. iniciatorius ar lydintis asmuo privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

9. Antikorupcinio švietimo metodinės pagalbos teikimą, diskusijas bei renginius viešojo ir privataus sektoriaus atstovams STT pareigūnai organizuoja savo iniciatyva arba pagal poreikį ir galimybes, taip pat prisideda prie kitų institucijų inicijuotų renginių kaip partneriai.

10. Antikorupcinio sąmoningumo didinimo renginiai gali vykti nuotoliniu būdu, jeigu to pageidauja iniciatorius ir sudaro reikiamas sąlygas dalyviams.

11. STT rengia įvairias savarankiškam naudojimui skirtas antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones, kuriomis gali naudotis viešojo ir privataus sektoriaus atstovai, jaunimas. Šios priemonės pasiekiamos STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/antikorupcinis-svietimas/4934 arba apie jas informuojama viešai.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

 

12. Viešojo ir privataus sektorių atstovai, siekdami vykdyti darbuotojų ir visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir kurdami antikorupcinę aplinką, gali kreiptis į STT dėl antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų, kurias įgyvendindama Korupcijos prevencijos įstatymą pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo STT, organizavimo.

13. Kiekvienais metais iki vasario 1 d. (I pusmečio) ir iki liepos 1 d. (II pusmečio) iniciatoriai STT pateikia el. paštu dokumentai@stt.lt prašymus (žr. 1 ir 2 priedus) surengti paskaitas ar seminarus.

14. Atsižvelgdama į įstaigos ir (ar) įmonės dalyvių pasirengimą ir turimas žinias, STT pasilieka teisę dalyviams parinkti antikorupcinio švietimo organizavimo formą ir temą.

 

IV SKYRIUS

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PASKAITŲ IR SEMINARŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS

 

15. Antikorupcinio švietimo paskaitos ir seminarai rengiami gavus iniciatoriaus prašymą (1 priedas) ar STT iniciatyva. Prašymai surengti paskaitas ar seminarus einamaisiais metais atrenkami pagal šiuos kriterijus:

15.1. STT veiklos prioritetai.

15.2. STT antikorupcinio sąmoningumo didinimo prioritetai: sveikatos apsauga, švietimo ir mokslo sritis, energetika, susisiekimo sektorius, aplinkos apsauga, žemės ūkis, kultūra, privatus sektorius.

15.3. Rizikos sritys: viešieji pirkimai, valstybės ir savivaldybių turto valdymas, Europos Sąjungos lėšų administravimas ir panaudojimas, valstybės ir savivaldybės įmonių valdymas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, viešųjų ir privačių interesų konfliktai, aplinkos apsauga.

15.4. Laikotarpis nuo pastarųjų STT atstovų surengtų antikorupcinio švietimo paskaitų ar seminarų įstaigoje ar įmonėje. Skatinant savarankišką antikorupcinio sąmoningumo didinimą, rekomenduojama pirmiausia susipažinti su e. mokymo platformoje pateikiama medžiaga. Pirmenybė teikiama pageidaujantiems dalyvauti seminaruose.

16. Atsižvelgdamas į nustatytus atrankos kriterijus, STT Antikorupcinio švietimo skyrius atrenka ir einamaisiais metais iki vasario 15 d. (I pusmečio) ir iki liepos 15 d. (II pusmečio) informuoja iniciatorius el. paštu apie priimtą sprendimą dėl pateikto prašymo surengti paskaitą ar seminarą. Priėmęs sprendimą organizuoti paskaitą ar seminarą, STT Antikorupcinio švietimo skyrius su iniciatoriumi suderina tinkamą formą, temą, datą, laiką.

17. Iki einamųjų metų vasario 15 d. (I pusmečio) ir iki liepos 15 d. (II pusmečio) STT Antikorupcinio švietimo skyrius sudaro, o STT direktoriaus pavaduotojas patvirtina antikorupcinio švietimo paskaitų ir seminarų planus, kurie paskelbiami STT interneto svetainės skiltyje „Antikorupcinis švietimas“.

18. Iniciatoriai, kurių pateikti prašymai einamaisiais metais netenkinami, el. paštu informuojami, kad jų įstaiga ar įmonė nėra įtraukta į Antikorupcinio švietimo planą, ir pateikiamos rekomendacijos bei metodinė medžiaga antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonėms įgyvendinti savarankiškai.

19. Pagal tarpinstitucinį bendradarbiavimo susitarimą antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklos organizuojamos periodiškai, kaip nustatyta susitarime.

 

V SKYRIUS

ANTIKORUPCINIO SĄMONINGUMO DIDINIMO VEIKLŲ VERTINIMAS

 

20. Siekdami įvertinti vykdomų antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų efektyvumą, jų naudą, poreikį jas tobulinti, STT pareigūnai kviečia visus renginiuose dalyvavusius asmenis po renginio užpildyti renginio vertinimo anketą.

21. STT Antikorupcinio švietimo skyriaus pareigūnai renginio dalyviams ir iniciatoriui pateikia interneto nuorodą į anketą el. paštu arba renginio metu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. STT, nebūdama mokymo įstaiga, neišduoda organizuojamų antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų dalyviams sertifikatų, patvirtinančių jų kvalifikacijos kėlimą, išskyrus e. mokymo platformos naudotojus.

23. Visos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklos organizuojamos nemokamai.

________________________

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos antikorupcinio

sąmoningumo didinimo veiklų

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Valstybės ar savivaldybės įstaigos ar įmonės pavadinimas, adresas)

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai

El. p. dokumentai@stt.lt

 

 

PRAŠYMAS

SURENGTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PASKAITĄ AR SEMINARĄ

 

_____________Nr.___________

(data)

________________

(surašymo vieta)

 

Prašome Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos surengti (pildyti tik pasirinktą):

I. PASKAITĄ

Paskaitos vieta (adresas)

 

Pranešimo tema (žr. aprašo* 2 priedą)

 

Paskaitos forma (kontaktinė, nuotolinė)

 

Planuojamas dalyvių skaičius (skaičius neribojamas):

 

Ar yra galimybė priimti kitų institucijų atstovus?

Taip, Ne (pabraukti)

Kontaktinis asmuo organizaciniams klausimams

(vardas ir pavardė, tel., el. paštas):

 

 

II. PRAKTINĮ SEMINARĄ

Seminaro vieta (adresas)

 

Seminaro tema (žr. aprašo* 2 priedą)

 

Seminaro forma (kontaktinis, nuotolinis)

 

Planuojamas dalyvių skaičius (maksimalus skaičius – 25):

 

Ar yra galimybė priimti kitų institucijų atstovus?

Taip, Ne (pabraukti)

Ar salė pritaikyta darbui grupėmis?

Taip, Ne (pabraukti)

Kontaktinis asmuo organizaciniams klausimams

(vardas ir pavardė, tel., el. paštas):

 

 

*Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio sąmoningumo didinimo tvarkos aprašas

 

(Pareigos)                                                 (Parašas)                                                   (Vardas ir pavardė)

 

(Rengėjo nuoroda)

 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos

antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų

organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO PASKAITŲ, SEMINARŲ TEMOS

 

Eil.

Nr.

PAVADINIMAS

TURINYS

1.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė

Korupcijos sąvoka, baudžiamoji atsakomybė, dovanos ir kyšio samprata, sociologinių tyrimų duomenys, korupcijos prevencijos priemonės, EBPO konvencija dėl užsienio pareigūnų papirkimo. Užduotis diskusijai.

2.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose

Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose, korupcijos mechanizmai, sociologinių tyrimų duomenys, prevencijos priemonės, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

3.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai

Interesų konflikto ir nepotizmo sąvokos, korupcijos rizikos, interesų konfliktai ir jų valdymas, sociologinių tyrimų duomenys, interesų deklaravimas, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

4.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Pranešėjų apsauga

Pranešėjo sąvoka ir statusas, pranešėjų apsaugos principai ir priemonės, pranešimo nagrinėjimo eiga, sociologinių tyrimų duomenys, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

5.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos rizikos sveikatos apsaugoje

Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sistemoje, korupcijos mechanizmai, baudžiamoji atsakomybė, sociologinių tyrimų duomenys, dovanos ir kyšio samprata, prevencijos priemonės, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

6.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonės viešajame ir privačiame sektoriuje, sociologinių tyrimų duomenys, EBPO konvencija dėl užsienio pareigūnų papirkimo, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

7.

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika

Kyšio sąvoka, dovanos ir kyšio skirtis, dovanų politika, sociologinių tyrimų duomenys, gerosios praktikos pavyzdžiai. Užduotis diskusijai.

8.

Kita

Pagal poreikį ir galimybes derinama su STT atstovu.

 

_______________________________