Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 974 „DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS, TENKANČIOS ŪKINĘ VEIKLĄ VYKDANČIAM BUTO AR KITOS PATALPOS SAVININKUI, ĮGYVENDINANČIAM DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTĄ, APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 15 d. Nr. 752

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 974 „Dėl Valstybės pagalbos, tenkančios ūkinę veiklą vykdančiam buto ar kitos patalpos savininkui, įgyvendinančiam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013), 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Valstybės paramos taisyklės), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai).“

1.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį kiekvienam daugiabučio namo, kurį numatoma atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), buto ar kitos patalpos savininkui, vykdančiam ūkinę veiklą, apskaičiuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

1.3. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Lengvatiniu kreditu teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, išreikšta bendruoju subsidijos ekvivalentu (toliau – BSE), apskaičiuojama kaip skirtumas tarp lengvatinio kredito palūkanų normos ir pagal Europos Komisijos komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (toliau – Komunikatas) Lietuvai nustatytos palūkanų normos, kai lengvatinis kreditas teikiamas taikant finansines priemones, arba kaip skirtumas tarp lengvatinio kredito palūkanų normos ir finansuotojo nurodytos ūkio subjektams taikomos kredito palūkanų normos rinkos sąlygomis, kai lengvatinis kreditas teikiamas taikant garantines priemones.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros gautus ir neišnagrinėtus prašymus dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio apskaičiavimo ir pažymų išdavimo nustatyta tvarka nagrinėja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Pažymos, išduotos viešosios įstaigos Būsto energijos taupymo agentūros iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, laikomos galiojančiomis.

2.2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas