LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INTEGRUOTOS BAUDŽIAMOJO PROCESO INFORMACINĖS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PORTALO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1V-718

Vilnius

 

Vadovaudamasi Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 1V-702/I-294/6P-101-(1.1) „Dėl Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos  nuostatų patvirtinimo 10.2 ir 47.5 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 81 straipsniu:

1. Tvirtinu Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos Elektroninių paslaugų portalo paslaugų teikimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 10 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                        Agnė Bilotaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2021 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. 1V-718

 

 

INTEGRUOTOS BAUDŽIAMOJO PROCESO INFORMACINĖS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PORTALO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos Elektroninių paslaugų portalo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prieigos prie Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau – IBPS) Elektroninių paslaugų portalo (toliau – EPP) ir EPP paslaugų teikimo sąlygas bei tvarką ir naudojimosi IBPS EPP tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. IBPS EPP paslaugosviešosios elektroninės paslaugos, teikiamos EPP paslaugų gavėjams ir jų atstovams, naudojantis IBPS EPP.

2.2. IBPS EPP paslaugų gavėjas – ikiteisminio tyrimo proceso dalyvis: fizinis ar juridinis asmuo, kuris, vadovaudamasis teisės aktais, ikiteisminio tyrimo metu turi teisę teikti ir gauti procesinius dokumentus.

2.3. EPP naudotojas fizinis asmuo ar juridiniam asmeniui atstovaujantis asmuo – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas atstovas (kai EPP paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo), pagal suteiktus įgaliojimus turintis teisę naudoti IBPS EPP.

2.4. Autentifikavimo priemonės EPP naudotojo tapatybę patvirtinančios priemonės, kuriomis naudodamasis jis gali prisijungti prie IBPS EPP ir pagal kurias vienareikšmiškai nustatoma jo tapatybė.

2.5. VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

2.6. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatyme, Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1V-67/I-31 „Dėl Baudžiamosios bylos duomenų tvarkymo elektronine forma ikiteisminio tyrimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II Skyrius

IBPS EPP PASLAUGŲ teikimo SĄLYGOS

 

3. IBPS EPP paslaugos teikiamos naudojantis IBPS EPP, prie kurio jungiamasi internetiniu adresu https://www.e-byla.lt.

4. IBPS EPP paslaugos teikiamos EPP naudotojo paskyroje (toliau – paskyra), prie kurios EPP naudotojas gali prisijungti naudodamasis VIISP, suteikiančia galimybę identifikuoti EPP naudotoją per išorines sistemas, naudodamas asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais

sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemą, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą. EPP naudotojai – advokatai (advokatų padėjėjai) papildomai identifikuojami Advokatų registre. EPP naudotojai – užsienio šalių piliečiai gali prisijungti jiems suteiktu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, IBPS naudotojui ikiteisminio tyrimo metu patvirtinus užsienio šalies piliečio asmens tapatybę ir teisę gauti IBPS EPP paslaugas, gavus papildomą kodą SMS žinute (dviejų faktorių autentifikavimas).

5. Juridinio asmens paskyrą IBPS EPP registruoja šio juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, nurodytas Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens paskyrą aktyvinęs fizinis asmuo IBPS EPP tampa EPP naudotoju bei šio juridinio asmens EPP paskyros administratoriumi.

6. EPP naudotojas aktyvina paskyrą, kai pirmą kartą prisijungia prie IBPS EPP, autentifikuojasi Taisyklių nustatyta tvarka ir atlieka visus šiuos veiksmus:

6.1. įveda privalomus pateikti registracijos duomenis, patvirtina IBPS EPP nurodytų duomenų tinkamumą;

6.2. patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir sutinka laikytis Taisyklėse nurodytų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas ir IBPS EPP sutikimu gauti procesinius dokumentus EPP naudotojo paskyroje);

6.3. pasirenka papildomą informavimo būdą.

7. IBPS EPP paslaugomis gali naudotis tik su Taisyklėmis sutikę EPP naudotojai. EPP naudotojų sutikimas (pažymint atitinkamame paskyros laukelyje) dėl Taisyklių nuostatų laikymosi turi tokią pačią teisinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

8. EPP naudotojai privalo:

8.1. susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis;

8.2. susipažinti su IBPS EPP naudotojo vadovu (toliau – Naudotojo vadovas) ir laikytis jame nustatytų EPP naudojimosi taisyklių;

8.3. naudotis IBPS EPP paslaugomis tik tiek, kiek jiems suteikta teisių;

8.4. IBPS EPP teikti teisingus EPP naudotojo ir kitus duomenis, kurie yra reikalingi IBPS EPP paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos EPP naudotojas gali redaguoti. Pasikeitus šiems duomenims, EPP naudotojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos atnaujinti EPP paskyroje;

8.5. teikti teisingus ir aktualius duomenis, procesinius ar kitus dokumentus;

8.6. teikti procesinius ar kitus dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba pasirašytus IBPS EPP naudojamu saugiu elektroniniu parašu, kuris turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme;

8.7. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų atlikimo, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti IBPS EPP veikimui. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

9. EPP naudotojas atsako už:

9.1. EPP naudotojo paskyroje atliekamus veiksmus;

9.2. EPP naudotojo į IBPS teikiamų duomenų, dokumentų turinį ir kitą informaciją bei už EPP naudotojo paskyroje nurodytų duomenų teisingumą ir tikrumą;

9.3. saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis EPP naudotojas jungiasi prie EPP paskyros, naudojimą. EPP naudotojas privalo reguliariai atnaujinti antivirusines bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas.

10. EPP naudotojas turi teisę:

10.1. naudotis IBPS EPP teikiamomis paslaugomis, aprašytomis Taisyklių ir Naudotojo vadovo nustatyta tvarka, pagal IBPS EPP paslaugų gavėjo įgaliojimus;

10.2. keisti savo kontaktinius duomenis ir papildomą informavimo būdą, nurodytus EPP;

10.3. nurodyti ar atšaukti įgaliotus asmenis, jeigu EPP naudotojas atstovauja juridiniam asmeniui;

10.4. deaktyvinti savo EPP turimą paskyrą;

10.5. kitas Taisyklėse nustatytas teises.

11. EPP naudotojo duomenys, dokumentai ir kitos valios išraiškos formos, teikiami į IBPS, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente, ir EPP naudotojas privalo prisiimti visas iš tokių veiksmų atsiradusias pareigas.

12. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas), kaip IBPS tvarkytojas:

12.1. sudaro sąlygas IBPS naudotojams teikti IBPS EPP elektronines paslaugas EPP naudotojams;

12.2. atsako už IBPS EPP techninį palaikymą ir šalina IBPS EPP gedimus;

12.3. sustabdo ar nutraukia elektroninių paslaugų teikimą EPP naudotojui, iškilus EPP veikimo techninių kliūčių, kilus duomenų saugumo grėsmei, EPP naudotojui nesilaikant Taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų, informuodamas apie tai EPP naudotoją paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu;

12.4. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už EPP naudotojo pateiktų dokumentų ir kitų duomenų saugojimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

13. Informatikos ir ryšių departamentas, kaip IBPS tvarkytojas, nėra atsakingas, jei dėl ryšio, trečiųjų šalių IBPS EPP teikiamų paslaugų sutrikimo ir (ar) šių paslaugų kokybės pokyčių ar savo turimos galinės įrangos gedimų EPP naudotojas negali prisijungti prie paskyros, naudotis paslaugomis arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys, taip pat jei dėl Taisyklių 9.3 papunktyje nurodyto reikalavimo nesilaikymo paslaugų gavėjui negali būti suteiktos paslaugos.

 

III Skyrius

ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTYs PRISIJUNGIMO DUOMENYS

 

14. IBPS naudotojas asmeniui suteikia pirminius prisijungimo duomenis prie EPP šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, kai asmeniui EPP naudotojo paskyra negali būti sukurta autentifikuojantis per VIISP ir asmuo kreipiasi į IBPS naudotoją suteikti jam prisijungimo duomenis (užsienio juridiniams asmenims, užsieniečiams, neturintiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, asmenims, nesinaudojantiems elektroninės bankininkystės paslaugomis, neturintiems skaitmeninio sertifikato ir negalintiems savo tapatumo patvirtinti kitais autentifikavimosi būdais).

15. Asmuo ar jo įgaliotas atstovas, kreipdamiesi į IBPS naudotoją dėl prisijungimo duomenų suteikimo ar atnaujinimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Tais atvejais, kai dėl prisijungimo duomenų kreipiasi asmens įgaliotas atstovas, jis turi pateikti atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

16. Jei EPP naudotojas praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, nauji prisijungimo duomenys jam suteikiami Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka. EPP naudotojai, veikiantys kitų asmenų vardu, privalo užtikrinti visišką prisijungimo duomenų slaptumą, jokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis IBPS EPP paslaugoms gauti. Jei tretieji asmenys prisijungė prie IBPS EPP, pasinaudodami EPP naudotojo prisijungimo duomenimis, už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus IBPS EPP, yra atsakingas tas EPP naudotojas, kurio prisijungimo duomenimis buvo pasinaudota.

17. Dėl prieigos prie IBPS EPP paskyros pasinaudojant prisijungimo duomenimis blokavimo EPP naudotojas gali kreiptis raštu į Informatikos ir ryšių departamento ITT paslaugų tarnybą elektroniniu paštu ittpagalba@vrm.lt.

 

iv skyrius

IBPS EPP paslaugŲ teikimo tvarka

 

18. IBPS EPP paslauga teikiama EPP naudotojo paskyroje.

19. EPP naudotojas, naudodamasis IBPS EPP ir atlikdamas atitinkamus veiksmus, privalo vadovautis Taisyklėmis ir Naudotojo vadove nustatytomis EPP naudojimosi taisyklėmis.

20. Iš IBPS EPP į IBPS teikiamų procesinių dokumentų ir jų priedų rinkmenos dydis negali viršyti Naudotojo vadove nurodytos apimties.

21. Iš IBPS EPP į IBPS teikiamiems procesiniams dokumentams, jų priedams bei kitiems dokumentams yra taikomi Naudotojo vadove nustatyti dokumentų turinio ir formos reikalavimai.

22. Jei EPP naudotojas, prisijungęs prie IBPS EPP paskyros, per Naudotojo vadove nurodytą laiką nuo paskutinio veiksmo atlikimo neatliko jokio kito veiksmo IBPS EPP, prisijungimo sesijos laikas pasibaigia ir EPP naudotojas privalo jungtis prie IBPS EPP iš naujo.

23. Jei, naudojantis paslaugomis, įvyksta IBPS EPP techninis gedimas, sistemos klaida ar dėl kitų su IBPS EPP susijusių priežasčių EPP naudotojas negali prisijungti prie IBPS EPP paskyros ar atlikti jame kokių nors veiksmų, jis privalo nedelsdamas apie tai IBPS EPP nurodytu elektroninio pašto adresu pranešti apie gedimus ir klaidas ir, esant techninių galimybių, pridėti kompiuterinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis išsaugotą kompiuterio ekrane rodomo vaizdo (įskaitant galimą klaidos pranešimą) kopiją. Šis pranešimas neteikiamas tais atvejais, kai apie IBPS EPP veikimo sutrikimus EPP viešai paskelbia Informatikos ir ryšių departamentas. Atnaujinus IBPS EPP veikimą, šio pranešimo ir jo priedų kopijos gali būti pridedamos prie teikiamų procesinių dokumentų, jei būtų sprendžiamas klausimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo.

24. EPP naudotojas, sutikęs gauti procesinius dokumentus, savo paskyroje apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuoja IBPS naudotoją. IBPS naudotojui patvirtinus EPP naudotojo sutikimą gauti procesinius dokumentus el. ryšio priemonėmis, IBPS naudotojas paskelbia EPP naudotojo paskyroje ikiteisminio tyrimo bylą arba medžiagą.

25. EPP naudotojas gali atšaukti savo sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje ar medžiagoje, apie tai elektroninių ryšių priemonėmis informuodamas IBPS naudotoją, kuris atlieka ikiteisminį tyrimą ar nagrinėja medžiagą. IBPS naudotojui konkrečioje ikiteisminio tyrimo byloje ar medžiagoje pažymėjus, kad EPP naudotojui procesiniai dokumentai neteikiami elektroninių ryšių priemonėmis, konkreti ikiteisminio tyrimo byla ar medžiaga nepublikuojama į IBPS EPP.

 

V SKYRIUS

EPP NAUDOTOJO PASKYROS DEAKTYVINIMAS

 

26. Jei pagal teisės aktų reikalavimus EPP naudotojas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis arba EPP naudotojas nepageidauja naudotis IBPS EPP, jo paskyra gali būti deaktyvinama Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

27. EPP naudotojo paskyra deaktyvinama šiais būdais:

27.1. EPP naudotojas inicijuoja IBPS EPP paskyros deaktyvinimą paskyros nustatymuose pasirinkęs sutikimo su EPP naudojimosi sąlygomis atšaukimą. Atšaukus naudojimosi IBPS EPP sąlygomis sutikimą, EPP naudotojo paskyros būsena iš „Aktyvi“ pakeičiama į „Atšauktas sutikimas“. EPP naudotojas, norėdamas vėl aktyvinti IBPS EPP paskyrą, turi prisijungimo prie IBPS EPP metu iš naujo patvirtinti savo sutikimą su IBPS EPP naudotojo sąlygomis (Taisyklių 6 ir 7 punktai);

27.2. EPP naudotojui pažeidus Taisykles, Informatikos ir ryšių departamentas gali deaktyvinti EPP naudotojo paskyrą pakeisdamas jos būseną iš „Aktyvi“ į „Išjungta“. EPP naudotojas, norėdamas aktyvinti savo paskyrą, turi kreiptis IBPS EPP nurodytais kontaktais su motyvuotu prašymu dėl IBPS EPP naudotojo paskyros aktyvinimo.

28. Deaktyvinus IBPS EPP paskyrą, duomenys, susiję su ikiteisminio tyrimo byla ar medžiaga, kuriuos gavo EPP naudotojas, saugomi IBPS EPP duomenų bazėje.

 

VI SKYRIUS

IBPS EPP PASLAUGŲ TEIKIMUI TAIKOMI SAUGOS REIKALAVIMAI

 

29. IBPS EPP paslaugų sauga užtikrinama vadovaujantis šiais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais:

29.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

29.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, teisinės apsaugos įstatymu;

29.3. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

29.4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;

29.5. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

29.6. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

29.7. Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos nuostatais;

29.8. Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“;

29.9. Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

VII Skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kaip IBPS valdytoja, turi teisę keisti ir pildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus EPP naudotojai informuojami IBPS EPP – pakeistos Taisyklės pateikiamos jiems susipažinti per IBPS EPP. Pakeitus Taisykles, EPP naudotojui prieiga prie jo paskyros ribojama tol, kol EPP naudotojas nepatvirtina, kad susipažino su pakeistomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugų prieinamumo ribojimo metu ikiteisminio tyrimo subjektai gali teikti duomenis ir dokumentus į EPP naudotojo paskyras.

31. IBPS valdytojas, IBPS tvarkytojas, IBPS EPP paslaugų gavėjai ir EPP naudotojai už Taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

________________