LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-14 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. A1-1116

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildau 16.161 papunkčiu:

16.161. centralizuotai vykdo Fondo administravimo įstaigų kompiuterizuotų darbo vietų (išskyrus kompiuterizuotų darbo vietų, kuriomis naudojasi Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priežiūros funkcijas, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka;“.

1.2. Papildau 16.162 papunkčiu:

16.162. centralizuotai vykdo Fondo administravimo įstaigų turto (išskyrus turtą, kuriuo naudojasi Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priežiūros funkcijas, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka;“.

1.3. Pakeičiu 16.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.17. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, nustato Fondo administravimo įstaigoms prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;“.

2. Į g a l i o j u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  direktorių pasirašyti pakeistus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a u,  kad:

3.1. šio įsakymo 1.1 ir 1.3 papunkčiai įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas                               Linas Kukuraitis