LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

IR

 

BRAZILIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS

 

SUTARTIS

 

DĖL

 

NUTEISTŲJŲ ASMENŲ PERDAVIMO

 

 

 

 

Lietuvos Respublika ir Brazilijos Federacinė Respublika, toliau – Šalys,

 

siekdamos stiprinti bendradarbiavimą ir pagalbą baudžiamosios teisės srityje;

 

norėdamos atitinkamomis priemonėmis palengvinti nuteistųjų asmenų reabilitaciją;

 

manydamos, kad šį tikslą geriausia būtų pasiekti suteikiant galimybę užsienio šalių piliečiams, kuriems dėl jų padaryto nusikaltimo atimta laisvė, atlikti bausmę savo visuomenėje;

 

vadovaudamosi pagarbos žmogaus teisėms principu,

 

susitarė:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 straipsnis
Apibrėžtys

 

Šioje Sutartyje:

a) „nuosprendis“ – kompetentingos teisminės institucijos priimtas galutinis sprendimas, kuriuo paskiriama bausmė;

b) „nuteistasis asmuo“ – asmuo, kuris nuteisusiojoje valstybėje atlieka galutiniu ir vykdytinu sprendimu paskirtą bausmę;

c) „priimančioji valstybė“ – Šalis, į kurią nuteistasis asmuo gali būti ar buvo perduotas toliau atlikti bausmę, arba, atsižvelgiant į 17 straipsnį, valstybė, į kurią nuteistasis asmuo pabėgo ar kitais būdais sugrįžo vengdamas atlikti bausmę nuteisusiojoje valstybėje;

d) „nuteisusioji valstybė“ – Šalis, kurioje asmeniui, kuris gali būti ar buvo perduotas, paskirta bausmė;

e) „bausmė“ – galutinis teismo sprendimas, kuriuo už padarytą baudžiamąjį nusikaltimą paskirtas laisvės atėmimas ar kitoks laisvės apribojimas.

 

 

2 straipsnis

Bendrieji principai

 

1. Šalys susitaria kuo glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje visose su nuteistųjų asmenų perdavimu pagal šios Sutarties sąlygas ir nuostatas susijusiose srityse.

 

2. Vienos iš Šalių teritorijoje nuteistas asmuo gali būti perduotas atlikti bausmę kitos Šalies teritorijoje vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, todėl jis ar ji gali pareikšti nuteisusiajai ar priimančiajai valstybei norą būti perduotam (-ai) pagal šios Sutarties sąlygas. Toji valstybė savo ruožtu informuoja šį asmenį apie abiejų Šalių centrines įstaigas.

3. Nuteistasis asmuo, to asmens artimiausi šeimos nariai arba nuteistojo asmens atstovas turi teisę vienai iš Šalių pateikti prašymą dėl perdavimo. Šalių centrinių įstaigų sprendimai, susiję su nuteistojo asmens prašymu dėl perdavimo, perduodami raštu tokį prašymą pateikusiam asmeniui.

 

4. Perduoti asmenį gali prašyti nuteisusioji valstybė arba priimančioji valstybė per savo centrines įstaigas.

 

 

3 straipsnis

Perdavimo sąlygos

 

1. Ši Sutartis taikoma, jei:

a)  nuteistasis asmuo yra priimančiosios valstybės pilietis arba nuolatinis gyventojas vadovaujantis šios valstybės nacionalinės teisės aktais;

bpaskirta bausmė nėra mirties bausmė ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Tokiais atvejais perduoti galima tik tada, jei nuteisusioji valstybė sutinka, kad nuteistasis asmuo atliktų didžiausią bausmę pagal priimančiosios valstybės teisės aktus;

cprašymo dėl perdavimo gavimo momentu nuteistajam yra likę atlikti ne mažiau kaip vieni metai bausmės;

d) bausmė yra galutinė ir vykdytina;

enuteistasis asmuo ar jo teisiškai įgaliotas atstovas, kai šis būtinas sutikimui dėl perdavimo išreikšti dėl nuteistojo psichinės ar fizinės būklės, aiškiai sutinka, kad jis būtų perduotas, išskyrus 17 straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus;

ftiek priimančioji valstybė, tiek nuteisusioji valstybė pritaria perdavimui;

gveikimas ar neveikimas, už kurį asmeniui buvo paskirta bausmė, taip pat laikomas nusikalstama veika pagal priimančiosios valstybės įstatymus arba būtų laikomas tokia veika, jei ji būtų įvykdyta jos teritorijoje.

 

2. Išimtiniais atvejais nuteisusioji valstybė ir priimančioji valstybė gali susitarti dėl perdavimo net ir tada, kai nuteistajam yra likę atlikti mažesnę dalį bausmės, nei nurodyta šio straipsnio 1 dalies c punkte.

 

3. Šalių sutarimu ši Sutartis gali būti taikoma ir tiems asmenims, kuriuos kompetentinga institucija yra pripažinusi nepakaltinamais, kad tokie asmenys būtų gydomi priimančiojoje valstybėje. Šalys, vadovaudamosi savo įstatymais, susitaria dėl tokiems asmenims po perdavimo taikomo gydymo būdo. Siekiant perdavimo, būtina gauti sutikimą asmens, kuris teisiškai įgaliotas tokį sutikimą duoti.

 

 

4 straipsnis

Įsipareigojimas teikti informaciją

 

1.       Šalys supažindina nuteistuosius asmenis, kuriems gali būti taikoma ši Sutartis, su jos sąlygomis ir nuostatomis.

 

2.       Nuteistasis asmuo išsamiai informuojamas apie perdavimo galimybę ir jo teisines pasekmes, ypač jei jis ar ji gali būti nubaustas (nubausta) už kitus nusikaltimus, padarytus prieš jį ar ją perduodant.

 

3. Nuteistasis asmuo raštu informuojamas apie bet kokį kurios nors iš Šalių sprendimą, susijusį su prašymu dėl perdavimo.

 

 

5 straipsnis

Centrinės institucijos

 

1. Toliau nurodytas įstaigas Šalys paskiria centrinėmis įstaigomis, kurios priima ir perduoda prašymus dėl perdavimo ir palaiko reikiamus tarpusavio ryšius:

a) Brazilijos Federacinėje Respublikoje – Teisingumo ministerija;

b) Lietuvos Respublikoje – Teisingumo ministerija.

 

2.   Įgyvendindamos šią Sutartį centrinės įstaigos palaiko tarpusavio ryšius tiesiogiai.

 

3. Šalys diplomatiniais kanalais nedelsdamos praneša viena kitai apie centrinių įstaigų pasikeitimus. Centrinės įstaigos kuo skubiau tiesiogiai informuoja viena kitą apie bet kokius jų kontaktinės informacijos pasikeitimus.

 

 

 

6 straipsnis

Prašymo nagrinėjimas

 

Prašomosios Šalies centrinė įstaiga per kuo trumpesnį laiką informuoja prašančiosios Šalies centrinę įstaigą apie savo sutikimą arba atsisakymą perduoti nuteistąjį asmenį laikantis šioje Sutartyje nustatytų sąlygų.

 

 

7 straipsnis

Papildomi dokumentai

 

1. Priimančioji valstybė perduoda nuteisusiajai valstybei tokią informaciją:

a)  dokumentą, kuriame nurodoma, kad nuteistasis asmuo yra priimančiosios valstybės pilietis ar nuolatinis gyventojas;

b)  atitinkamų teisės aktų, kuriuose nurodoma, kad veikimas ar neveikimas, už kurį asmuo buvo nuteistas nuteisusiojoje valstybėje, yra laikomas nusikalstama veika priimančiojoje valstybėje arba būtų laikomas tokia veika, už kurią baudžiama, jei būtų įvykdyta jos teritorijoje, kopiją;

c)  informaciją apie bausmės vykdymo tvarką, įskaitant teisės aktų, kuriuose nurodomos lygtinio paleidimo sąlygos ir tvarka, tekstus;

d) kitus dokumentus, kurie gali būti svarbūs priimant sprendimą dėl pateikto prašymo.

 

2. Jei pateikiamas prašymas dėl perdavimo, nuteisusioji valstybė pateikia priimančiajai valstybei šiuos dokumentus, nebent kuri nors valstybė jau yra nurodžiusi, kad nepritaria perdavimui:

a)  patvirtintą nuosprendžio kopiją, kurioje nurodoma, kad jis galutinis, taip pat nuosprendžio priėmimo ir jo įsigaliojimo datą;

b)  atitinkamų nuteisusiosios valstybės teisės aktų, susijusių su nusikalstama veika, bausme ir bausmės vykdymo senatimi, tekstus;

c)  pažymą apie tai, kokia bausmės dalis jau atlikta, įskaitant informaciją apie visus bausmės vykdymui reikšmingus veiksnius;

d) pažymą apie nuteistojo asmens elgesį įkalinimo metu;

e)  nuteisusiosios valstybės įstatymuose nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikštas nuteistojo asmens ar jo atstovo sutikimas, jei dėl nuteistojo fizinės ar psichinės būklės atstovavimas būtinas tokiam sutikimui duoti;

f)  jei reikia, medicininę ar socialinę išvadą apie nuteistojo asmens sveikatą, įskaitant informaciją apie taikytą gydymą ir rekomendacijas dėl tolesnio gydymo priimančiojoje valstybėje;

g)  bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti svarbi priimant sprendimą dėl pateikto prašymo.

 

3. Šalys gali prašyti pateikti papildomos informacijos, jei pateiktos informacijos nepakanka sprendimui dėl gauto prašymo priimti, ir prireikus susitaria dėl informacijos pateikimo termino. Jei tokia informacija nepateikiama, sprendimas dėl gauto prašymas priimamas remiantis turima informacija ir dokumentais.

 

4. Visi dokumentai, kurie perduodami per centrines įstaigas pagal šią Sutartį, neprivalo būti tvirtinami ar autentifikuojami.

 

 

8 straipsnis

Atsisakymas

 

1. Bet kuri iš Šalių gali atsisakyti perduoti nuteistąjį asmenį.

 

2. Jei dėl kokios nors priežasties viena iš Šalių nepritaria perdavimui, ji turi nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, pateikdama reikiamus argumentus ir pagrindimą.

 

 

 

9 straipsnis

Ryšių priemonės

 

Šalių centrinės institucijos bendradarbiauja pagal kiekvienos jų galimybes naudodamosi elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, kurios užtikrina spartesnį tarpusavio ryšių palaikymą.

 

 

10 straipsnis

Nuteistojo asmens sutikimas būti perduotam

 

1. Nuteisusioji valstybė užtikrina, kad asmuo, kuris turi duoti sutikimą būti perduotas pagal šios Sutarties nuostatas, tai padarytų savo noru ir puikiai suvokdamas teisines tokio sutikimo pasekmes. Sutikimo tvarką reglamentuoja nuteisusiosios valstybės įstatymai.

 

2. Prieš įvykdydama perdavimą, nuteisusioji valstybė, jei priimančioji valstybė to prašo, suteikia galimybę priimančiosios valstybės pagal jos teisės aktus paskirtam pareigūnui patikrinti, ar nuteistasis asmuo savanoriškai sutinka būti perduotas ir ar jis visiškai supranta tokio perdavimo teisines pasekmes.

 

 

11 straipsnis

Perdavimo tvarka

 

1. Priimančioji valstybė atsako už nuteistojo asmens saugojimą ir pervežimą iš nuteisusiosios valstybės į priimančiąją valstybę. Šiuo tikslu priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos perima nuteistąjį asmenį abiejų valstybių sutartoje vietoje nuteisusiojoje valstybėje.

 

2.       Priimančioji valstybė padengia nuteistųjų asmenų perdavimo išlaidas, išskyrus išlaidas, susidariusias nuteisusiosios valstybės teritorijoje.

 

 

12 straipsnis

Tranzitas

 

1. Kiekviena Šalis kitos Šalies prašymu leidžia tranzitu vežti per savo teritoriją nuteistuosius asmenis, kuriuos tai Šaliai perdavė trečioji šalis. Todėl vežti tranzitu per vienos iš Šalių teritoriją leidžiama, jei pateikiamas oficialus centrinės įstaigos prašymas kartu su originaliu dokumentu, kuriuo leidžiamas perdavimas, arba patvirtinta tokio dokumento kopija, informacija apie nuteistojo asmens pilietybę ir baudžiamosios teisės straipsnio, kuriuo remiantis asmuo nuteistas, tekstas.

 

2. Prašymai vežti tranzitu nuteistuosius asmenis nebūtini, kai naudojamasi oro transportu nenusileidžiant tranzito valstybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai vežama kariniu orlaiviu.

 

3. Šalis, kurios prašoma leisti tranzitu vežti nuteistąjį asmenį per jos teritoriją, negali pradėti tokio asmens baudžiamojo persekiojimo, jo ar jos sulaikyti ar kitaip apriboti jo ar jos laisvės, nebent tai būtina siekiant užtikrinti nuteistojo asmens vežimą tranzitu per jos teritoriją.

 

4. Šalis, kurios prašoma leisti vežti tranzitu, gali būti paprašyta garantuoti, kad nebus pradėtas tokio asmens baudžiamasis persekiojimas ar, išskyrus ankstesnėje dalyje numatytus atvejus, jis (ji) nebus sulaikytas ar jo (jos) laisvė nebus kitaip apribota tranzito valstybėje už jo ar jos padarytus nusikaltimus ar dėl jam ar jai skirtos bausmės prieš jam ar jai išvykstant iš nuteisusiosios valstybės teritorijos.

 

5. Šalis gali neleisti vežti tranzitu:

a) jei nuteistasis asmuo yra jos pilietis;

b) jei veika, už kurią asmuo nuteistas, nelaikoma nusikaltimu pagal jos nacionalinę teisę.

 

6. Jei atsisakoma duoti leidimą vežti tranzitu, atsisakymas turi būti tinkamai argumentuotas ir pagrįstas.

 

7. Jei orlaivis turi neplanuotai nusileisti, Šalis, kurioje neplanuotai nusileidžiama, gali reikalauti pateikti prašymą dėl tranzito pagal šio straipsnio 1 dalį ir gali sulaikyti asmenį, kol prašymas dėl tranzito bus gautas ir tranzitas bus įvykdytas, jei toks prašymas pateikiamas per 48 (keturiasdešimt aštuonias)  valandas nuo neplanuoto nusileidimo.

 

 

13 straipsnis

Informacija apie bausmės vykdymą

 

Priimančioji valstybė informuoja nuteisusiąją valstybę apie bausmės vykdymą, kai:

a)    nuteisusioji valstybė to paprašo, arba;

b)    laikoma, kad bausmė galutinai įvykdyta, arba;

c)    kai nuteistasis asmuo pabėga iš laisvės atėmimo vietos, nesibaigus bausmės vykdymui.

 

 

14 straipsnis

Perdavimo padariniai priimančiajai valstybei

 

1. Nuteistasis asmuo, perduotas pagal šios Sutarties nuostatas, negali būti sulaikomas, kaltinamas ar teisiamas priimančiojoje valstybėje už tas pačias faktines aplinkybes, kurios buvo nuteisusiojoje valstybėje priimto nuosprendžio pagrindas.

 

2. Bausmės vykdymą, įskaitant lygtinio atleidimo nuo bausmės sąlygas, reglamentuoja priimančiosios valstybės teisės aktai.

 

3. Priimančioji valstybė privalo paisyti nuteisusiosios valstybės paskirtos bausmės teisinio pobūdžio ir trukmės. Tačiau jei bausmė dėl savo pobūdžio ar trukmės nesuderinama su priimančiosios valstybės teisės aktais, ši valstybė bausmę gali pakeisti bausme ar priemone, numatyta jos teisės aktuose už atitinkamą nusikaltimą.

 

4. Priimančioji valstybė nepasunkina paskirtos bausmės, kiek tai susiję su jos pobūdžiu ar trukme, ir neviršija jos teisės aktuose nustatytos ilgiausios bausmės vykdymo trukmės.

 

5. Priimančioji valstybė sutrumpina bausmės laikotarpį visu nelaisvės laikotarpiu, kurį nuteistasis asmuo praleido atlikdamas bausmę nuteisusiojoje valstybėje.

 

6. Priimančioji valstybė apsiriboja duomenimis kaip faktais tiek, kiek jie akivaizdūs iš nuteistojo asmens atžvilgiu priimto nuosprendžio.

 

 

 

15 straipsnis

Bausmės vykdymo pasekmės

 

1. Priimančioji valstybė padengia bausmės vykdymo po perdavimo išlaidas.

 

2. Priimančiajai valstybei vykdant bausmę, nuteisusioji valstybė nesiima tolesnių bausmės vykdymo veiksmų.

 

3. Nuteisusioji valstybė turi teisę vykdyti likusią bausmės dalį, jei nuteistasis asmuo, norėdamas išvengti bausmės atlikimo, palieka priimančiosios valstybės teritoriją.  Priimančioji valstybė nedelsdama praneša apie tokias aplinkybes nuteisusiajai valstybei.

 

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti nuteisusiosios valstybės įgaliojimai baigiasi įvykdžius bausmę arba po to, kai nuteistasis asmuo atleidžiamas nuo bausmės atlikimo.

 

 

 

16 straipsnis

Bausmės peržiūrėjimas

 

1. Nuteisusiajai valstybei priklauso visa jurisdikcija peržiūrėti jos teismų skirtas bausmes.

 

2. Abi Šalys gali atidėti nuosprendžio vykdymą, suteikti amnestiją ar malonę arba pakeisti bausmę pagal savo konstituciją ir atitinkamus teisės aktus. Kai priimančioji valstybė informuojama apie bet kokius bausmės pakeitimus, ji nedelsdama imasi priemonių, būtinų tokiems pakeitimams įvykdyti.

 

 

17 straipsnis

Bausmės vykdymo perdavimas

 

1. Jei Šalies pilietis, kuriam kitos Šalies teritorijoje galutiniu nuosprendžiu buvo paskirta bausmė, siekia išvengti bausmės vykdymo nuteisusiojoje valstybėje, pabėgdamas iš pastarosios Šalies teritorijos neatlikęs bausmės, nuteisusioji valstybė gali prašyti kitos Šalies perimti bausmės vykdymą.

 

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju gali būti taikomos šios Sutarties nuostatos, tačiau tokiu atveju nuteistojo asmens sutikimo nereikalaujama.

 

 

 

 

 

18 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

 

1. Asmens duomenis, perduotus Šaliai pagal šią Sutartį, ši Šalis gali naudoti:

a)    teisiniuose procesuose, kuriems taikoma ši Sutartis;

b)    kituose teisminiuose ar administraciniuose procesuose, tiesiogiai susijusiuose su šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytais teisiniais procesais;

c)    siekdama užkirsti kelią tiesioginei ir didelei grėsmei, kuri kyla visuomenės saugumui;

d)    bet kuriam kitam tikslui, bet tik gavusi išankstinį duomenis perdavusios Šalies leidimą, jei kita Šalis nėra gavusi duomenų subjekto sutikimo.

 

2. Šis straipsnis taip pat taikomas ir neperduotiems, bet kitu būdu pagal šią Sutartį gautiems duomenims.

 

3. Šalis, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, gali pareikalauti, kad Šalis, kuriai duomenys buvo perduoti, pateiktų informaciją apie jų naudojimą.

 

 

19 straipsnis

Kalba

 

1. Prašymai ir papildomi dokumentai pagal šią Sutartį pateikiami nuteisusiosios valstybės kalba pridedant jų vertimą į priimančiosios valstybės oficialią kalbą.

 

2. Neformaliam bendravimui, įskaitant pradinius prašymus ir patvirtinimus, kaip nustatyta Sutarties 3 straipsnio 1 dalies f punkte, Šalių centrinės įstaigos gali vartoti anglų kalbą.

 

 

 

20 straipsnis

Taikymas laiko atžvilgiu

 

Ši Sutartis taikoma bausmių, paskirtų prieš įsigaliojant Sutarčiai ir po jos įsigaliojimo, vykdymui.

 

 

21 straipsnis

Santykis su kitomis tarptautinėmis sutartimis

 

Šios Sutarties nuostatos neturi jokios įtakos teisėms ir įsipareigojimams, kylantiems iš dvišalių ar daugiašalių susitarimų, kuriuos viena iš Šalių yra pasirašiusi su trečiosiomis šalimis, taip pat iš konvencijų, prie kurių yra prisijungusios abi Šalys.

 

 

22 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Ginčai dėl šios Sutarties taikymo ir aiškinimo sprendžiami Šalių derybomis.

 

 

23 straipsnis

Sutarties įsigaliojimas, pakeitimai ir nutraukimas

 

1. Kiekviena Šalis raštu diplomatiniais kanalais praneša kitai Šaliai apie tai, kad ji užbaigė nacionalinės teisės procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti. Ši Sutartis įsigalioja praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų nuo paskutinio pranešimo gavimo dienos.

 

2. Ši Sutartis galioja neribotą laiką ir gali būti bet kada bet kurios Šalies nutraukta diplomatiniais kanalais nusiunčiant kitai Šaliai rašytinį pranešimą. Nutraukimas įsigalioja praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo tos dienos, kurią kita Šalis gauna atitinkamą pranešimą. Prašymai, gauti iki šio rašytinio pranešimo arba per šešių mėnesių trukmės pranešimo laikotarpį, nagrinėjami pagal šios Sutarties nuostatas.

 

3. Ši Sutartis gali būti keičiama abipusiu rašytiniu Šalių sutarimu. Šie pakeitimai įsigalioja šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Sutartį.

 

PASIRAŠYTA dviem egzemplioriais 2018 m. rugsėjo 26 d. Niujorke lietuvių, portugalų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

 

Lietuvos Respublikos
vardu

 

 

 

_______________________

 

Brazilijos Federacinės Respublikos vardu

 

 

 

_______________________