valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO

NR. 1V-140 „DĖL PRAŠYMO PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO

PAŠALINTI SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS ĮVYKDYMO

TERMINĄ REKVIZITŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. gegužės 24 d. Nr. 1V-64

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1V-140 „Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie aplinkos ministerijos viršininkas

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMO PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS ĮVYKDYMO TERMINĄ

REKVIZITŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 142 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 19.1 ir 19.15 papunkčiais,

t v i r t i n u Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitus (pridedama).“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                 Eglė Kuklierienė

 

 

Rekvizitai patvirtinti

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-140

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos  

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko  

2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1V-64

redakcija)

 

________________________________________________________________________

(Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, tel. Nr., el. p. /

juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p.)

 

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos

prie Aplinkos ministerijos

______________________________________

(administracijos padalinio pavadinimas)

 

 

PRAŠYMAS

PRATĘSTI PRIVALOMOJO NURODYMO PAŠALINTI

SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIUS

ĮVYKDYMO TERMINĄ

 

20 _____ m. _______________ d. Nr. _____________________

(data) (reg. numeris)

 

______________________

(vieta)

 

Prašau pratęsti 20______ m. __________ d. privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ____________________ įvykdymo terminą.

 

Nurodau šias svarbias privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo priežastis: ______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas per atstovą;

2. Kiti dokumentai (jeigu pateikiami).

 

 

 

__________________________________________                       _________________________   

(prašymą pateikusio asmens vardas ir pavardė)                                                       (parašas)

 

 

_____________________