LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-1056DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS PLANAVIMO STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-970

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-1056Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu:“;

1.2. pakeičiu pirmąja pastraipą ir ją išdėstau taip:

„1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatus (pridedama).“;

1.3. papildau šiuo 2 punktu:

„2. S k i r i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vyriausiąją specialistę Aušrą Balsytę Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotiniu.“.

2. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Kęstutis Trečiokas

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų                              Informacinės visuomenės plėtros komiteto

ministerijos                                                                     prie Lietuvos Respublikos susisiekimo

2014-08-20 raštu Nr. 1D-5936 (52)                               ministerijos

2014-08-26 raštu Nr. S-1271

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos                                   Valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir

2014-08-25 raštu Nr. (18)-SD-591                                 geoinformatikos centro „GIS-Centras“

2014-11-25 raštu Nr. (5.2) 12RD-295

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1056

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-970

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS teritorijŲ PLANAVIMO stebėsenos INFORMACINĖS SISTEMOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinės sistemos (toliau – TPSIS) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja šios informacinės sistemos steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką, duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Nuostatų 4 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3. TPSIS steigimo pagrindasLietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ patvirtintos 2012–2016 metų programos prioritetinė įgyvendinimo 47 priemonė.

4. TPSIS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu;

4.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

4.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu;

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.7. šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

5. TPSIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis užtikrinti veiksmingesnę teritorijų planavimo stebėseną, atlikti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų (valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų, savivaldybių ir jų dalių bendrųjų planų) sprendinių įgyvendinimo stebėseną (toliau – stebėsena), priimti, tvarkyti, kaupti TPSIS duomenis, teikti juos turintiems teisę juos gauti asmenims.

6. TPSIS uždaviniai:

6.1. kompiuterizuoti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programų (toliau – sprendinių įgyvendinimo programos) duomenų ir informacijos bei kitų duomenų, reikalingų TPSIS duomenų tvarkymui, gavimą ir tvarkymą;

6.2. kompiuterizuoti valstybės teritorijos bendrojo plano, valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų, savivaldybių ir jų dalių bendrųjų planų rodiklių, nurodytų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – stebėsenos rodikliai), formavimą, apdorojimą ir teikimą;

6.3. automatizuoti stebėsenos ataskaitų formavimą;

6.4. kompiuterizuoti sprendinių įgyvendinimo programų ir stebėsenos ataskaitų duomenų ir informacijos teikimo loginę kontrolę.

7. TPSIS pagrindinės funkcijos:

7.1. priimti, tvarkyti, kaupti, saugoti TPSIS duomenis;

7.2. teikti TPSIS duomenis Nuostatuose nustatyta tvarka;

7.3. formuoti stebėsenos ataskaitas;

7.4. užtikrinti TPSIS kuriamų duomenų teikimą per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (toliau – LEI portalą).

8. Asmens duomenys, nurodyti Nuostatų 12.1 punkte, TPSIS tvarkomi tik TPSIS naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo tikslais. Asmens duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, asmens duomenų tvarkytojai yra savivaldybių administracijos, kurie atlieka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) nustatytas funkcijas, turi ADTAĮ nurodytas teises ir pareigas.

 

II. TPSIS organizacinė struktūra

 

9. TPSIS valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), kuri:

9.1. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

9.2. metodiškai vadovauja TPSIS tvarkytojams, koordinuoja jų veiklą, susijusią su TPSIS duomenų tvarkymu, vykdo šios veiklos priežiūrą;

9.3. organizuoja TPSIS priežiūrą, plėtrą, modernizavimą ir kontroliuoja jų vykdymą;

9.4. rengia ir įgyvendina TPSIS techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

9.5. sudaro duomenų gavimo ir teikimo sutartis su susijusių registrų ir informacinių sistemų tvarkymo ir (ar) valdymo įstaigomis;

9.6. esant poreikiui, organizuoja ir koordinuoja TPSIS naudotojų metodinį mokymą, rengia mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas.

10. TPSIS tvarkytojai yra Aplinkos ministerija ir savivaldybių administracijos, kurie:

10.1. atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nurodytas teises ir pareigas;

10.2. Aplinkos ministerija:

10.2.1. renka, kaupia, apdoroja, tvarko ir teikia TPSIS duomenis ir informaciją, nurodytą Nuostatų 12.1, 12.2.1, 12.2.3.1 ir 12.3 papunkčiuose;

10.2.2. administruoja TPSIS;

10.2.3. užtikrina nepertraukiamą TPSIS veikimą;

10.2.4. Nuostatų nustatyta tvarka teikia TPSIS duomenis TPSIS duomenų gavėjams;

10.2.5. užtikrina TPSIS duomenų saugą, nustato saugos priemones ir jų vykdymo tvarką;

10.3. savivaldybių administracijos:

10.3.1. renka, kaupia, apdoroja, tvarko ir teikia TPSIS duomenis ir informaciją, nurodytą Nuostatų 12.2.2 ir 12.2.3.2 papunkčiuose;

10.3.2. teikia TPSIS valdytojui pasiūlymus dėl TPSIS plėtros;

10.3.3. užtikrina tvarkomų duomenų saugą;

10.3.4. vykdo kitas teisės aktuose numatytas ir TPSIS valdytojo nustatytas funkcijas.

11. TPSIS duomenų teikėjai yra:

11.1. Aplinkos apsaugos agentūra, teikianti:

11.1.1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenis;

11.1.2. Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos duomenis;

11.2. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, teikiantis Kultūros vertybių registro duomenis;

11.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, teikianti:

11.3.1. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenis;

11.3.2. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenis;

11.4. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, teikianti:

11.4.1. Žemės gelmių registro duomenis;

11.4.2. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenis;

11.4.3. Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenis;

11.5. Lietuvos statistikos departamentas, teikiantis Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenis;

11.6. valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, teikiantis Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją bei Lietuvos erdvinės informacijos portalo pagrindinį žemėlapį;

11.7. valstybės įmonė Registrų centras, teikiantis:

11.7.1. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

11.7.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenis;

11.8. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, teikiantis, Ūkininkų ūkių registro;

11.9. Valstybinė miškų tarnyba, teikianti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis;

11.10. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, teikianti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenis;

11.11. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, teikianti:

11.11.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenis;

11.11.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenis;

11.11.3. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenis;

11.12. Švietimo informacinių technologijų centras, teikiantis:

11.12.1. Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenis;

11.12.2. Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenis;

11.13. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, teikianti Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenis ir Žemės informacinės sistemos duomenis, ortofotografinius žemėlapius;

11.14. juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka teikiantys Nuostatų 12.2.1.1. papunktyje nurodytą informaciją.

 

III. TPSIS Informacinė struktŪra

 

12. TPSIS kaupiami ir saugomi šių TPSIS duomenų grupių duomenys:

12.1.   TPSIS naudotojų duomenys:

12.1.1.  naudotojo vardas;

12.1.2.  slaptažodis;

12.1.3.  asmens vardas ir pavardė;

12.1.4.  pareigos;

12.1.5.  atstovaujama institucija;

12.1.6.  asmens kontaktiniai duomenys (ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);

12.2. stebėsenos duomenys ir informacija:

12.2.1. valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos duomenys ir informacija:

12.2.1.1. priemonių planai (programos pavadinimas, programos tvirtinimo ir keitimo data bei numeris, programą tvirtinanti institucija, priemonių pavadinimai, laukiamų rezultatų trumpi aprašymai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių įgyvendinimo terminai, priemonių įgyvendinimo būsenos, rezultatai);

12.2.1.2. valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos rodiklių rinkiniai ir jų informacija (rodiklio grupės pavadinimas, rodiklio pavadinimas, rodiklio teikimo mato vienetas, rodiklio reikšmė, rodikliui nustatyti naudotų duomenų šaltiniai, atsiskaitymo laikotarpis);

12.2.1.3. erdvinių duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiami ir tvarkomi susisteminti, metodiškai sutvarkyti valstybės bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos rodiklių erdviniai duomenys ir informacija;

12.2.2. savivaldybių bendrųjų planų ir savivaldybių dalių bendrųjų planų stebėsenos duomenys ir informacija:

12.2.2.1. programų priemonių planų duomenys (programos pavadinimas, programos tvirtinimo ir keitimo data bei numeris, programą tvirtinanti institucija, priemonių pavadinimai, laukiamų rezultatų trumpi aprašymai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių įgyvendinimo terminai, priemonių įgyvendinimo būsenos, rezultatai);

12.2.2.2. savivaldybių bendrųjų planų ir savivaldybių dalių bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo rodiklių rinkiniai ir jų informacija (rodiklio grupės pavadinimas, rodiklio pavadinimas, rodiklio teikimo mato vienetas, rodiklio reikšmė, rodikliui nustatyti naudotų duomenų šaltiniai, atsiskaitymo laikotarpis);

12.2.2.3. erdviniai duomenų rinkiniai, kuriuose kaupiami ir tvarkomi susisteminti, metodiškai sutvarkyti savivaldybių bendrųjų planų ir savivaldybių dalių bendrųjų planų stebėsenos rodiklių erdviniai duomenys ir informacija;

12.2.3. stebėsenos ataskaitų duomenys ir informacija:

12.2.3.1. valstybės teritorijos bendrojo plano ir valstybės teritorijos dalių bendrųjų planų stebėsenos ataskaitos ir jas tvirtinančių dokumentų kopijos, informacija apie jų viešinimą (stebėsenos ataskaitos pavadinimas, suformavimo data, skelbimo TPSIS data);

12.2.3.2. savivaldybių bendrųjų planų ir savivaldybių dalių bendrųjų planų stebėsenos ataskaitos ir jas tvirtinančių dokumentų kopijos, informacija apie jų viešinimą (stebėsenos ataskaitos pavadinimas, suformavimo data, skelbimo TPSIS data);

12.3. stebėsenai atlikti reikalingi duomenys ir informacija:

12.3.1. kiti stebėsenos rodiklių rinkiniai, skirti Nuostatų 12.2.1.2 ir 12.2.2.2 papunkčiuose nurodytiems rinkiniams sudaryti;

12.3.2. duomenys, surinkti atliekant mokslo tiriamuosius darbus ir naudojami planavimo uždaviniams spręsti, taip pat kitose valstybėse vykstančių procesų, darančių poveikį Lietuvos Respublikos teritorijai, ir priimamų sprendimų duomenys;

12.3.3. TPSIS informacinio turinio, audito ir archyviniai duomenys.

13. TPSIS erdviniai duomenys kaupiami ir tvarkomi 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau – LKS-94 koordinačių sistema), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“.

14. TPSIS stebėsenos rodiklių ir stebėsenos ataskaitų formavimui naudojami duomenys:

14.1. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro duomenys – upių, kanalų, ežerų, tvenkinių ir dirbtinių nepratekamų paviršinio vandens telkinių duomenys;

14.2. Kultūros vertybių registro duomenys – kultūros paveldo objekto vietovė, unikalus objekto kodas, teritorija ir apsaugos zona;

14.3. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenys – kelių ir gatvių erdviniai duomenys, duomenys apie eismo apribojimus ir sutrikimus, duomenys apie eismo sąlygas (eismo intensyvumą, vidutinį greitį kelio ruožuose, kelionės laiko skaičiavimo duomenys), kiti su eismo informacija susiję duomenys;

14.4. Valstybinės reikšmės kelių informacinės sistemos duomenys – kelių infrastruktūros aprašomieji ir erdviniai duomenys;

14.5. Žemės gelmių registro duomenys – gręžiniai (gręžinio numeris, adresas, įregistravimo data, išregistravimo data), naudingųjų iškasenų telkiniai (telkinio kodas, pavadinimas, adresas, įregistravimo data, išregistravimo data, išteklių rūšis, išteklių kategorija), vandenvietės (vandenvietės: vandenvietės kodas, pavadinimas, išteklių rūšis, adresas, įregistravimo data, išregistravimo data, išteklių kategorija; vandenvietės sanitarinės zonos: vandenvietės pavadinimas, sanitarinės zonos pavadinimas, sanitarinės zonos tipas, įregistravimo data);

14.6. Valstybinės geologijos informacinės sistemos duomenys – geologiniai procesai ir reiškiniai (geologinio reiškinio registravimo ID, data, tipas, pavadinimas, adresas, įvykio data), geotopai (geotopo ID, tipas, pavadinimas, adresas, apsaugos statusas);

14.7. Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos duomenys – požeminio vandens baseinai (kodas, pavadinimas, plotas, sąlyginės ribos, požeminio vandens išteklių kiekis, išteklių kokybinė būklė, išteklių kiekybinė būklė);

14.8. Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenys – statistinių tyrimų rodiklių duomenų bazės ir skleidžiamos statistinės informacijos duomenų bazės duomenys;

14.9. Georeferencinio pagrindo kadastro duomenys ir informacija – Georeferencinio pagrindo kadastro duomenų rinkinys, valstybinis georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys M 1:10 000;

14.10. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – tekstiniai duomenys: apskrities, savivaldybės, gatvės, adreso identifikavimo kodai, pavadinimai, administracinio vieneto tipai, numeriai; registro objekto vietą apibūdinantys adresų registro geografiniai duomenys: apskrities, savivaldybės, seniūnijos teritorijos ribos ir plotas; gatvės ašinės linijos, registro objekto adreso vietą reiškiantis taškas Lietuvos koordinačių sistemoje, priimtoje 1994 metais (LKS-94);

14.11. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenys – neknojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys;

14.12. Ūkininkų ūkių registro duomenys – ūkininko ūkio kodas, įregistravimo data, išregistravimo data, ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas (žemės nuosavybės ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymas ir naudojimas), žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis, partnerių bendrai veiklai skirtos žemės kadastro duomenys (žemės sklypo buvimo vieta, plotas, sudėtis pagal žemės naudmenas, bendrai veiklai skirtų žemės sklypų plotas), žemės sklypų įregistravimo ūkyje ir išregistravimo iš jo datos;

14.13. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenys – miško masyvas, miško kvartalas, taksacinį miško žemės sklypą apibūdinantys duomenys;

14.14. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys;

14.15. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys – patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų duomenys;

14.16. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenys apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;

14.17. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos duomenys apie statybos procesus;

14.18. Švietimo ir mokslo institucijų registro nuasmeninti duomenys apie švietimo įstaigas, laisvuosius mokytojus, kitus švietimo teikėjus ir mokslinių tyrimų institutus, jų filialus, Lietuvos Respublikoje įsteigtus užsienio aukštųjų mokyklų filialus, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio aukštųjų mokyklų atstovybes;

14.19. Švietimo valdymo informacinės sistemos nuasmeninti duomenys apie mokinius, studentus, nesimokančius ir mokyklos nelankančius mokinius, studentus;

14.20. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos duomenys apie rengiamus ir patvirtintus žemės valdos planus;

14.21. Žemės informacinės sistemos duomenys – erdviniai duomenų rinkiniai ir informacija apie žemę;

14.22. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teikiami ortofotografiniai žemėlapiai;

14.23. juridinių asmenų, Nuostatų 12.2.1.1. papunktyje nurodyta teikiama informacija.

 

IV. TPSIS Funkcinė struktŪra

 

15. TPSIS dalys ir jų atliekamos funkcijos:

15.1.vidinio portalo posistemis, kurį sudaro:

15.1.1. turinio valdymo komponentas, kurio funkcijos – tvarkyti TPSIS informacinio turinio informaciją;

15.1.2. rodiklių valdymo komponentas, kurio funkcijos – formuoti, tvarkyti, peržiūrėti ir publikuoti stebėsenos rodiklius;

15.1.3. ataskaitų valdymo komponentas, kurio funkcijos – kurti, tvarkyti stebėsenos ataskaitų šablonus, publikuoti stebėsenos ataskaitas;

15.1.4. duomenų apsikeitimo komponentas, kurio funkcijos – administruoti erdvinių duomenų servisus, generuoti, publikuoti ir teikti TPSIS duomenis;

15.1.5. administravimo komponentas, kurio funkcijos – leisti tvarkyti, autorizuoti, audituoti TPSIS naudotojus;

15.2. išorinio portalo posistemis, kurį sudaro:

15.2.1. naudotojų autentifikavimo komponentas, kurio funkcijos – jungtis TPSIS naudotojams į TPSIS;

15.2.2. naudotojų informavimo komponentas, kurio funkcijos – gauti ir teikti informacinius pranešimus bei kitą TPSIS naudotojams reikalingą informaciją;

15.2.3. personalizacijos komponentas, kurio funkcijos – valdyti TPSIS naudotojų asmeninius nurodymus;

15.2.4. GIS komponentas, kurio funkcijos susieti analizuojamus stebėsenos rodiklius su TPSIS publikuojamais erdviniais duomenimis, juos peržiūrėti ir analizuoti;

15.2.5. duomenų analizės komponentas, kurio funkcijos interaktyviai atrinkti nagrinėjamą teritoriją, atrinkti stebėsenos rodiklių teritoriją, palyginti ir grafiškai atvaizduoti stebėsenos rodiklius ir jų erdvinius duomenis, eksportuoti, spausdinti stebėsenos rodiklius ir generuoti stebėsenos ataskaitas;

15.2.6. duomenų pildymo komponentas, kurio funkcijos – pildyti, redaguoti ir teikti TPSIS duomenis;

15.2.7. paieškų komponentas, kurio funkcijos – atlikti publikuojamų stebėsenos rodiklių paiešką TPSIS.

 

V. TPSIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

16. TPSIS duomenys, nurodyti Nuostatų 12.2 papunktyje, yra vieši ir neatlygintinai teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims (toliau – TPSIS duomenų gavėjams), jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

17. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

18. TPSIS duomenys gali būti:

18.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

18.2. perduodami tarp institucijų automatiniu būdu saugiais elektroninių ryšių tinklais, atitinkančiais Vyriausybės patvirtintus Elektroninių ryšių tinklo saugumo lygio reikalavimus;

18.3. teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

19. Daugkartinio teikimo atveju TPSIS duomenys teikiami pagal TPSIS valdytojo ir TPSIS duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta teiktinų TPSIS duomenų apimtis, duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų TPSIS duomenų formatas, teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka.

20. Vienkartinio teikimo atveju TPSIS duomenys teikiami pagal TPSIS duomenų gavėjo prašymą TPSIS valdytojui, kuriame nurodomas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų apimtis, naudojimo tikslas, teikimo būdas ir duomenų formatas.

21. TPSIS duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos TPSIS duomenys, kurie naudojami TPSIS ir kurių nereikia papildomai apdoroti. Jei šių Nuostatų nustatyta tvarka teikiamų TPSIS duomenų turinys ir forma neatitinka TPSIS duomenų gavėjų poreikių, TPSIS valdytojas, esant galimybei, sukuria reikalingas papildomas priemones.

22. TPSIS duomenis TPSIS duomenų gavėjai gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti TPSIS duomenų gavėjo prašyme arba TPSIS duomenų teikimo sutartyje.

23. TPSIS duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

24. TPSIS duomenų gavėjas ir kitų registrų, kadastrų ar informacinių sistemų tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti klaidingus, netikslius, papildyti neišsamius duomenis. Apie pastebėtus netikslumus TPSIS tvarkytojai informuojami raštu (motyvuotu prašymu) arba nuotoliniu būdu, pasinaudojant TPSIS priemonėmis, nurodant duomenų netikslumus ir pateikiant aplinkybių paaiškinimus.

25. TPSIS tvarkytojas, nustatęs pats ar gavęs informacijos apie duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 20 darbo dienų pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus per 5 darbo dienas ištaisyti netikslumus. Ištaisęs duomenų netikslumus, TPSIS tvarkytojas apie tai nedelsdamas informuoja asmenis, pateikusius informaciją, apie klaidingus duomenis ir TPSIS duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti klaidingi, netikslūs ar neišsamūs TPSIS duomenys.

 

VI. Duomenų sauga

 

26. TPSIS saugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.

27. TPSIS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27005:2011, LST ISO/IEC 27002:2009 bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą bei Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

28. Asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.

29. Už TPSIS duomenų saugą atsako TPSIS valdytojas ir tvarkytojai.

30. TPSIS duomenys, nurodyti Nuostatų 12.1 papunktyje, saugomi visą TPSIS naudotojų naudojimosi TPSIS laikotarpį ir 5 metus nuo tos dienos, kai paskutinį kartą pasinaudojo TPSIS. Asmens duomenys, pasibaigus jų saugojimo terminui, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, yra sunaikinami, išskyrus tuos, kai įstatymų nustatytais atvejais jie turi būti perduoti valstybės archyvams.

31. Už duomenų, perduotų į TPSIS, teisingumą ir tikslumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenų teikėjai.

32. Asmenys, tvarkantys TPSIS duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

 

VII. Informacinės sistemos finansavimas

 

33. TPSIS kūrimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

34. TPSIS tvarkymo, priežiūros, plėtros ar modernizavimo išlaidos finansuojamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

 

VIII. INFORMACINĖS SISTEMOS modernizavimas IR LIKVIDAVIMAS

 

35. TPSIS modernizuojama ir likviduojama Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

36. Likviduojamos TPSIS duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, kuri steigiama vietoj likviduojamos, arba sunaikinami ar perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. Baigiamosios nuostatos

 

37. Už Nuostatų pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

38. Nuostatų 12.1 punkte nurodytų TPSIS duomenų subjekto teisės susijusios su informavimu apie jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinimu su tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalavimu ištaisyti, sunaikinti savo asmeninius duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų nuostatų, ir įgyvendinamos vadovaujantis ADTAĮ.

________________________