LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. 3d-603 „DĖL DUOMENŲ IŠ ŽALIO PIENO PIRKĖJŲ RINKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-399

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 6.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.3. sutartyje numatytą bazinių pieno sudėties rodiklių pieno pirkimo kainą (neįskaitant sutartyje numatytų priemokų ir priedų (Eur už kg iki keturių skaitmenų po kablelio tikslumu) kiekvienu įskaitiniu laikotarpiu;“

2. Pakeičiu 6.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2.4. faktinę bazinių pieno sudėties rodiklių pieno pirkimo kainą (su priemokomis ir priedais bei nuoskaitomis, taikytomis pagal Pieno supirkimo taisykles (Eur už kg iki keturių skaitmenų po kablelio tikslumu);“.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė